PROJEKT: Obnova biotopov pre hraboša severského panónskeho
Networking Holandsko

V septembri 2022 sa projektový tím Microtus II (BROZ a PRIF UK) vydal na prieskum do Holandska. Tu totiž žije príbuzný nášho hraboša severského panónskeho. Ide taktiež o endemický poddruh hraboša severského – Microtus oeconomus arenicola. Po skončení doby ľadovej „uviazol“ na holandských mokradiach, ktoré mu vyhovujú až dodnes. Ako aj u nás, sú však prirodzené mokrade aj v Holandsku ohrozeným biotopom.

Počas networkingu, sieťovania, sme mali možnosť navštíviť päť projektov. Opäť sme sa stretli s holandskými partnermi z prvého projektu MicrotusDutch Mammal Society (Holandská mamaologická spoločnosť) a zoznámili sa s ďalšími odborníkmi v oblasti ochrany krajiny.

Spolu s partnermi z PRIF UK sme na stretnutiach predstavili stav populácií hraboša severského panónskeho na Slovensku a opatrenia na obnovu biotopov, v ktorých žije. Holandské organizácie nám na oplátku odprezentovali situáciu v ich krajine. Prebehli obohacujúce diskusie o vhodných zásahoch a úspešných opatreniach na podporu populácií hraboša severského.

V národnom parku Alde Feanen, na území Sneekermeer a IJsselmeer sme absolvovali exkurziu na lokality výskytu hraboša severského ale aj na viaceré rašeliniská. Videli sme rôzne spôsoby ich obhospodarovania – kosbu, pastvu a malé vodné stavby, ktoré umožňujú regulovať prívod a odtok vody na podmáčané lokality. V chránenej oblasti Oostvaardersplassen s rozlohou až 56 km2 sme navštívili rozľahlé ostricovo-trstinové porasty. Na týchto lokalitách nebol zaznamenaný výskyt hraboša severského, ide však o pre neho typický biotop. Zoznámiť sa s manažmentom pre zlepšenie ich stavu a jeho výsledkami v teréne, bol teda obohacujúci.

Počas návštevy chránených oblastí Scheelhoek a Korendijkse Slikken boli odprezentované viaceré typy obhospodarovania mokradí – od extenzívnych, kedy je mokraď ponechaná bez zásahu, až po pomerne intenzívne, kedy bola nahromadená biomasa s hrúbkou niekoľkých centimetrov v podobe vytvorenej pôdy odstránená na celej ploche. Na ostrove Tiegemeten, ktorý je obľúbený turistami ale aj zoológmi, je veľmi citlivo skĺbený práve turizmus s ochranou divých druhov.  Prírodná rezervácia Biesbosh, ktorú sme navštívili, sa nachádza na umelo vytvorenom poldri. Ten mal pôvodne slúžiť iba ako protipovodňová ochrana. Postupne sa však pretvoril na kúsok divočiny v inak veľmi antropogenizovanom prostredí. Vďaka dostatku vody je tu zatiaľ možné ponechať mokrade bez zásahu a odstraňovania biomasy. V prípade, ak dôjde po mnohých rokoch k zazemneniu mokrade, hladina vody sa zdvihne. Inšpirovali sme sa aj interaktívnym múzeom, ktorý na Biesboshi je.

Zaujímavé bolo vidieť priamo v teréne odlišný spôsob monitoringu populácií hraboša severského, ktorého základom je zber environmentálnej DNA (eDNA) jej následná analýza. V prípade hrabošov je sú zdrojom eDNA výkaly. Ide o oveľa rýchlejší a časovo menej náročný proces ako priame odchyty do živolovných pascí, čo má nepopierateľné výhody. Touto metódou však nie je možné sledovať metrické údaje o jednotlivých jedincoch a je finančne náročnejšia.

Ďakujeme za kvalifikovaný sprievod zo Holandska a tešíme sa, že budeme môcť aplikovať zozbierané vedomosti aplikovať pri riešení projektu.

https://broz.sk/projekty/ochrana-hrabosa-severskeho-panonskeho-life08-natsk000239/

https://www.zoogdiervereniging.nl/dutch-mammal-society-english-pages

https://www.np-aldefeanen.nl/en/

https://en.wikipedia.org/wiki/IJsselmeer

https://www.nationaalparknieuwland.nl/en/the-park/oostvaardersplassen

https://nl.wikipedia.org/wiki/Scheelhoek

https://www.visitnldelta.nl/en/to-the-end-of-the-world/

https://www.visitnldelta.nl/en/tiengemeten-an-almost-uninhabited-island/

https://np-debiesbosch.nl/english-information/discover-the-park/

https://biesboschmuseumeiland.nl/

Zdieľať obsah na: