PROJEKT: Obnova biotopov pre hraboša severského panónskeho
istragov

Na samom konci vnútrozemskej delty Dunaja, v oblasti, kde staré koryto vteká do odpadového kanála VD Gabčíkovo, sa nachádza mokraď Istragov.

Istragov bol pôvodne rozsiahly riečny močiar o rozlohe približne 77 ha. Tvorila ho mozaika plytkých vodných plôch, mokradí a porastov tŕstia. Avšak kedysi veľká a významná mokraď je dnes väčšinu roka bez vody. V roku 2012 sa projektom LIFE „Ochrana vtáctva Podunajska“ začalo s revitalizáciou Istragova. Podarilo sa nám dostať viac vody do Istragovského ramena a v určitom období počas roka sa voda dostávala aj do mokrade.

V rámci projektu LIFE Microtus II sme pripravili prvý plán obnovy Istragovských mokradí, ktorého cieľom je celoročná prítomnosť vody na Istragove. Následkom výstavby vodného diela sa veľká časť vody z miestnej krajiny odviedla. Staré koryto Dunaja tak už dnes nemá dostatok vody pre celoročné dotovanie Istragovskej mokrade. Aktuálne pracujeme na prekopávaní zazemnených kanálov, ktoré kedysi prinášali do mokrade vodu. Podarilo sa nám prečistiť spolu približne 1200 m a čoskoro bude dokončených ďalších 300 m.

Prítomnosť vody a záplav je kľúčovým faktorom pre rozšírenie trsti a ostrice, ktoré sú nevyhnutné pre výskyt hraboša severského panónskeho. Následkom nedostatku vody sú na Istragove rozšírené invázne rastliny, ako napríklad zlatobyľ kanadská, ktorá nevytvára vhodné podmienky pre prítomnosť hraboša severského panónskeho. S návratom vody do mokradí sa však zlatobyľ doslova „odplaví“ a na scénu nastúpi ostrica a trstina. Vzniknuté kanále budú navyše hrabošom severským slúžiť ako biokoridory.

Zdieľať obsah na: