PROJEKT: Ochrana brehule hnedej, rybárika riečneho a včelárika zlatého
mokraď

Jedna z väčších akcií v rámci projektu BeeSandFish tiež pokročila do realizačnej fázy. Začiatkom októbra došlo k odovzdaniu staveniska v blízkosti obce Klížská Nemá v rámci aktivity C.4. Naplánovaná je tu obnova potravných biotopov pre brehule hnedé, rybárika riečneho a včelárika zlatého. Konkrétne sa jedná o obnovu mokradí. Mokrade majú obrovský význam pre ekosystém a tým aj pre ľudí a sme radi, že sa nám tento čiastkový projekt podarilo posunúť do realizačnej fázy. Na odovzdaní staveniska realizátorovi stavby sa zúčastnili zástupcovia BROZ, VV, š.p., SVP, š.p., ŠOP ŠR, Lesy SR, š.p. a zástupcovia vlastníkov pozemkov.

Aj v tomto prípade budú pri stavenisku umiestnené základné informácie o realizovanej aktivite.

Obnova mokradí

Zdieľať obsah na: