Obnovujeme kvitnúce stráne

Projekt LIFE endemic PANALP sa venuje obnove suchomilných travinno-bylinných spoločenstiev, ktoré sú v súčasnosti ohrozené zarastaním náletovými drevinami, inváznymi druhmi a výsadbami nepôvodných druhov drevín. Obnova týchto biotopov prebieha primeraným odstránením drevín a následne obnovou trvalo udržateľného pôvodného hospodárenia (pasenia a kosenia), ktoré tu chýba už niekoľko desaťročí. To prináša benefity nielen pre cieľové biotopy a druhy, ale aj pre miestnych poľnohospodárov, s ktorými pri obnove hospodárenia spolupracujeme. Na Slovensku projekt prebieha na 17 územiach európskeho významu v západnej časti krajiny od Malých Karpát až po Strážovské vrchy, v Maďarsku na ďalších 7 územiach. Cieľom projektu na Slovensku je taktiež zlepšenie stavu populácií a biotopov vzácnych druhov európskeho významu. Z rastlín ide o endemické taxóny klinček včasný Lumnitzerov (Dianthus praecox subsp. lumnitzeri) a veľmi ohrozený popolavec dlholistý moravský (Tephroseris longifolia subsp. moravica). Z bezstavovcov sú cieľovými druhmi fuzáč veľký (Cerambyx cerdo),priadkovec trnkový (Eriogaster catax), modráčik čiernoškvrnný (Maculinea arion), jasoň chochlačkový (Parnassius mnemosyne) a jasoň červenooký (Parnassius apollo). V Maďarsku sú cieľovými vzácne endemické rastliny – feruľa Sadlerova (Ferula sadleriana), ľan (Linum dolomiticum), luskáč (Vincetoxicum pannonicum) a kontinetálny stepný druh katran tatársky (Crambe tataria).

Partnermi projektu sú Štátna ochrana prírody SR, pre lokality v Maďarsku Správa Národného parku Duna–Ipoly a Lesná správa Pilisi Parkerdő.

Ďakujeme správam CHKO Ponitrie, CHKO Biele Karpaty, CHKO Malé Karpaty, CHKO Strážovské vrchy, CHKO Záhorie, Správe NP Duna–Ipoly, Lesnej správe Pilisi Parkerdő Správe a miestnym hospodárom za ich pomoc s realizáciou projektu.

Pre viac informácií o projektových druhoch, biotopoch, ale aj spôsoboch ich obnovy, prípadne pre navigáciu pri vašich vlastných snahách na podobných lokalitách sa môžete poradiť s našimi kolegami:

Mário Duchoň, duchon@broz.sk, tel. číslo: 0915 165 677

Pavol Littera, littera@broz.sk, tel. číslo: 0948 177 555

Obnova CHA Svarkovica v spolupráci s CHKO Strážovské vrchy

Chránený areál (CHA) Svarkovica je maloplošné chránené územie ležiace v CHKO Strážovské vrchyv k. ú obce Prečín. Zároveň patrí do rovnomenného územia európskeho významu (ÚEV) Strážovské vrchy, na ktoré je ako jedno zo 17-tich slovenských ÚEV sústredný projekt LIFE endemic PANALP. Len v Strážovských vrchoch by sme chceli v nasledujúcich rokoch obnoviť podobné biotopy a pastvu na desiatkach plôch, na čom postupne pracujeme. Práca okrem Svarkovice v súčasnosti prebieha aj na ďalších 4 miestach v rámci ÚEV.

Práca s dobrovoľníkmi na čistení lokalít

Jeden z cieľov projektu LIFE PANALP je zapojenie dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú so starostlivosťou o vzácne lokality v ich okolí. Na jeseň 2021 sme usporiadali niekoľko brigád.

Na lokalite v Strážovských vrchoch sme pomohli jasoňovi červenookému

Na lokalite jasoňa červenookého, jedného z našich najvzácnejších motýľov sme vyčistili približne 1 hektár sutín od náletových drevín. Keďže tento svetlomilný druh motýľa je náročný na dostatočný priestor s živnými a nektárodajnými rastlinami. Veríme, že tento zásah veľmi pomôže udržaniu tohto druhu na území a okrem iného podporí aj ďalšie druhy vzácnych rastlín a hmyzu.

Zachraňujeme biotopy so zamestnancami DINPD

Koncom minulého týždňa sme v rámci projektu LIFE endemic PANALP pripravili dvojdňovú terénnu exkurziu na lesnú správu Duchonka, kde sme si k diskusiám prizvali pracovníkov Štátnej ochrany prírody SR z Správa CHKO Záhorie, CHKO Malé Karpaty a Správa CHKO Ponitrie, ale aj lesníkov z viacerých odštepných závodov Lesov SR.

Zorganizovali sme lesnícku exkurziu

Koncom minulého týždňa sme v rámci projektu LIFE endemic PANALP pripravili dvojdňovú terénnu exkurziu na lesnú správu Duchonka, kde sme si k diskusiám prizvali pracovníkov Štátnej ochrany prírody SR z Správa CHKO Záhorie, CHKO Malé Karpaty a Správa CHKO Ponitrie, ale aj lesníkov z viacerých odštepných závodov Lesov SR.

Na návrat pastvy sa zameriava medzinárodný projekt

Na návrat pastvy ako na nástroj pre ochranu prírody sa zameriava medzinárodný projekt LIFE PANALP. Spolu s maďarskými partnermi sa bude Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) venovať ochrane viacerých druhov endemických rastlín a vzácnych živočíchov.

Podpíšte Petíciu za živú krajinu

Intenzívne poľnohospodárstvo na veľkých plochách doslova vygumovalo život z krajiny. Do veľkej miery za to môže aj zle nastavená poľnohospodárska politika podnecujúca intenzívny spôsob hospodárenia, ktorý vytvára obrovskú záťaž na životné prostredie. Z vidieckej krajiny mizne pestrosť a s ňou aj vtáčí spev, motýle a opeľovače. Ak stratíme prírodnú rozmanitosť krajiny, stratíme aj jej zdravie a odolnosť.

Názov projektu: Ochrana endemických druhov a biotopov suchých trávnikov v kontaktnej zóne Panónskeho a Alpského bioregiónu
Projektová schéma: LIFE+, Príroda a Biodiverzita
Projektový akronym: LIFE endemic PANALP
Kód projektu: LIFE19 NAT/SK/000895
Trvanie: 01/09/2020 – 28/02/2027
Rozpočet: 5 279 511 € (75 % je financovaných z príspevku Európskej komisie)

Program LIFE

Zameranie projektu:

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie stavu 3 prioritných biotopov európskeho významu, 6 druhov rastlín európskeho významu (z toho 5 endemických) a 5 druhov hmyzu európskeho významu na 17 lokalitách siete NATURA 2000 na Slovensku a na 7 lokalitách v Maďarsku. V súčasnosti sú projektové lokality kvôli upusteniu od tradičného obhospodarovania ohrozené zarastaním náletovými drevinami a expanzívnymi trávami, ako aj výsadbami a spontánnym šírením nepôvodných druhov. Populácie cieľových druhov sú často malé a fragmentované.

Vhodnými manažmentovými opatreniami projekt podstatne prispeje k budovaniu siete NATURA 2000 na Slovensku, k zlepšeniu jej funkčnosti a zachovaniu prírodného dedičstva regiónov Slovenska. Okrem zlepšenia stavu predmetných biotopov je cieľom projektu zabezpečiť pre obnovené plochy trvalo udržateľnú starostlivosť a obnoviť ekosystémové služby. Podstatná časť aktivít projektu bude realizovaná v spolupráci s miestnymi hospodármi a komunitami, čím projekt prinesie aj významné socio-ekonomické prínosy a prispeje k tvorbe pracovných miest v regiónoch.

Špecifické ciele:

  1. Obnova trávnych biotopov 6210*, 6240* (v Maďarsku aj biotopu 6190) a zabezpečenie dlhodobej starostlivosti o ne
  2. Zlepšenie stavu biotopov a populácií druhu Dianthus praecox lumnitzeri na Slovensku
  3. Zlepšenie stavu biotopov a populácií druhu Tephroseris longifolia moravica na Slovensku
  4. Zlepšenie stavu biotopu a populácie druhu Crambe tataria v Maďarsku
  5. Zlepšenie stavu biotopov a populácií druhu Ferula sadleriana v Maďarsku
  6. Zlepšenie stavu biotopov a populácií druhu Linum dolomiticum v Maďarsku
  7. Zlepšenie stavu biotopov a populácií druhu Vincetoxicum pannonicum v Maďarsku
  8. Zlepšenie stavu biotopov a populácií bezstavovcov Cerambyx cerdo, Eriogaster catax, Maculinea arion, Parnassius mnemosyne a Parnassius apollo na území Slovenska

Katran tatársky – Crambe tataria

Stepný druh, tzv. „stepný bežec“ dosahujúci v Panónii západný okraj svojho areálu. Ohrozený kvôli ustupovaniu tradičného hospodárenia a zarastaniu lokalít. Cieľový druh v Maďarsku.

 

Klinček včasný Lumnitzerov – Dianthus praecox subsp. lumnitzeri


(c) Marián Mokráň

Endemický taxón rozšírený na skalných stepiach na vápencoch, dolomitoch a vulkanitoch v západnej Panónii a na úpätiach Karpát. Je ohrozený najmä zarastaním lokalít a výsadbami nepôvodných drevín. Cieľový druh na Slovensku.

 

Feruľa Sadlerova – Ferula sadleriana(c) Róbert Šuvada

Panónsky endemit a relikt, jedna z najvzácnejších rastlín Európy. Lokality ohrozuje masový turizmus a ohryz početnou muflóniou zverou. Projekt zahŕňa 90% populácie druhu. Cieľový druh v Maďarsku.

 

Ľan  Linum dolomiticum

Endemit a pre-glaciálny relikt s limitovaným výskytom na cca 140 ha v Szénášskych kopcoch v Maďarsku. Bol zaznamenaný výrazne klesajúci trend veľkosti populácie. Lokalitu ohrozuje zošľap návštevníkmi, poškodenie zverou a zarastanie nepôvodnou borovicou čiernou.

 

Popolavec dlholistý moravský – Tephroseris longifolia subsp. moravica

Západokarpatský endemit s malým areálom viazaný na kosené lúky a lesné lemy, zvyčajne na strmých alebo iných ťažšie dostupných lokalitách. Populácie klesajú a sú ohrozené zánikom tradičného obhospodarovania, zarastaním lokalít drevinami,  čiastočne aj ohryzom zverou.

 

Luskáč – Vincetoxicum pannonicum(c) Bérces Sándor

Panónsky endemit, projekt zahrňa všetky jeho lokality v troch územiach európskeho významu v Maďarsku. Je ohrozený zošľapom návštevníkmi, motocyklistami a zarastním lokalít nepôvodnou borovicou čiernou.

 

Fuzáč veľký – Cerambyx cerdo(c) Ivan Klučiar

Druh viazaný na staré solitérne, oslnené duby. Jeho lokality zanikajú zarastaním bývalých pasienkov a výsadbou nepôvodných druhov drevín (borovica čierna). Jeden z našich najväčších chrobákov. Samce majú veľmi dlhé tykadlá – ich dĺžka je väčšia ako zvyšok tela.

 

Priadkovec trnkový – Eriogaster catax(c) Martin Jagelka

Druh viazaný na riedko krovinaté stráne a lesné okraje v nižších, teplých polohách. Ohrozuje ho najmä zarastanie lokalít kvôli opusteniu pasenia. Dospelé motýle sú aktívne v noci, ale jeho prítomnosť možno zistiť podľa typických larválnych hniezd. Larvy sa vyskytujú najčastejšie na trnkách, hlohoch a divých hruškách.

 

Modráčik čiernoškvrnný – Maculinea arion(c) Viliam Ridzoň

Druh viazaný na suché, extenzívne vypásané stepné trávniky s rozptýlenými krovinami. Ohrozuje ho zarastanie biotopov kvôli opusteniu pasenia a výsadby nepôvodných drevín (borovica čierna). Larvy sú viazané na kvety materinej dúšky a pamajoránu. Vývoj dokončujú v hniezdach mravcov (tzv. myrmekofília).

 

Jasoň červenooký – Parnassius apollo

Druh viazaný na južné svahy s erodovanými, skalnatými plochami s výskytom živných rastlín (rozchodníkov). Ohrozuje ho zarastanie lokalít z dôvodu opustenia pasenia a sekundárnej sukcesie, ako aj výsadby borovíc a iných drevín.

 

Jasoň chochlačkový – Parnassius mnemosyne


(c) Pavol Kolárik

Druh mezofilných aj suchších trávnatých biotopov a pasienkov na okrajoch lesov a lesných lúkach. Ohrozuje ho zánik malých lesných lúk, zarastanie lesných lemov krovinami a výsadby ihličnatých drevín.

 

Cieľové biotopy

6210* –  Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)

Druhovo veľmi pestré spoločenstvá s dominanciou teplomilných, xeromezofilných druhov širokolistých tráv, ostríc, viacročných bylín, kríčkov a polokríčkov. Mnohé lokality sú významné výskytom druhov z čeľade Orchidaceae. Posledné dekády tieto biotopy postupne ubúdajú kvôli zastaveniu tradičného využívania, zarastajú krovinami, prípadne na nich boli vysadené monokultúry borovíc a iných drevín. Vzhľadom na veľkú biodiverzitu týchto spoločenstiev, výskyt vzácnych a biogeograficky významných druhov je potrebné udržať ich dostatočné zastúpenie a konektivtitu v krajine. Ako pomerne úživné pasienky majú aj hospodársky význam.

 

6240* – Subpanónske travinnobylinné porasty

Xerofilné trávniky s prevahou úzkolistých kostráv, viacročných teplomilných bylín, kríčkov, polokríčkov a početných na jar kvitnúcich terofytov. Typické stepné spoločenstvá na úpätiach Karpát a v Panónii viazané na suchšie a teplejšie oblasti, resp. plytšie a vysychavejšie pôdy než spoločenstvá biotopu 6210*. Kvôli opusteniu pasenia, sekundárnej sukcesii a vysádzaniu drevín – často nepôvodnej borovice čiernej lokality týchto spoločenstiev postupne zanikajú. Sú biotopom pre mnoho vzácnych druhov rastlín a živočíchov.

 

6190 –  Dealpínske travinnobylinné porasty

Spoločenstvá skalných stepí na vápencoch a predovšetkým dolomitoch s výskytom dealpínskych (horských) druhov rastlín, a taktiež so zastúpením rôznych endemických druhov. Ako málo produktívne, skalnaté biotopy boli často predmetom vysádzania borovice lesnej, borovice čiernej a jaseňa mannového, čo mnohé lokality značne poškodilo. Tento biotop je v rámci projektu cieľový iba v Maďarsku.

Aktivity

A. Prípravné aktivity

A.1: Odborná štúdia k ekológii a optimálnemu manažmentu pre druh Linum dolomiticum

A.2: Odborná štúdia pre obnovu a dlhodobý manažment cieľových biotopov na Slovensku

A.3: Získanie technickej dokumentácie a potrebných povolení pre infraštruktúru v rámci aktivity C.3

 

B. Nákupy/ dlhodobé prenájmy pôdy

B.1: Výkup a dlhodobý prenájom pozemkov

 

C. Konkrétne ochranárske aktivity

C.1: Obnovný manažment cieľových biotopov a biotopov cieľových druhov

C.2: Obnova extenzívneho pasenia

C.3: Presmerovanie tlaku masového turizmu a divej zveri od lokalít cieľových druhov

C.4: Vysievanie cieľových druhov na obnovených biotopoch v blízkosti existujúcich populáciíí

C.5: Obnovenie „nášľapných kameňov“ – teda biotopov potrebných na migráciu cieľových druhov hmyzu mimo vybrané územia EU významu

 

D. Monitoring dopadu projektových aktivít

D.1: Monitoring vplyvov projektových opatrení na cieľové druhy a biotopy

D.2: Monitoring indikátorov prínosu projektu LIFE

D.3: Hodnotenie vplyvu projektu na ekosystémové služby

D.4: Hodnotenie socio-ekonomických dopadov projektu

 

E. Aktivity na zvyšovanie povedomia a šírenie výsledkov projektu

E.1: Zvyšovanie povedomia verejnosti

E.2: Zvyšovanie povedomia kľúčových zúčastnených strán

E.3: Replikačné nástroje

E.4: Sieťovanie a tvorba strategických dokumentov

E.5: Rozvíjanie dobrovoľníckych aktivít pre ochranu prírody

 

F. Manažment projektu a monitoring napredovania projektu

F.1: Projektový manažment a reportovanie

F.2: Účtovníctvo, finančné riadenie a audit projektu

F.3: After-LIFE plán

Bratislavské regionálne ochranárske združenie - koordinujúci príjemca
Bratislavské regionálne ochranárske združenie - koordinujúci príjemca
Štátna ochrana prírody SR - pridružený príjemca
Štátna ochrana prírody SR - pridružený príjemca
Národný park Duna-Ipoly - pridružený príjemca
Národný park Duna-Ipoly - pridružený príjemca
Lesná správa Pilisi Parkerdő - pridružený príjemca
Lesná správa Pilisi Parkerdő - pridružený príjemca

Pre viac informácií o projektových druhoch, biotopoch, ale aj spôsoboch ich obnovy, prípadne pre navigáciu pri vašich vlastných snahách na podobných lokalitách sa môžete poradiť s našimi kolegami:

Mário Duchoň, duchon@broz.sk, tel. číslo: 0915 165 677

Pavol Littera, littera@broz.sk, tel. číslo: 0948 177 555

Zdieľať obsah na: