Program LIFE+ je finančným nástrojom Európskej komisie pre životné prostredie.

Úlohou LIFE+ je poskytovať špecifickú podporu tvorbe a implementácii environmentálnej politiky a legislatívy Spoločenstva v oblasti životného prostredia, predovšetkým cieľov 6. akčného environmentálneho programu a z neho vyplývajúcich tematických stratégií a projektov s európskou pridanou hodnotou. Oficiálna stránka programu LIFE: http://ec.europa.eu/environment/life Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 614/2007 z 23. mája 2007 o finančnom nástroji pre životné prostredie (LIFE +) Program LIFE+ má tri komponenty: 1. LIFE+ Príroda a Biodiverzita 2. LIFE+ Environmentálna politika a riadenie 3. LIFE+ Informácie a komunikácia NÁRODNÉ KONTAKTNÉ MIESTO PRE LIFE+ Ministerstvo životného prostredia SR Sekcia environmentálnych programov a projektov Odbor programov Ing. Elena Molnárová elena.molnarova(at)enviro.gov.sk