Program LIFE+ je finančným nástrojom Európskej komisie pre životné prostredie.

Úlohou LIFE+ je poskytovať špecifickú podporu tvorbe a implementácii environmentálnej politiky a legislatívy Spoločenstva v oblasti životného prostredia, predovšetkým cieľov 6. akčného environmentálneho programu a z neho vyplývajúcich tematických stratégií a projektov s európskou pridanou hodnotou.

Oficiálna stránka programu LIFE:
http://ec.europa.eu/environment/life

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 614/2007 z 23. mája 2007 o finančnom nástroji pre životné prostredie (LIFE +)

Program LIFE+ má tri komponenty:
1. LIFE+ Príroda a Biodiverzita
2. LIFE+ Environmentálna politika a riadenie
3. LIFE+ Informácie a komunikácia

NÁRODNÉ KONTAKTNÉ MIESTO PRE LIFE+
Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor programov

Ing. Elena Molnárová
elena.molnarova(at)enviro.gov.sk