Obnovujeme hniezdne biotopy ohrozených druhov vtákov

Projekt BeeSandFish je zameraný na obnovu hniezdnych a potravných biotopov troch ohrozených druhov vtákov: včelárika zlatého, rybárika riečneho a brehule hnedej. Spoločným znakom ekológie týchto druhov je využívanie prirodzených kolmých riečnych brehov a stien na hniezdenie. Aktivity projektu sú viazané na územia NATURA 2000 v okolí riek Dunaj a Morava – konkrétne na Chránené vtáčie územia Dunajské luhy, Záhorské Pomoravie, Dolné Pohronie, Dolné Považie a Parížske močiare. Realizáciou revitalizačných opatrení ako je sprietočnenie dunajských ramien príp. celých ramenných systémov, obnovou kolmých riečnych brehov, mokradí ale aj znovuzavedením pastvy hospodárskych zvierat v okolí riek sa vytvoria vhodné životné podmienky pre tieto zaujímavé vtáčie druhy.

 

Ako Dunaju vraciame život

Pozrite si revitalizácie riečnych ramien Dunaja, ktoré sa nám počas rokov podarili zrealizovať v spolupráci s Výskumným ústavom vodného hospodárstva a Vodohospodárskou výstavbou š.p.

Čím sa živia včeláriky

Včelárik zlatý, známy aj ako „slovenský papagáj“, je jeden z najkrajšie sfarbených vtákov našej fauny. Hoc je fotogenický a stretnutie s ním spôsobuje radosť všetkým nadšencom prírody – mnohí, najmä včelári, toto nadšenie často nezdieľajú. Bolo tak načase vyskúmať, čo skutočne tento vták všetko žerie a zároveň, ako sa jeho potrava mení v rôznom type prostredia.

Brehy v Petržalke obsadili brehule hnedé

Obnovený kolmý riečny breh, ktorý sme tu realizovali v marci 2021, sa dočkal svojich obyvateľov. Postupne tu zahniezdilo až 500 párov brehúľ hnedých

Obnova kolmých riečnych brehov Dunaja v Petržalke

V rámci projektu LIFE BeeSandFish sa začiatkom marca 2021 začala na pravom brehu Dunaja (rkm 1865 až 1864) pod prístavným mostom naplánovaná obnova kolmého riečneho brehu ako prirodzeného hniezdneho biotopu brehule hnedej a rybárika riečneho.

Na Záhorie sa vrátil vzácny včelárik zlatý

Včelárik zlatý je vzácny druh vtáka, ktorý púta pozornosť najmä svojim výrazným sfarbením. Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) v spolupráci s nadáciou Green Foundation a Štátnou ochranou prírody SR (ŠOP SR) pripravilo podmienky pre návrat tohto jedinečného operenca v rámci Chráneného vtáčieho územia Záhorské Pomoravie. Projekt spočíval najmä v úprave pieskovej steny, ktorú včelárik využíva na hniezdenie.

Obnova prvého ramena Kľúčoveckej ramennej sústavy

Pri Dunaji sa poriadne maká. Ďalšia časť vnútrozemskej delty Dunaja – najväčšieho riečneho klenotu Slovenska bude mať tečúcu vodu. V marci sa začali práce na obnove prvého ramena Kľúčoveckej ramennej sústavy. Od polovice 20. storočia boli všetky vtoky do ramennej sústavy uzavreté, čo viedlo k výraznému zanášaniu a degradácii celého systému. V rámci projektu LIFE (BeeSandFish LIFE 12…

Reportáž o ochrane včelárika zlatého

Pozrite si v Reflexe reportáž o včelárikoch zlatých, ich ochrane a s tým spätou dôležitosťou pastvy. Príklad ochrany piesočných dún – hniezdneho biotopu včelárika – bol štáb Tv Markíza natočiť na našej projektovej lokalite vo Virte. Reportáž o včelárikoch od 5:30min    

Workshop so ZŠ Marcelová

S deťmi zo ZŠ Marcelová sme 6. apríla 2018 upratali hniezdisko pre včelárika zlatého a rozšírili jeho potravné možnosti prostredníctvom 20-tich vysadených topoľov bielych, ďalej sme postavili hmyzí hotel a dozdobili 25 úľov plných včiel  🙂 Deti sa dozvedeli nové informácie o včelárikovi zlatom, opeľovačoch, pastve, včelárstve a všeobecne o ochrane vtáctva 🙂 Akcia bola…

Obnova potravných habitatov cieľových druhov – pastva v k.ú Radvaň nad Dunajom

Obnova potravných habitatov pasením začalo po niekoľkých stretnutiach v CHVÚ Dolné Pohronie v k.ú. Radvaň nad Dunajom, v blízkosti obce Virt. Plocha vo veľkosti 12 ha bola oplotená novým elektrickým ohradníkom s celkovou dĺžkou 2000 metrov. Batéria oplotenia je dobíjaná solárnym panelom zabezpečeným projektom. Po oplotení plochy tu pasie miestny farmár Alexander Varga kone a…

Ochrana a obnova brehových porastov

Aktivita začala na jar 2016. Na jar 2017 boli vysadené všetky zvyšné stromy. Vysádzali sa tieto pôvodné druhy stromov: Salix alba, Populus alba, Populus nigra, Alnus glutinosa, Quercus robur, Fraxinus angustifolia v CHVÚ Dunajské luhy podľa štúdie A3. Stromy boli vysadené na 18 lokalitách namiesto plánovaných 27. Dôvodom bola dostupnosť vhodných voľných plôch na výsadbu a časový…

Obnova kolmých riečnych brehov a hniezdnych stien – Bátorove Kosihy

Obnova hniezdnych stien v Bátorových Kosihách bola pripravená a realizovaná v úzkej spolupráci s miestnym zastupiteľstvom a starostom ako aj s miestnym občianskym združením „Brehuľa“. Na miestach, kde prebiehali práce boli umiestnené informačné tabuľa, ktoré oboznamovali miestnych obyvateľov s činnosťou, ktorá tam prebiehala. Lokality v Bátorových Kosihách boli obsadené aj pred rekonštrukčnými prácami, ale hniezdne…

Sadenie stromčekov s Mary Kay v Biskupických luhoch

V novembri sme spolu s dobrovoľníčkami z Mary Kay a s podporou Bratislavského samosprávneho kraja realizovali výsadbu pôvodných druhov drevín v Biskupických Luhoch. Akcia sa vydarila aj napriek nepriaznivému počasiu, všetky dámy statočne odolávali celodennému mrholeniu a podarilo sa im vysadiť až 300 ks topoľov čiernych a bielych. Veľmi pekne ďakujeme!

Putovná interaktívna výstava pre školy

Naša interaktívna výstava o živote včelárika zlatého, rybárika riečneho a brehule hnedej putuje po školách a enviro centrách na Slovensku a v Maďarsku. Výstava približuje život troch druhov vtákov – rybárika riečneho, včelárika zlatého a brehule hnedej. Poskytuje informácie o spôsobe života týchto druhov, o ohrození a obnove riečneho ekosystému, ktorý je ich životným prostredím, ako aj…

Názov projektu: Ochrana brehule hnedej, rybárika riečneho
a včelárika zlatého v dunajsko-moravskom regióne
Projektová schéma: LIFE+, Príroda a Biodiverzita
Projektový akronym: LIFE BeeSandFish
Kód projektu: LIFE12 NAT/SK/001137
Rozpočet: 3 676 064 € (50 % z príspevku Európskej komisie)
Partneri projektu: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Výskumný ústav vodného hospodárstva, Vodohospodárska výstavba, š.p., Slovenská agentúra životného prostredia,

Prif UK logo    

Prečo projekt realizujeme:

V minulosti poskytoval dunajsko-moravský región rôzne prirodzené hniezdne možnosti pre vtáctvo. V súčasnej dobe na tomto území brehuľa hnedá, rybárik riečny a včelárik zlatý nenachádzajú dostatok vhodných hniezdnych a potravných možností (biotopov). Prirodzené kolmé riečne brehy a kolmé steny vhodné na hniezdenie ako aj malé riečne ramená, mokrade ako potenciálne potravné biotopy degradovali v dôsledku regulácie tokov a spevňovania brehov kameňmi alebo betónom. Upúšťanie od tradičných foriem hospodárenia v krajine (pasenie dobytka a kosenie) spôsobilo, že zmizli vhodné miesta pre život hmyzu, ktorý je potravou brehule hnedej a včelárika zlatého.

Stanovené ciele:

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie stavu ochrany a populačných charakteristík cieľových druhov prostredníctvom obnovy nimi využívaných biotopov (potravných a hniezdnych). Projektové aktivity zahŕňajúce vhodné spôsoby obnovného manažmentu majú viesť k zlepšeniu podmienok pre tieto druhy vtákov v území, ochrane prírody celkovo a prírodných hodnôt v tomto regióne.

Čiastkové ciele a predpokladané výsledky projektu:

Kolmé hniezdne biotopy (riečne brehy, hlinito-piesčité a sprašové steny) budú obnovené na minimálne 1 750 m.

Kolmé hniezdne biotopy (riečne brehy, kolmé steny) budú ochránené ohradzovaním, uzatváraním prístupových ciest, umiestnením výstražných a zákazových tabúľ, redukciou vyrušovania človekom, kamerovým kontrolným systémom a sezónnou kontrolou ťažby piesku a štrku spolu na 15 lokalitách.

Vodné a mokradné biotopy budú obnovené na minimálne 8 lokalitách (3 riečne ramená na dĺžke 3 600 m a 5 mokradí spolu o rozlohe 13,2 ha).

Lesné biotopy budú obnovené na minimálne 30 lokalitách (výsadbou 20 000 stromov pôvodných druhov, vyznačovaním aspoň 1 500 starých a vzácnych stromov, ktoré tak budú ochránené pred ťažbou).

Trávnaté biotopy budú obnovené zavedením pastvy na minimálne 5 lokalitách, spolu na rozlohe 75 ha.

Obnovené trávnaté biotopy budú udržiavané ako lúky kosením na minimálne 3 lokalitách, spolu o rozlohe 25 ha.

Rybárik riečny (Alcedo atthis)

Rybárik riečny (Štefan Benko)

Smernica o vtákoch – Príloha I. Veľkosť populácie v projektovom území – 120 párov. Hniezdič, zimujúci a stály vták. Stav ochrany – populácia rušená a ohrozená. Rybárik riečny žije vo vodách rôznych typov; hniezdi v strmých brehoch. Potrava pozostáva najmä z rýb. Optimálne ekologické podmienky: neregulované rieky s mozaikou tečúcich a stojatých vôd, stromy a kríky na brehoch, veľké množstvo rýb, strmé riečne brehy. V projektovom území sú obmedzené možnosti hniezdenia a potravnej ponuky.

Ochranárske problémy: redukovaná riečna dynamika spôsobuje stratu potenciálnych hniezdnych lokalít (strmé riečne brehy) a nedostatočnú potravnú ponuku (malé rybky); náhradné hniezdne možnosti sú nedostatočné (staré vyvrátené stromy). Projekt prispeje k zlepšeniu hniezdnych možností a ich trvalému udržaniu v projektovom území.

Brehuľa hnedá (Riparia riparia)

Riparia_riparia_Stefan_Benko

Smernica o vtákoch – Príloha I. Veľkosť populácie v projektovom území k 31.12.2011 – 0 – 300 párov (výrazné medziročné kolísanie). Hniezdič, migrant. Stav ochrany – ohrozený. Hniezdenie brehule hnedej v projektovom území je obmedzené kvôli opevneným brehom rieky a ramien, a takisto zníženou dynamikou vody – vnútri ramennej sústavy nevznikajú žiadne nové kolmé brehy. Vďaka ochranárskym aktivitám BROZ (odkrytie brehu a následné vytvorenie vhodných hniezdnych podmienok) sa v roku 2012 pri Chľabe podarilo úspešne zahniezdiť kolónii brehúľ o počte 970 párov.

V minulosti boli pozdĺž celého úseku Dunaja a Moravy veľké hniezdne kolónie tohto druhu. Pravidelný výskyt brehule hnedej a jej hniezdnych populácií je v súčasnosti výrazne redukovaný. Väčšina potenciálnych hniezdnych lokalít (strmé brehy) bola zakrytá kameňmi a redukovaná dynamika vody spôsobuje, že nové kolmé brehy vznikajú už len výnimočne. Navrhované aktivity projektu prispejú k výraznému zlepšeniu hniezdnych a potravných možností pre tento druh.

Včelárik zlatý (Merops apiaster)

Merops_apiaster_Stefan_Benko

Smernica o vtákoch – Príloha I. Veľkosť populácie v projektovom území – 100 párov (na Slovensku hniezdi podľa posledných odhadov 700 až 1300 párov). Hniezdič, migrant. Stav ochrany – takmer ohrozený. Značná časť populácia je sústredená v južnej polovici Slovenska, pričom jeho rozšírenie je podmienené ponukou vhodných hniezdnych biotopov. Včeláriky potrebujú k hniezdeniu kolmé sprašové resp. hlinito-piesčité steny. Najväčšiu časť potravy tvorí blanokrídly hmyz (osy, včely), vážky, motýle a rôzne chrobáky. Potravu loví za letu. Žije v kolóniách.

Ohrozenie predstavuje najmä degradácia kolmých hniezdnych stien – ich zarastanie náletovými drevinami, zakladanie skládok ako aj úbytok potravných zdrojov (veľkoplošné používanie insekticídov spôsobujúce výrazný úbytok potravy). Známe je aj priame prenasledovanie upchávaním hniezdnych nôr a zabíjanie vtákov v dôsledku nesprávneho pochopenia potravného správania druhu.

Súčasťou projektového územia je 5 Chránených vtáčích území (CHVÚ), ktoré patria do európskeho systému chránených území NATURA 2000.

SKCHVU004 Dolné Pohronie

Na tomto území sa nachádza množstvo sprašových a piesčitých stien na prirodzených terasách či v ťažobných priestoroch, ktoré sú obklopené zväčša poľnohospodárskou pôdou a lesmi. CHVU Dolné Pohronie pozostáva zo štyroch nezávislých územných častí nachádzajúcich sa vo východnej časti Podunajskej nížiny. Všetky štyri časti sú lokalizované v územiach s dominanciou viatych sedimentov – spraš a piesok, sú charakteristické prítomnosťou vysokých strmých stien. Tieto vysoké strmé steny sú umiestnené buď v častiach vytvorených po ťažbe pieskov alebo na hranách naplavených terás. Dolné Pohronie je jednou z troch najdôležitejších oblastí, kde hniezdi včelárik zlatý na Slovensku. Odhadovaná veľkosť populácie je okolo 70 hniezdnych párov. Strmé steny poskytujú hniezdne možnosti aj pre brehuľu hnedú, aj keď sa tu zatiaľ tento druh vyskytuje len ojedinele.

Najúrodnejšie časti územia boli zmenené na poľnohospodársku pôdu, iné zalesnené – zvyčajne nepôvodnými druhmi drevín, najčastejšie agátom. Menej hodnotné územia boli zanechané bez akéhokoľvek hospodárenia. Z tohto dôvodu opustené územia začali zarastať vegetáciou, krami a stromami vo väčšine prípadov nepôvodnými príp. invazívnymi druhmi.

SKCHVU005 Dolné Považie

Toto územie sa nachádza v Panónskej nížine pozdĺž spodnej časti riek Váh, Vážsky Dunaj, Nitra a Žitava. Vodný režim Váhu pokračujúci ako Vážsky Dunaj, Nitra a Žitava je determinujúcim faktorom vplývajúcim na biotopy územia. CHVÚ funguje ako biocentrum ale aj dôležitá migračná trasa pre rôzne druhy živočíchov, keďže je to miesto sútoku riek. Biotopy sú tu rôznorodé: vodné plochy, vlhké lúky, poľnohospodárska pôda, listnaté lesy, nelesné plochy ale aj iné. Z vodných biotopov sú zastúpené močiare, izolované ramená, vápnité rašeliniská, vlhké lúky, oblasti pozdĺž riek a ich priľahlé lužné systémy. V 19. a 20. stor. boli rieky silne zregulované. Vodný režim celého územia je do značnej miery ovplyvnený umelo vytvoreným systémom kanálov (často kopírujúce prirodzené depresie pôvodných korýt). Výška hladiny podzemnej vody sa zvyšuje počas záplav alebo dlhších daždivých období, kedy zaplní prírodné depresie, nižšie položené korytá riek, mŕtve ramená, močiare.

Pastva hospodárskych zvierat na lúkach prakticky vymizla. Väčšina týchto oblastí bola premenená na poľnohospodársku pôdu alebo sa obhospodaruje kosením. Veľká časť lesných porastov bola nahradená výsadbami šľachteného topoľa, len na veľmi malej časti územia môžeme stále nájsť pôvodné porasty ponechané na samovývoj. V rámci tunajšej poľnohospodárskej krajiny dôležitú úlohu plnia roztrúsené porasty drevín so zastúpením hlavových vŕb a domácich druhov topoľa.

SKCHVU007 Dunajské luhy

Toto územie zahŕňa 172 km dlhý úsek Dunaja medzi jeho ľavostrannými prítokmi Moravou a Ipľom. Nachádza sa tu rozsiahla sieť riečnych ramien a komplexov priľahlých mokradí. Najmä v hornej časti územia je na náplavovom kuželi vytvorený výnimočne bohatý systém ramien a vytvára takzvanú vnútrozemskú deltu Dunaja (medzi obcami Dobrohošť a Klížska Nemá). Mohutná aktivita rieky vytvorila unikátnu mozaiku rôznych biotopov, ktoré sú formované záplavovým režimom. Na tomto území nájdeme zmes mäkkého a tvrdého lužného lesa, fragmenty panónskeho lesa, suché lesostepi a kosné lúky. Vodné biotopy v území reprezentujú široké spektrum rozličných typov; hlavné faktory, ktoré určujú ich ekologické podmienky sú rýchlosť toku, veľkosť, vek, vodný režim a možné vysychanie v období s nedostatočným množstvom zrážok. Suchozemské biotopy sú formované režimom záplav, pôdnym typom, hladinou podzemnej vody a ľudským hospodárením. V minulosti bola rozsiahla časť tohto územia spásaná stádami dobytka a koní. V súčasnosti väčšina pôvodných pasienkov zostala premenená na ornú pôdu alebo sa využíva pre výsadbu šľachtených topoľov. Toto územie predstavuje významný migračný koridor a zimovisko pre viaceré druhy vtákov.

SKCHVU016 Záhorské Pomoravie

Toto územie zahŕňa slovenský úsek rieky Moravy medzi Skalicou a jej sútokom s Dunajom ako aj tie najvzácnejšie časti priľahlých luhov neďaleko hranice s Českou republikou a Rakúskom. V období socializmu bolo toto územie súčasťou „Železnej opony“, a teda prísne strážené. Vďaka absencii ľudskej aktivity dostali prírodné procesy zelenú a zachoval sa tu pôvodný charakter nížinnej krajiny. Dnes je toto územie súčasťou medzinárodného Zeleného pásu, ktorý sa tiahne naprieč Európou a spája Severné more s Čiernym. Nachádzajú sa tu rôznorodé biotopy – rieky, kanály, ramená, močiare, sezónne jazierka, vlhké lúky a lesy. Flóra je tu zastúpená približne 530 druhmi cievnatých rastlín, pričom mnohé z nich sú zapísané Červenom zozname ohrozených rastlín Slovenska. Vzhľadom na výskyt ohrozených a chránených vtáčích druhov patrí Záhorské Pomoravie k jedným z najvzácnejších území na Slovensku. Predstavuje dôležitý migračný koridor ako aj zimovisko vodného vtáctva a poskytuje mnohé potravné a hniezdne biotopy.

SKCHVU020 Parížske močiare

Parížske močiare sa nachádzajú na južnom Slovensku pri obci Gbelce v údolnej nive regulovaného potoka Paríž. Toto územie pozostáva z troch oddelených častí. Rozprestierajú sa pozdĺž asi 5 km úseku, močarisko pokračuje v úzkom páse ďalej na západ až po obec Strekov. Ide o lokalitu s rozsiahlymi močiarmi a porastmi trstiny, pálky a ostrice, miestami s výskytom pieskových terás, ktoré poskytovali v minulosti vhodné podmienky pre hniezdenie včelárika zlatého. Vodný režim je tu umelo regulovaný. Ide o dôležité územie z hľadiska hniezdenia vodného vtáctva a odpočinkové miesto migrujúcich druhov ako aj potravný biotop pre mnohé vtáky počas hniezdnej sezóny.

V projekte budú realizované tieto aktivity, ktorých stručný popis je uvedený nižšie. Aktivity sú definované a označené podľa požiadaviek programu LIFE, cez ktorý je projekt financovaný. O výsledkoch aktivít budeme informovať priebežne na tejto stránke projektu.

A. Prípravné aktivity, vypracovanie manažmentových a/alebo akčných plánov

A.1: Odborná štúdia pre úpravu kolmých riečnych brehov a stien

Cieľom štúdie je zmapovanie potenciálnych lokalít v rámci celého projektového územia a následná špecifikácia miest vhodných pre obnovné zásahy; v prípade kolmých riečnych brehov (prvá časť) bude štúdia vypracovaná na základe aktuálnych meraní, historických záznamov a máp, literárnych údajov o hniezdení cieľových druhov a súčasných hydrologických pomerov; druhá časť štúdie sa bude venovať výberu najvhodnejších lokalít pre obnovu hlinito-piesčitých a sprašových stien mimo záplavového územia.

 A.2: Odborná štúdia pre sprietočnenie ramenných systémov

Štúdia vyberie vhodné ramenné systémy a/alebo riečne ramená pre obnovu vodného režimu. V rámci štúdie budú navrhnuté konkrétne revitalizačné opatrenia; v prípade potreby budú vyhotovené hydrologické a matematické modely; ako druhá časť tejto aktivity bude vypracovaná detailná technická dokumentácia pre realizáciu konkrétnych opatrení v teréne, vrátane geodetických meraní.

A.3: Odborná štúdia na obnovu a ochranu brehových porastov

Štúdia má za úlohu zmapovať potenciálne miesta pre výsadbu pôvodných druhov stromov v projektovom území, a to hlavne v blízkosti tokov. V rámci štúdie bude prebiehať tiež mapovanie výskytu starých vzácnych stromov v rámci rozsiahlej výsadby šľachteného topoľa a iných komerčne sadených druhov a lesných porastov, ktoré sa nachádzajú v blízkosti oblastí s výskytom rybárika riečneho.

A.4: Štúdia na obnovu potravných biotopov cieľových vtáčích druhov

Na základe tejto štúdie sa budú obnovovať potravné biotopy, ktoré v súčasnosti v území chýbajú v blízkosti hniezdisk cieľových druhov: mokrade, malé periodicky zaplavované terénne depresie, kosné lúky ako aj dobytkom spásané trávnaté biotopy.

 

B. Nákup a/alebo dlhodobý prenájom pôdy 

B.1: Výkup / prenájom pozemkov

Na ochranárske účely bude zakúpených 65 ha a prenajatých 40 ha pozemkov, ktoré sú lokalizované na strategických miestach pre cieľové druhy – hniezdiská, potravné biotopy, odpočinkové miesta pre migrujúce druhy vtákov a okolie týchto miest; tieto pozemky zahŕňajú prirodzené biotopy alebo degradované oblasti s potenciálom obnovy.

 

C. Konkrétne ochranárske aktivity 

C.1: Obnova kolmých riečnych brehov a stien ako hniezdnych biotopov

V 19. a 20. storočí bola na Slovensku veľká časť brehov Dunaja a Moravy opevnená lomovým kameňom alebo kamennou dlažbou, čo zapríčinilo stratu prirodzených hniezdnych biotopov pre brehule hnedé, rybáriky riečne a na niektorých miestach aj pre včeláriky zlaté, ktoré využívali vysoké obnažené kolmé riečne brehy podobne ako sprašové a pieskové obnažené terasy. Mnohé vhodné miesta boli zničené nadmernou sedimentáciou v dôsledku nešetrných zmien vodného režimu.

Našim cieľom je prostredníctvom tejto aktivity obnoviť prirodzené kolmé riečne brehy formou odstránenia kamenné resp. dlažbového opevnenie na niekoľkých úsekoch, v ktorých prirodzená erózia nijak negatívne nevplýva na činnosť človeka a v mnohých prípadoch môže byť prínosom pre pôvodné druhy živočíchov. Tieto opatrenia sú plánované aj v rámci hlavného toku Dunaja resp. Moravy. Druhá časť aktivity je zameraná na obnovu obnažených kolmých stien predstavujúcich prirodzené hniezdiská včelárika zlatého/ brehule hnedej v hlinito-piesčitých a sprašových terasách a valoch.

Uvedené úpravy zabezpečia zachovanie a prirodzenú obnovu hniezdnych biotopov a pomôžu znížiť degradáciu cieľových biotopov v dôsledku sedimentačných procesov. Takto obnovené riečne brehy budú udržiavané dynamikou toku samotného Dunaja, čo zabezpečí ich dlhodobé zachovanie a funkčnosť.

C.2: Sprietočnenie ramien/ ramenných systémov pre prirodzenú obnovu a  dlhodobé zabezpečenie hniezdnych možností kolmých riečnych brehov

Kompletná zmena vodného režimu ramien vnútrozemskej delty Dunaja v dôsledku ich oddelenia od hlavného toku (19. a 20. storočie) spôsobila stratu prirodzenej dynamiky a s ňou aj zánik niektorých biotopov dunajského riečneho ekosystému na Slovensku. Súčasne táto úprava zapríčinila postupnú degradáciu vedúcu vo väčšine prípadov k úplnému zániku hniezdnych možností cieľových druhov v dôsledku zvýšenej miery sedimentácie a následného zarastania prirodzených kolmých riečnych brehov.

Na základe výstupov z odbornej štúdie (A.2) a v súčinnosti s odborníkmi z rôznych oblastí (štátna ochrana prírody, vodohospodárstvo, zoológia, ekológia ai.) bude obnovený vodný režim niekoľkých pôvodne tečúcich bočných ramien Dunaja resp. celých ramenných systémov. Na základe podrobných technických dokumentácií budú prepojené izolované úseky ramenných systémov, bočné ramená budú napojené na hlavný tok Dunaja, odstránené resp. upravené budú aj existujúce bariéry v toku. Tieto opatrenia pomôžu obnoviť prirodzenú dynamiku vodného režimu, čo povedie postupne k prirodzenej obnove a predovšetkým dlhodobému udržaniu hniezdnych biotopov cieľových druhov s pozitívnym efektom pre mnohé pôvodné dunajské druhy živočíchov a rastlín. Nakoľko množstvo potenciálnych lokalít presahuje možnosti tohto projektu, pre obnovu budú vybrané tie s najväčším potenciálom.

C.3: Obnova a ochrana brehových porastov v hniezdnych biotopoch rybárika riečneho

Charakter mnohých brehových porastov sa v dôsledku radikálnych zmien vodného režimu významne zmenil. V dôsledku straty dynamiky toku už nedochádza k prirodzenej erózii brehov a jej vplyvu na brehové porasty vrátane tvorby hniezdnych možností pre rybáriky riečne. V dôsledku nedostatku odhalených kolmých brehov bol rybárik nútený nájsť si alternatívne spôsoby hniezdenia v koreňových systémoch vyvrátených starých stromov. Vhodný brehový porast tak dokáže tomuto druhu poskytnúť sekundárne možnosti pre hniezdenie ako aj získavanie potravy (postriežky na konároch nad hladinou). Intenzívne lesné hospodárenie však významne zredukovalo výskyt prirodzených brehových porastov a spôsob hospodárenia v tesnej blízkosti ramenných systémov a mokradí negatívne vplýva na ich charakter ako aj dôležitú biologickú funkciu.

V rámci tejto aktivity budú vyhľadávané a následne značené pôvodné staré stromy nachádzajúce sa priamo alebo v tesnej blízkosti brehových porastov. Zaznamenávané budú aj vyvrátené stromy, ktorých zachovanie bude komunikované s vlastníkmi/ užívateľmi uvedených porastov/ pozemkov. Cieľom je čo najviac takýchto stromov ochrániť pred ťažbou resp. odstránením a to predovšetkým v oblastiach, kde nie je možné inými opatreniami obnoviť prirodzené biotopy tohto druhu. Pre zlepšenie stavu prirodzených brehových porastov budú odstraňované kry a invázne druhy drevín, ktoré svojím hustým zárastom znemožňujú využitie brehu na zahniezdenie cieľových druhov. Následne budú vysadené vhodné skladby pôvodných druhov drevín v okolí riečnych ramien v územiach.

C.4: Obnova potravných biotopov

V rámci tejto aktivity je plánovaná obnova potravných biotopov nachádzajúcich sa v blízkosti hniezdisk cieľových druhov. Pozornosť bude venovaná obnove malých mokradí, močiarov, terénnych depresií a trávnatých kosných ako aj spásaných porastov (podporou pasenia a obnovy nížinných lúk).

Mokrade budú obnovované na miestach predošlých močaristých oblastí, ktoré boli vysušené človekom, alebo budú vytvorené nové v blízkosti hniezdisk. Mokrade sa obnovia otvorením pôvodných vtokových oblastí, ktoré boli zasypané alebo vyhĺbením nových prívodných kanálov resp. úpravou nápustných objektov ak je to nevyhnutné. Technické objekty (stavidlá) budú slúžiť na zadržanie vody a reguláciu vodnej hladiny.

Okrem toho bude v rámci tejto aktivity sledovaná potravná preferencia včelárika zlatého ako aj možný vplyv kolónií tohto druhu na včelstvá. Na základe výsledkov tohto prieskumu ako aj sumarizáciou známych údajov z literatúry budú definované odporúčania pre chovateľov včiel.

C.5: Ochrana hniezdisk cieľových druhov

Ochrana hniezdisk bude prebiehať viacerými spôsobmi: ohradzovanie hniezdisk, uzatváranie prístupových ciest k hniezdiskám, inštalácia výstražných a zákazových tabúľ, umiestnenie bezpečnostného kamerového systému a monitoring a sezónna regulácia ťažby piesku a štrku. Tieto opatrenia majú za úlohy obmedziť ľudskú činnosť v lokalitách, kde hniezdia tieto vzácne druhy vtákov a tak zabezpečiť ich úspešné hniezdenie.

 

D. Monitoring vplyvu projektových aktivít

D.1: Monitoring projektových druhov a vplyvu projektových aktivít

1) podrobný monitoring populácií cieľových druhov sa uskutoční v rámci projektových území pred realizáciou revitalizačných opatrení. Výstupy tejto časti monitoringu budú charakterizovať stav populácií pred realizáciou revitalizačných opatrení. Následne po začiatku realizácie obnovných opatrení bude prebiehať každoročne mapovanie populácií cieľových druhov vrátane monitoringu stavu vhodných hniezdnych biotopov a sčítania hniezdnych párov. Výsledky tohto monitoringu budú viazané na lokality, na ktorých sa budú realizovať jednotlivé opatrenia a budú slúžiť pre vyhodnotenie prínosu realizovaných aktivít.

2) sledovanie potravného správania a zloženia potravy u včelárika zlatého za použitia neinvazívnych metód

3) v obnovených vodných a mokradných biotopoch bude priebežne monitorované druhové zastúpene rýb ako indikátorov ekologického stavu daných lokalít. Podobne ako monitoring cieľových druhov aj v tomto prípade bude sledovaný stav pred realizáciou opatrení ako aj po ich ukončení.

D.2: Monitoring socio-ekonomických dopadov projektu

Aktivity projektu budú realizované na piatich lokalitách (CHVÚ). Ich povaha ovplyvní spektrum socio-ekonomických indikátorov. Monitoring socio-ekonomického dopadu projektových aktivít vypracujú odborníci štandardnými metódami a vyhodnotený bude za použitia adekvátnych štatistických metód. Po skončení projektu bude možné zistiť ako sa zmenila atraktivita územia nie len pre turistov, ale aj miestnych obyvateľov. Výsledkom tejto aktivity bude monitorovacia správa mapujúca socioekonomický dopad projektových aktivít na miestnu ekonomiku a populáciu.

E. Aktivity na zvyšovanie povedomia a šírenie výsledkov projektu

E.1: Web stránka projektu

Prostredníctvom web stránky v 3 jazykových mutáciách (SK, AJ, MJ) bude mať možnosť sa široká verejnosť, odborníci, študenti ale aj zástupcovia zainteresovaných skupín obyvateľov (stakeholderov) oboznámiť s informáciami o projektových aktivitách a výsledkoch ako aj cieľových druhoch a projektovom území.

E.2: Komunikácia a stretnutia so stakeholdermi

V rámci aktivity budú zorganizované stretnutia so všetkými relevantnými skupinami zainteresovaných obyvateľov (stakeholderov) ako sú zástupcovia obcí, vlastníci a užívatelia pôdy) a štátnymi orgánmi (obvodné a krajské úrady životného prostredia, obvodné a krajské lesné úrady, štátna a obecná polícia, SIŽP atď.). Na týchto stretnutiach budú riešené aktuálne ochranárske problémy projektového územia, ktorých riešenie je v kompetencii zahrnutých organizácií. Táto aktivita bude realizovaná pravidelne počas celého obdobia trvania projektu.

E.3: Inštalácia informačných panelov

Celkovo 10 informačných panelov bude umiestnených na strategických lokalitách projektového územia. Panely budú poskytovať komplexné informácie o projektových aktivitách, lužných ekosystémoch a ich vtáčích obyvateľoch. Doplnené budú tiež údaje o miestnej ochrane prírody, hlavne v súvislosti s implementáciou smernice o vtákoch a biotopoch. Informácie budú prednostne v slovenskom jazyku, ale taktiež v maďarskom, nemeckom či anglickom jazyku a to predovšetkým v prípadoch/ lokalitách kde to bude vhodné. Táto aktivita bude realizovaná postupne počas celého trvania projektu. Panely budú obsahovať aj informácie o sieti NATURA 2000, vrátane loga NATURA 2000, ako aj programu LIFE+ a informácie o jeho dôležitosti a úlohe v ochrane európskej krajiny a prírodného dedičstva.

E.4: Publikácia informačných, vzdelávacích a propagačných materiálov

Za účelom zvýšenia povedomia rôznych cieľových skupín budú pripravené letáky, brožúry, nálepky, kalendár, pexeso a mnohé ďalšie materiály. Brožúry a letáky budú publikované v slovenčine, angličtine a maďarčine.

Informačné materiály budú zostavené hlavne so zameraním na odbornú verejnosť a expertov v danej oblasti, členov dotknutých inštitúcií (zamestnanci úradov, štátnej ochrany prírody, členovia iných mimovládnych organizácií), ktorí môžu ťažiť zo skúseností a výsledkov získaných v rámci projektu. Informačné materiály budú koncipované tak, aby boli prínosom aj pre stakeholderov ako sú lesníci, farmári, včelári, vlastníci a užívatelia pozemkov, miestni obyvatelia, poľovníci, atď.).

Vzdelávacie a propagačné materiály budú distribuované taktiež širšej verejnosti (vrátané detí a študentov), so zameraním hlavne na návštevníkov území NATURA 2000, so snahou vysvetliť im vplyv ich správania na cenné biotopy a druhy chránených území.

E.5: Natočenie dokumentárneho filmu o projektových druhoch a lokalitách

V rámci projektu bude pripravený dokumentárny film zameraný na cieľové druhy projektu ich vzťah k prostrediu a ohrozenia, ktoré ovplyvňujú ich populácie. Vo filme chceme verejnosti priblížiť základnú biológiu druhov, ukážeme ich ekologické nároky a požiadavky na prirodzené biotopy, v ktorých žijú. Súčasťou filmu budú príklady optimálneho biotopu, ale aj negatívne faktory a činnosti spôsobujúce ich ohrozenie a pokles početnosti populácie. Vo filme bude zachytená situácia jednotlivých biotopov pred ich obnovou, ukážky z revitalizačných prác a pre porovnanie stav biotopov po ich obnove. Prostredníctvom dokumentu chceme prezentovať súčasnú situáciu týchto druhov a ich biotopov (hniezdnych a potravných) v dunajsko-moravskej oblasti a zdôrazniť potrebu ich ochrany. Časť filmu sa bude venovať LIFE+ projektu, jeho cieľom, dosiahnutým úspechom, obnovným opatreniam, monitoringu naplnenia cieľov a celkovo konceptu siete NATURA 2000. Film bude prezentovaný v médiách, na webstránke, distribuovaný na DVD pre verejnosť a stakeholderov. Plánovaná je jeho produkcia v troch jazykových verziách (SK, EN, HU).

E.6: Interaktívna putovná výstava

Výstava bude širokej verejnosti veľmi efektívnym spôsobom prezentovať dôležitosť ochrany cieľových druhov a ich biotopov. Zameraná bude na ekológiu rybárika riečneho, brehule hnedej a včelárika zlatého. Pútavým spôsobom priblíži zaujímavosti z ich života – hniezdenia, migrácie, hľadania potravy a súčasne návštevníkom vysvetlí špecifické nároky jednotlivých druhov na ich hniezdny a potravný biotop. V rámci výstavy budú prezentované aj základné faktory ohrozujúce život týchto vtákov. Výstava bude obsahovať rôzne interaktívne prvky určené pre rôzne vekové kategórie. Súčasťou výstavy bude interaktívny hra, v rámci ktorej sa na chvíľu návštevníci ocitnú v koži rybárika/ včelárika alebo brehule.

Výstava bude mať putovný charakter – počas projektu bude nainštalovaná na viacerých miestach v rámci Slovenska, Maďarska príp. Českej Republiky alebo Rakúska v prvej fáze predovšetkým na miestach, ktoré sú nejakým spôsobom spojené s projektovým územím. Postupne bude výstava putovať po všetkých významných centrách, ktoré majú podobné aktivity v svojom programe a súčasne sa zameriavajú na ekovýchovu a popularizáciu ochrany prírody vrátane cezhraničného regiónu.

E.7: Prezentácie a exkurzie pre študentov a verejnosť

V tejto aktivite budú zrealizované početné prezentácie a terénne exkurzie pre študentov a širokú verejnosť. Exkurzie budú organizované s odbornými sprievodcami, ktorí budú garantovať výbornú úroveň exkurzií, informácií o projekte, projektovom území, cieľových druhoch, ale aj o systéme chránených území NATURA 2000 ako aj o cieľoch a možnostiach poskytnutých Európskou Komisiou v rámci nástroja LIFE. Kvalita a skúsenosť prednášajúcich a sprievodcov zabezpečia účastníkom podujatí kvalitné informácie a príjemné zážitky (odborný výklad, odpovede na ich otázky, sprevádzanie po najatraktívnejších prírodných lokalitách v rámci projektového územia, pozorovanie divokej prírody, atď). Sprievodcovia budú počas exkurzií zároveň dohliadať na dodržiavanie pravidiel správania sa v prírode. Pre jednotlivé skupiny účastníkov budú zvolené odlišné náročnosti a dĺžka prednášok a v prípade exkurzií budú vybrané trasy s rôznym stupňom náročnosti. V ponuke budú aj atraktívne exkurzie loďou alebo na bicykloch spojené s pozorovaním vtákov.

Počas prezentácií pre študentov a verejnosť bude použitá moderná audiovizuálna technika (slide show, zvuky prírody, video záznamy). Prednášky pre študentov budú okrem informácií o projekte a sieti NATURA 2000 obsahovať aj informáciu o cieľových druhoch a ich biológii a budú vedené atraktívnou formou – vrátane demonštrácie základného výskumu, určovania druhov, vtáčích parazitov, atď.

Táto aktivita bude implementovaná počas celého trvania projektu.

E.8: Prezentácia projektu na konferenciách a v médiách

Táto aktivita má dva hlavné bloky: (1) propagácia projektu na konferenciách a (2) v médiách. Projekt bude propagovaný odbornému publiku na konferenciách a odborných stretnutiach, a verejnosti prostredníctvom médií. Propagácia projektu, jeho cieľov, metód a ochranárskych úspechov je užitočná pre získanie vyššej podpory implementácie projektu u miestnej populácie a na celkové zvýšenie povedomia verejnosti. Konferencie sa budú konať v projektových krajinách ale aj inde v zahraničí. Budú zavedené pravidelné kontakty s médiami – novinami, časopismi, rádiami, televíziami a na miestnej, regionálnej a národnej úrovni. Informácie pre tlač budú publikované pravidelne formou tlačových správ, mediálnych brífingov, interview, reportáží z terénu atď. Toto množstvo mediálnych výstupov bude propagovať projekt a jeho ciele. Táto aktivita bude realizovaná počas celého trvania projektu. Mediálne výstupy budú aktualizované aj na webovej stránke projektu.

 

F. Celkový manažment projektu

F.1: Manažment projektu

V rámci tejto aktivity bude zabezpečený celkový manažment projektu prostredníctvom projektového manažéra, asistenta a ďalších pozícií v projekte. Projektoví pracovníci budú zamestnaní počas celej doby trvania projektu. Externí subdodávatelia, poskytovatelia tovarov a služieb budú vyberaní verejnými tendrami podľa rozvrhu realizácie projektu. Projektová kancelária bude sídliť v Bratislave. Na začiatku projektu bude zo zástupcov projektových partnerov a zástupcov Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, nezávislej vedeckej autority, ministerstva životného prostredia SR a najdôležitejších stakeholderov (napr. SVP, š.p.) menovaný Riadiaci výbor projektu, ktorí bude dohliadať na celý priebeh realizácie projektu.

F.2: Účtovníctvo a finančný manažment projektu

Táto aktivita je potrebná pre zabezpečenie celkového účtovníctva projektu a prípravu účtovníckych podkladov pre monitorovacie správy a reporty projektu rovnako ako podkladov pre audit.

F.3: Networking s inými projektmi a inštitúciami

Táto aktivita je zameraná na budovanie kontaktov personálu projektu s personálom podobných prebiehajúcich a ukončených projektov. V rámci vzájomných návštev si projektový personál vymení skúsenosti s realizáciou rôznych prístupov k riešeniu podobných ochranárskych problémov a zváži možnosti, negatíva a pozitíva navrhovaných projektových aktivít. V rámci kontaktov má možnosť rôzne prístupy prediskutovať so skúsenejšími alebo menej skúsenými partnermi a tak sa vyvarovať neúspechom navrhovaných aktivít v rámci tohto projektu alebo naopak pomôcť partnerským projektom predchádzať ich neúspechom a chybám. V rámci tejto aktivity budú nadviazané kontakty s podobnými projektmi zameranými na ohrozené vtáčie druhy, rieky, mokrade a lužné lesy a uskutočnia sa projektové návštevy. Pre networking budú vybrané chránené územia s podobnými problémami, prírodnými podmienkami a socioekonomickým pozadím. Preto budú uprednostňované projekty pozdĺž rieky Dunaj a Morava. Navrhované projektové riešenia budú konzultované s expertmi z iných projektových území. Mnohé skúsenosti budú odovzdané aj kľúčovým stakeholdrom a úradom. Táto aktivita bude realizovaná počas celého trvania projektu.

F.4: Audit

Všetky finančné výkazy pre Európsku komisiu budú overené  nezávislým audítorom. Táto aktivita bude realizovaná počas celého trvania projektu od nominácie nezávislého audítora.

F.5: Plán ochrany po ukončení projektu

Na konci projektu bude pripravený dokument – „Plán ochrany po ukončení projektu“, ktorý bude popisovať pokračovanie projektových aktivít po ich finalizácii tak, aby bola zabezpečená dlhodobá ochrana zrealizovaných opatrení a cieľových druhov a ich biotopov v projektovom území.

A. Prípravné aktivity, vypracovanie manažmentových a/alebo akčných plánov

A.1: Odborná štúdia pre úpravu kolmých riečnych brehov a stien

Výsledkom tejto štúdie je vytipovanie viacerých lokalít, ktoré by potenciálne mohli byť upravené tak, aby vyhovovali hniezdnym a potravným nárokom včelárika zlatého, brehule hnedej a rybárika riečneho (výška brehu, potravná ponuka v okolí, hrozba predátorov, hniezdenie cieľových druhov v minulosti).

Jedná sa o úseky na hlavnom toku Dunaja v Bratislave (Petržalka, Ružinov), Medveďove, Lély, Zlatnej na Ostrove, Iži, Patinciach, Chľabe, a na rieke Morave od ústia Dyje po ústie Rudavy.

Štúdia bola spracovaná ako z hydraulickej a hydrologickej (Výskumný ústav vodného hospodárstva), tak aj biologickej a ekologickej stránky (Katedra zoológie PriF UK).

Výstupy odbornej štúdie budú slúžiť pre potreby ďalších účastníkov projektu ako odborný podklad pre výber najvhodnejších úsekov pre obnovu prirodzených riečnych brehov a kolmých stien v rámci riešeného projektu a projektového územia.

Ukážka terénneho prieskumu CHVÚ, ktorý realizuje partner projektu VÚVH, za účelom získavania podkladov pre vyhotovenie odbornej štúdie pre úpravu kolmých riečnych brehov a stien.

CHVÚ Dolné Pohronie – Pastovce

CHVÚ Dunajské luhy

CHVÚ Záhorské Pomoravie

A.2: Odborná štúdia pre sprietočnenie ramenných systémov

Hlavným cieľom tejto aktivity je navrhnúť opatrenia na obnovu prepojenia medzi hlavným tokom Dunaja a jeho ramennej sústavy na vybraných lokalitách.
Návrh opatrení bol vypracovaný s ohľadom na Rámcovú smernicu o vodách 2000/60/EK a konzultovaný s partnermi. V oblasti Sap-Szob boli tieto opatrenia zladené s opatreniami pripravenými vrámci slovensko-maďarského projektu DuReFlood. Kvôli návrhu vhodných opatrení bola vypracovaná analýza historického a morfologického vývinu rieky Dunaj a jej ramenného systému. Boli zhromaždené a analyzované hydrologické a hydraulické údaje a následne bol určený hydrologický režim na vybraných lokalitách.
Vrámci aktivity A2 bola vykonaná detailna obhliadka terénu a zameranie. Aktuálne technické a topografické dáta boli zavedené do Digitalného terénneho modelu (DTM), ktorý bol použitý ako vstup do D2 hydrodynamického modelu ako aj analýza súčasného stavu a navrhovaných opatrení na obnovu.

Ako najvhodnejšie úseky na obnovu z hľadiska hydrológie a hydromorfológie sa javia Medveďovské a Kľúčovecké rameno, ktoré majú aj významnú protipovodňovú funkciu.

A.3: Odborná štúdia na obnovu a ochranu brehových porastov

V priebehu doterajšieho obdobia riešenia projektu pokračovala príprava štúdie na obnovu brehových porastov v CHVÚ Dunajské luhy a Záhorské Pomoravie. V súvislosti so spomínanou štúdiou sa realizovalo niekoľko stretnutí s odborníkmi z Lesy SR.

Súčasťou prípravných prác bolo aj pokračovanie monitoringu brehových porastov so zameraním na staré stromy. Od začiatku projektu bolo lokalizovaných približne 200 starých stromov a boli zapísané ich GPS súradnice.

C. Konkrétne ochranárske aktivity 

C.1: Obnova kolmých riečnych brehov a stien ako hniezdnych biotopov

Doteraz obnovených celkovo 1 519 m z 1 750 m kolmých riečnych brehov a hniezdnych stien, čo predstavuje 86,8 % očakávaných výsledkov v Bratislave Ružinove, v Bátorových Kosihách, Zlatnej na Ostrove, v Dobrohošti, v Garajoch, v k.ú. Plavecký Štvrtok a v Bratislave Petržalke.

Revitalizácie sa uskutočnili v CHVÚ Dolné Pohronie, CHVÚ Dunajské luhy a CHVÚ Záhorské Pomoravie. Do konca roku by mali pribudnúť ďalšie významné lokality v projektovom území.

CHVÚ Záhorské Pomoravie:

  • V roku 2020 boli obnovené hniezdne steny v CHVU Záhorské Pomoravie. Pre projektové druhy sa podarilo pripraviť  115 + 20 m potenciálnych hniezdisk. Počas hniezdnej sezóny bola na lokalite zaznamenaná početná kolónia včelárikov zlatých. Revitalizačné práce boli zabezpečené v spolupráci so zástupcami CHKO Záhorie (ŠOP SR). Pod odborným dohľadom bola vykonaná úprava a vyčistenie pieskovcovej steny a jej najbližšieho okolia.
  • V roku 2020 začali jednania so správcom toku (SVP, š.p. Správa povodia Moravy) ohľadne obnovy brehov rieky Morava na 3 vytipovaných úsekoch. Jednotlivé lokality boli prerokované aj so zástupcami CHKO Záhorie.

CHVÚ Dunajské luhy:

  • V októbri 2020 odovzdané stavenisko na petržalskom brehu Dunaja. Začiatkom roka 2021 došlo k obnove cca. 420 m kolmého brehu na mieste známom hniezdením brehule hnedej v nedávnej minulosti. Na mieste v hniezdnej sezóne 2021 zahniezdilo približne 500 párov brehúľ hnedých.
  • Po získaní súhlasu od majiteľa pozemkov v oblasti plánovanej úpravy brehov v katastri obce Chľaba, iniciovali zástupcovia VVB získanie všetkých ostatných potrebných súhlasov tak, aby mohli byť práce realizované aj v tejto lokalite.

C.2: Sprietočnenie ramien/ ramenných systémov pre prirodzenú obnovu a dlhodobé zabezpečenie hniezdnych možností kolmých riečnych brehov

V novembri 2019 bolo po niekoľkých desaťročiach a niekoľko rokov trvajúcom úsilí obnovené prepojenie dolnej časti Kľúčovskej ramennej sústavy na Dunaj. Na mieste jedného z pôvodných vtokov do ramien na riečnom kilometri 1802,5 bol vybudovaný bočný prepad, vďaka ktorému do ramennej sústavy prúdi dunajská voda. Prečistený bol aj kilometer dlhý úsek koryta, čo prispeje k obnove dynamiky v ramene a súčasne významne zlepší kapacitu sústavy počas povodňových prietokov.

V roku 2020 už bola obnovená dynamika tejto časti ramennej sústavy zreteľná v celom úseku obnovenej časti Kľúčovského ramena až po výtok do Dunaja. Vďaka výdatným prietokom v Dunaji a teraz už aj v samotnom Kľúčovskom ramene v druhej polovici roka 2020 už Dunaj sám modeloval obnovené koryto a ryby sa do ramena dostali od sprietočnenia takmer nepretržite.

Vďaka obnove tu boli vytvorené nové potravné a hniezdne habitaty pre cieľové druhy projektu, ale aj mnohé iné druhy živočíchov a rastlín.

Práce na zlepšení vodného režimu Šulianskeho ramena pokračujú. Projektanti z SVP, š. p. dokončili technickú dokumentáciu zameranú na obnovu prehrádzky na tomto ramene a súčasne vybudovanie rybovodu. V júni 2021 bolo odovzdané stavenisko a začali práce na rekonštrukcii prehrádzky C2, v rámci ktorých dôjde k výmene dvoch nefunkčných rúr za prefabrikáty 2×2 metre. Vďaka plánovanej úprave by ďalšie dunajské rameno malo mať lepšie podmienky pre život jeho pôvodných obyvateľov. Druhá časť revitalizácie – prečistenie a zlepšenie stavu ramena za prehradením je vo fáze verejného obstarávania.

C.3: Obnova a ochrana brehových porastov v hniezdnych biotopoch rybárika riečneho

Všetkých 19 000 plánovaných mladých stromčekov bolo vysadených na 18 lokalitách s celkovou rozlohou 15,2665 ha.

V CHVÚ Dunajské luhy a CHVÚ Záhorské Pomoravie bolo vyznačených všetkých plánovaných 1500 starých hodnotných stromov.

V roku 2016 bolo v rámci projektu vysadených 7 600 sadeníc domácich druhov drevín typických pre lužnú krajinu. Všetky boli vysadené v CHVÚ Dunajské luhy. V roku 2017 pribudla výsadba 11 400 sadeníc domácich druhov drevín tiež v CHVÚ Dunajské luhy. V rokoch 2017-2019 sa pravidelne uskutočňovala povýsadbová starostlivosť, vďaka ktorej sa zvyšujú šance na dobrú úspešnosť prežitia mladých stromčekov.

Mladé porasty nachádzajúce sa v oblastiach s vysokou početnosťou divokej zveri (predovšetkým jeleňov) sú zabezpečené oplotením, ktoré bráni likvidácii stromčekov ohryzom. Akonáhle budú stromčeky dostatočne mohutné, aby takémuto tlaku odolali, oplotenie bude z lokalít odstránené. Súčasťou povýsadbovej starostlivosti je aj kontrola a oprava oplotenia na miestach, kde došlo k jej poškodeniu.

C.4: Obnova potravných habitatov cieľových druhov

MOKRADE

  • Mokrade boli doteraz obnovené, resp. vytvorené na 5 lokalitách s celkovou rozlohou 13-20 ha, v závislosti od výšky hladiny Dunaja.
  • Začiatkom októbra 2020 bolo odozdané stavenisko v k.ú. Klížska Nemá (CHVÚ Dunajské luhy), čím sa začala realizácia obnovy mokradí aj na tomto mieste. Vďaka terénnym úpravám by v blízkosti mali byť obnovené periodické ale aj permanentné mokrade. Ich celková rozloha bude závisieť od výšky hladiny v Dunaji a pri vyšších stavoch by mali byť mokrade na ploche až 20 ha. Paradoxne plytké mokrade v blízkosti našej najväčšej rieky chýbajú. Aj toto opatrenie by malo zlepšiť potravnú ponuku nie len pre cieľové druhy vtákov.

V rámci aktivity sa podarilo obnoviť celkovo 112 ha lúk. Z nich bolo obnovených 76,1 ha lúk kosených a 35,9 lúk spásaných. Pastva hospodárskych zvierat (kravy, kone, kozy a ovce)

Živé kosačky prirodzeným spôsobom udržiavajú a významne obohacujú lúky v k. ú. Radvaň nad Dunajom (CHVÚ Dolné Pohronie), Veľké Kosihy a priamo na území Bratislavy v m. č. Ružinov (CHVÚ Dunajské luhy). Vďaka pastve bolo potlačené rozširovanie inváznych rastlín v neobhospodarovaných územiach, významne sa zvýšila biodiverzita rastlín a živočíchov a vďaka tomu aj zvýšila ponuka potravy aj jej pestrosť pre hmyzožravé brehule hnedé a včeláriky zlaté.

Lúka

V roku 2020 sa podarilo v CHVÚ Dolné Pohronie rozšíriť trvalé oplotenie pre pastvu koní a dobytka. Lúka ktorá bola v roku 2019 obnovená na zaorávaných častiach CHVÚ, tak bude pravidelne udržiavaná pomocou živých kosačiek. Vďaka tejto úprave sa krásne extenzívne pastviny nachádzajúce sa v k.ú. Radvaň nad Dunajom rozšírili o 2,4 ha. Včeláriky a brehule hniezdiace na tejto lokalite tak budú mať k dispozícii rozsiahlejšie loviská s rôznorodou ponukou potravy.

V rámci tejto aktivity sa realizuje aj exponovanie včelích úľov na lokalitách s výskytom včelárikov zlatých. Bolo zakúpených a vybavených všetkých 50 plánovaných úľov. Prvých 25 v k.ú. Gabčíkovo, druhých 25 v k.ú. Radvaň nad Dunajom.

CHVÚ Dunajské luhy, Bratislava – Petržalka, Ružinov

Niekoľko rokov opustené lúky s veľkosťou 15 ha boli úplne zarastené zlatobyľou (Solidago gigantea, S. canadensis) a inými inváznymi rastlinami, kríkmi (Swida sanguinea, Rubus agg.) a stromami (Negundo aceroides, Fraxinus pensylvanica). Obe lokality sa nachádzajú za dlhým úsekom dunajských brehov a sú zahrnuté v expertnej štúdii potenciálnych lokalít vhodných na obnovu ako potravné habitaty cieľových druhov. Do roku 2012 na oboch brehoch pravidelne hniezdila brehula hnedá (Riparia riparia).

Od apríla do septembra prebiehali obnovné práce. Začalo sa odtraňovaním kríkov a stromov a pokračovalo mulčovaním, následne sa zasiala špeciálna zmes pôvodných druhov tráv a byliniek. Už na konci tohto vegetačného obdobia na území prevládali druhy tráv nad inváznymi druhmi.

CHVÚ Dunajské luhy – Gabčíkovo

Lokalita sa nachádza neďaleko Gabčíkova, kde sa na území s veľkosťou 10 ha (tri oddelené, ale susediace časti) realizovala obnova lúk na ornej pôde. V minulosti bolo toto územie poľnohospodársky využívané. Na obnovu sa použila špeciálna zmes pôvodných druhov tráv a byliniek, ktorá bola vysiata v apríli 2014.

C.5: Ochrana hniezdnych biotopov dotknutých vtáčích druhov

V roku 2017 bolo nainštalované mobilné oplotenie na lokalite Bátorove Kosihy ako ochrana obnovených hniezdnych stien v tejto lokalite. Súčasne s tým tam bol nainštalovaný aj kamerový systém na zaznamenávanie prípadných neželaných zákrokov do hniezd projektových druhov. V roku 2018 boli nainštalované rampy na zabránenie vjazdu motorovými vozidlami k hniezdiskám projektových druhov a ich rušeniu.

V roku 2019 a 2020 boli nainštalované zákazové a informačné značky v blízkosti známych hniezdisk a významných potravných biotopov cieľových druhov vtákov. Nainštalované boli aj na prístupové komunikácie vedúce do oblastí hniezdenia.

Spolu je v CHVÚ Dunajské luhy doposiaľ nainštalovaných 7 zákazových a 7 informačných značiek.

D. Monitoring vplyvu projektových aktivít

D.1: Monitoring projektových druhov a vplyvu projektových aktivít

Každoročne kolegovia z Prírodovedeckej fakulty UK vypracúvajú monitorovaciu správu, ktorá je výsledkom ich pozorovaní projektových druhov na hniezdiskách v projektovom území. Zvláštna pozornosť je venovaná štúdiu zloženia potravy včelárika zlatého.

D.2: Monitoring socio-ekonomických dopadov projektu

Odborníci z Prírodovedeckej fakulty UK z Katedry humánnej geografie monitorujú socio-ekonomický dopad projektu. Svoje zistenia následne vyhodnocujú v monitorovacej správe.

E. Aktivity na zvyšovanie povedomia a šírenie výsledkov projektu

E.2: Komunikácia a stretnutia so stakeholdermi

Doteraz prebehlo viac ako 43 stretnutí za účasti 359 partnerov v rôznych častiach záujmových území projektu (napr. Dobrohošť, Malacky, Gabčíkovo, Malé Leváre, Zlatná na Ostrove). Na stretnutiach sa zúčastnili zástupcovia Štátnej ochrany prírody SR, Lesov SR, obcí v projektovej oblasti, Vodohospodárskej výstavby, Slovenského vodohospodárskeho podniku a miestnych firiem. Počas týchto stretnutí sa diskutovali niektoré detaily cieľov projektu a akcie na ich dosiahnutie.

Realizovali sme všetky tri naplánované dvojdňové študijné cesty, kde účastníci mali možnosť vidieť revitalizačné opatrenia v Rakúsku v NP Donau Auen, v Rakúsku a v Českej republike v povodí rieky Moravy a v Maďarsku v oblasti Malého žitného ostrova (Sziketkoz).

E.3: Inštalácia informačných panelov

Z plánovaných 10 infopanelov bolo zatiaľ naištalovaných 7, z toho 4 v oblasti Biskupických luhov (realizuje sa tu pastva a bude obnovený kolmý riečny breh), 2 v k.ú. Bátorove Kosihy (obnovené hniezdne steny včelárikov a brehulí), 1 v k.ú. obce Kľúčovec pri obnovenom vtoku do ramennej sústavy. Ďalšie panely budú nainštalované na miestach, kde prebehnú ďalšie opatrenia plánované v rámci projektu.

E.4 Publikovanie informačných, vzdelávacích a propagačných materiálov

Vydali sme pre vás krásne pexeso, aby aj tí najmenší mali možnosť dozvedieť sa o krásach podunajskej prírody. Náš kamarát Tyrkys vás vovedie do svojho sveta.

V rámci projektu pre nás šikovné ruky vyrobili krásne prívesky s motívom rybárika riečneho, tak sa tešíme na stretnutie s vami na niektorej z našich akcií, kde si tieto prívesky budete môcť vysúťažiť.

E.6: Interaktívna putovná výstava

Naša interaktívna výstava „Kolmý riečny breh – najlepšie miesto pre život“ mala vernisáž 2.2.2016 pri príležitosti Dňa mokradí Slávnostného zahájenia vo vestibule Ministerstva životného prostredia.

Výstavu mali možnosť navštíviť záujemcovia na 17 miestach (13 na Slovensku, 4 v Maďarsku) a videlo ju viac ako 10 000 návštevníkov.

Výstava už ukončila svoju putovnú misiu a stala sa súčasťou stálej expozície na Ekofarme Ostrov vo Veľkom Léli.

2.2.2017 – Vernisáž výstavy  v átriu MŽP

Výstava v MK v Petržalke

Výstava v Dropiom

Výstava v Šuranoch

Výstava v Kollárove

Výstava v Gyori

Výstava v Komárne

Výstava v Gbelcoch

Výstava v Piešťanoch

Výstava v Novej Dubnici

Výstava v Čadci

Výstava v Moravskom Svätom Jáne

Výstava vo Veľkom Léli

E.7: Prezentácie a exkurzie pre školy a verejnosť

Od začiatku projektu sme realizovali 77 podujatí pre 1810 účastníkov: 15 prezentácií pre študentov s 478 účastníkmi, 21 exkurzií pre študentov s 620 účastníkmi, 15 prezentácii pre verejnosť s 422 účastníkmi a 26 exkurzií pre verejnosť s 290 účastníkmi. V rámci prezentácií a exkurzií sme predstavili dotknuté vtáčie druhy, projektové lokality, ciele projektu ako aj program LIFE a Natura 2000.

25. 09. 2015 – Prezentácia pre študentov (BROZ)

20.06.2015 – Prezentácia pre verejnosť (BROZ)

19.05.2015 – Prezentácia pre študentov (BROZ)

03.05.2015 – Exkurzia pre verejnosť (BROZ)

22.04.2015 – Prezentácia pre študentov (BROZ)

08.04.2015 – Exkurzia pre verejnosť (BROZ)
28.03.2015 – Exkurzia pre verejnosť (BROZ)
01.12.2014 – Prezentácia pre verejnosť (BROZ)

F. Celkový manažment projektu

F.1: Projektový manažment

12.05.2015 – Stretnutie a prehliadka projektového územia s expertmi a geodetmi
05.05.2015 – Stretnutie a diskusia o projektovej aktivite A.2 na VÚVH
30.03.2015 – Prehliadka projektového územia na Kráľovej lúke s expertmi
F.3: Networking s inými projektmi a inštitúciami
05.08.2014 – Networking v NP Kopački Rit (Chorvátsko)
02.08.2014 – Networking v delte rieky Neretva
06.03.2014 – Networking v NP Kopački Rit (Chorvátsko)

RNDr. Tomáš Kušík, PhD. – manažér projektu

kusik(at)broz.sk

Zdieľať obsah na: