PROJEKT: Ochrana brehule hnedej, rybárika riečneho a včelárika zlatého

Šulianske rameno je prehradené na dvoch miestach v poradí treťou líniovou prehrádzkou, ktorá sa označuje písmenom „C“ –prehrádzky C1 a C2.  Líniové prehrádzky boli postavené po výstavbe vodného diela Gabčíkovo, aby sa podarilo zadržať vodu v ramennom systéme – najväčšej časti vnútrozemskej delty Dunaja, ktorá by inak kvôli odklonu vody z hlavného koryta Dunaja do plavebného kanála ostala bez vody. Mnohé z prehrádzok sú vybudované len ako rúrové priepusty, ktoré sú nedostatočné svojou kapacitou pre prúdenie vody a súčasne úplne nevhodné pre migráciu vodných živočíchov. Do tejto kategórie patrila aj prehrádzka C2.

Rameno má v mieste prehradenia šírku takmer 40 metrov, ale jeho horná a dolná časť bola prepojená iba prostredníctvom dvoch rúrových priepustov s priemerom 0,8 a 1,3 metra. Do takýchto tmavých dlhých priepustov nerady vchádzajú ryby aj iné živočíchy a súčasne dochádza v ramene k sústavnému zanášaniu sedimentami. Jedným z dôsledkov zanášania je aj upchatie drobných priestorov medzi naplaveným štrkom, ktorými sa dostáva voda do okolia a dotuje tak aj okolitý lužný les. Pri upchatí týchto drobných, ale dôležitých priestorov sa voda nedostáva do okolia ani ku koreňom stromov. Napriek tomu, že lužný les rastie priamo v bohatej spleti dunajských ramien, trpí nedostatkom vody.

DCIM100MEDIADJI_0264.JPG

Spolu s odborníkmi z Výskumného ústavu vodného hospodárstva a Vodohospodárskej výstavby sa nám v roku 2021 podarilo zrealizovať prvú časť plánovanej obnovy vodného režimu Šulianskeho ramena.

Líniová prehrádzka C2 bola zrekonštruovaná a namiesto nepostačujúcich rúrových priepustov sme vybudovali nový štvor-komorový priepust (4 x 2,0 m), ktorý zabezpečí, že spodná časť ramena bude dotovaná dostatočným množstvom vody a súčasne môžu ramenom migrovať ryby a iné vodné živočíchy.  Už počas umelo zvýšených prietokov v ramennej sústave na jeseň 2021 bol viditeľný obrovský rozdiel vo vodnom režime v tejto časti ramenného systému.

V druhej etape prác plánujeme rozšíriť vtokovú časť ramena, aby sa zvýšil objem vody, ktorý môže ramenom pretekať. Prečistené budú aj  zanesené časti ramena. Zlepšená vodná dynamika v ramene pomôže nielen dunajskej prírode, pretože sa napríklad vytvoria nové neresiská pre ryby, ale z úprav budú benefitovať tiež okolité lesy, ktorým sa vďaka úpravám zvýši prísun vody.

Šulianske rameno je jedno z ramien vo vnútrozemskej delte Dunaja, ktoré obnovujeme vďaka projektu LIFE_BeeSandFish

Zdieľať obsah na: