PROJEKT: Ochrana endemických druhov a biotopov suchých trávnikov v kontaktnej zóne Panónskeho a Alpského bioregiónu

Jeden z cieľov projektu LIFE PANALP je aj zapájanie dobrovoľníkov do ochrany prírody. Tak účastníci akcií nielen pomôžu prírode, ale sa aj veľa dozvedia o aktívnej starostlivosti o cieľové biotopy a druhy. Informácie sa tak dostávajú cez skúsenosti jednotlivcov do povedomia verejnosti. Na jeseň 2021 sme preto usporiadali niekoľko brigád.

V spolupráci so Správou CHKO Biele Karpaty sme kosili a čistili od náletových drevín lokalitu popolavca dlholistého moravského na Území európskeho významu (ďalej ÚEV)  Vršatské bradlá. Za pomoc ďakujeme dvadsiatim dobrovoľníkom, najmä z radov geocacherov. V rámci ďalšej brigády v pôsobnosti CHKO Biele Karpaty sme sa pracovali s dobrovoľnými strážcami prírody na lokalite v ÚEV Omšenská baba.

V spolupráci s CHKO Strážovské vrchy sme opäť pomáhali na lokalite popolavca, tentokrát v obci Čavoj v ÚEV Temešská skala. Bohatá účasť dobrovoľníkov z okolia a opäť aj z radov geocacherov zdobila akciu vo Vrchtelej v Súľovských vrchoch.

Na konci novembra a začiatkom decembra sa konali brigády v ÚEV Temešská skala a to rovno 3-krát, dokopy 4 dni. Opäť pomáhali geocacheri, ale prekvapili i študenti z bratislavského gymnázia ŠPNDaG, miestni dobrovoľní strážcovia prírody a účastníci brigády vo Vrchteplej. Všetci sa zapojili s chuťou a záujmom o záchranu cenných nelesných plôch.

Na Beckovských Skaliciach sme sa len pripojili k brigáde dobrovoľných strážcov prírody (organizovaná Správou CHKO Biele Karpaty). Informovali sme ich o hodnotách územia a plánovaných aktivitách v spolupráci s miestnym gazdom, ktorý tu snáď čoskoro bude vypásať cenné plochy územia.

V rámci brigád sme sa zamerali na suchomilné a teplomilné nelesné biotopy, rozprávali sme si o vývoji krajiny, prečo má v nej bezlesie svoje nezastupiteľné miesto a veľký význam.  Sľúbili sme si stretnutie v jarnom až letnom období, keď si na exkurzii ukážeme výsledky často namáhavej práce.

Ďakujeme všetkým za pomoc a tešíme sa na ďalšie dobrovoľnícke akcie!

V prípade, že by ste sa tiež radi zapojili do ochrany prírody ako dobrovoľník, kontaktujte nás na broz@broz.sk.

Zdieľať obsah na: