PROJEKT: Obnova biotopov pre hraboša severského panónskeho
workshop dunaj

V spolupráci s Inštitútom aplikovanej ekológie Daphne sme 23.3.2022 zorganizovali workshop na tému Dunajské luhy a ich premeny.

Hlavným cieľom workshopu bola výmena poznatkov a skúseností odborníkov rôznych odvetví. Workshopu sa zúčastnili odborníci zo Slovenska a Maďarska. Medzi účastníkmi boli ochranári prírody, odborníci v oblasti vodného hospodárstva a energetiky, zoológovia a ornitológovia, vedeckí a univerzitní pracovníci.

Workshop sme začali pri VD Gabčíkovo, kde nám Martin Mišík z Alcedo River Clinic povedal viac o dopade výstavby vodného diela na riečnu dynamiku. Potom sme sa presunuli na územie zaniknutých mokradí Istragova, kde v rámci projektu LIFE Microtus II prebiehajú revitalizačné aktivity. Videli sme aktuálne prebiehajúce bagrovanie prívodných kanálov, ktoré zabezpečia návrat vody do mokradí. Hostí sme taktiež oboznámili so spôsobom života hraboša severského panónskeho a s jeho nárokmi na prostredie. Súčasne sme predostreli aj prebiehajúcu obnovu prirodzeného zloženia lesa, z ktorého sme odstránili šľachtené topole a vysadili pôvodné druhy ako topoľ biely a topoľ čierny. Neskôr sme sa presunuli na Medveďovské rameno, ktoré je pekným príkladom zlepšenia riečnej dynamiky dôsledkom obnovenia prietoku vody v ramene.

Workshop priniesol mnohé podnetné diskusie, postrehy a nápady pre väčšiu medzisektorovú spoluprácu a ďalšie ochranárske aktivity.

Zdieľať obsah na: