PROJEKT: Ochrana brehule hnedej, rybárika riečneho a včelárika zlatého

Kľúčovské rameno – v poradí už ôsme, ktoré sa nám spolu s partnerskými organizáciami podarilo obnoviť v ramennej sústave Dunaja.

Spoločne oslavujeme ďalší významný míľnik v snahe obnovovať vnútrozemskú deltu Dunaja.

Práce sa začali v marci a zavŕšili tento mesiac. Na vtoku ramena bol vybudovaný bočný prepad, vďaka ktorému do ramennej sústavy prúdi dunajská voda. Prečistený bol aj viac ako kilometer dlhý úsek koryta – na šírku 17 m v dne a v celkovej dĺžke 1284,24 m.

Po úpravách na Dunaji, keď bol vytvorený napriamený hlavný tok, zostala Kľúčovská ramenná sústava čiastočne oddelená od hlavného koryta. Tým pádom sa tu prestala vyskytovať prúdiaca voda. Vplyvom týchto úprav došlo k výraznému zanášaniu celej ramennej sústavy a k výraznému ochudobneniu celého ekosystému. Druhová rozmanitosť sa významne znížila u mnohých ďalších druhov živočíchov, ktoré sú viazané na dynamický, mimoriadne rôznorodý riečny ekosystém.

Vďaka prúdiacej vode budú do ramena opäť prichádzať ryby, ktoré tu majú svoje neresiská. Obnovená dynamika v ramene umožní prirodzený vznik kolmých riečnych brehov, ale aj plytčín, štrkových lavíc prípadne periodicky vznikajúcich mokradí – biotopov, na ktoré je potravne alebo rozmnožovaním viazané množstvo živočíchov. Postupné odplavenie jemných sedimentov z dna sa odzrkadlí v účinnejšej filtrácii vody – zásobárne podzemnej vody sa budú lepšie plniť a voda bude prechádzať cez najúčinnejší prírodný filter – cez štrkové nánosy.

Zdieľať obsah na: