WILDisland

Projekt nadväzuje na predošlú spoluprácu 9 krajín Európskej únie v rámci projektu DANUBEPARKS, ktorý priniesol komplexné zmapovanie ostrovov pozdĺž celého toku Dunaja. LIFE WILDisland spája 15 partnerov z týchto krajín, ktorých spoločným cieľom je obnova prirodzenej dynamiky Dunaja, revitalizácia ostrovov a ochrana biotopu mäkkého lužného lesa.

Pre viac informácii navštívte oficiálnu stránku projektu.

Hostili sme projektových partnerov zo siete Danubeparks

Medzinárodný projekt LIFE WILDisland spája spoločne 15 partnerov z ôsmich krajín od Bulharska až po Nemecko. Jednou z veľmi plodných a hodnotných tradícií projektu je každoročné stretnutie u jedného z partnerov. Tento rok sme mali v BROZ česť v spolupráci s kolegami z Fertö Hanság National Park pripraviť nezabudnuteľný zážitok pre nás všetkých.

Významný krok pre naše dunajské projekty

16. mája sme sa spolu s odborníkmi z VÚVH zúčastnili na rokovaní Slovensko-maďarskej komisie hraničných vôd, aby sme prezentovali plány, vízie a aktivity našich Dunajských projektov.

Potulky reliktami riečnych ramien

Zimné obdobie je ideálne na prechod pôvodnými riečnymi ramenami. Obnažené majestátne topole a vŕby nám dávajú vedieť kadiaľ viedli ich cesty. V súčasnosti je väčšina bočných ramien zásobovaná vodou iba na veľmi obmedzené obdobie zvýšených prietokov v Dunaji. Všetky snahy s cieľom skrotiť naše rieky, viedli k zhoršeniu stavu biotopov mäkkého lužného lesa. V rámci projektu WILDisland plánujeme obnovu a prepojenie dvoch pôvodných reliktov ramien, ktoré kedysi tvorili veľmi dynamickú a pestrú Medveďovskú ramennú sústavu, s hlavným tokom Dunaja. Očakávame, že zvýšená infiltrácia podzemných vôd zlepší aj podmienky pre priľahlé lužné lesy.

Workshop na chorvátskom Dunaji

WILDisland tím sa stretol na chorvátskom Dunaji v Prírodnom parku Kopački Rit, kde sme spoločne absolvovali workshop k manažmentu projketu.

Ostrovy zhora

Pozrite si fotografie dvoch ostrovov na Dunaji, ktoré vďaka projektu WILDisland dostanú novú podobu.

Dunajské ostrovy

S partnermi DANUBEPARKS začíname nový projekt zameraný na celý tok Dunaja, ktorý prinesie obnovu bočných ramien a revitalizáciu ostrovov.

Názov projektu: Danube Wild Island Habitat Corridor

Projektová schéma: Program LIFE, Príroda a biodiverzita

Projektový akronym: LIFE WILDisland

Kód projektu: LIFE20 NAT/AT/000063

Trvanie: 01/09/2021 – 31/08/2027 

Celkový rozpočet: 14,222,637 € (63,98 % je financovaných z príspevku európskej komisie)

Koordinátor projektu: Nationalpark Donau-Auen GmbH (AUT)

Partneri projektu: 

 • Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (Lower Danube Valley Water Directorate) (HUN)
 • Bratislavské regionálne ochranárske združenie (SVK)
 • Danube Delta Biosphere Reserve Authority (ROU)
 • Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (HUN)
 • Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (HUN)
 • Fertő Hanság Nemzeti Park Igazgatóság (HUN)
 • Hrvatske šume limited liability company, Croatian Forests ltd. (HRV)
 • Javna ustanova „Park prirode Kopački rit“ (HRV)
 • Persina Nature Park Directorate (BGR)
 • REGIA NAȚIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA – SUCURSALA DIRECȚIA SILVICĂ TULCEA (ROU)
 • Uniper Kraftwerke GmbH (DEU)
 • VERBUND Hydro Power GmbH (AUT)
 • Javno Preduzede „Vojvodinašume“ (SRB)
 • via donau – Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH (AUT)

Program LIFE
NATURA 2000

Zameranie projektu:

Projekt WILDisland má posilniť stav ochrany prioritného biotopu mäkkého lužného lesa obnovením 34 ostrovov pozdĺž celého toku Dunaja. Za obnovu konkrétnych ostrovov zodpovedajú jednotliví partneri, avšak pre dosiahnutie vyššieho cieľa zlepšenia stavu Dunaja a prioritného biotopu je potrebná vzájomná spolupráca všetkých zainteresovaných krajín.

Hlavné ciele projektu:

 1. Navrátenie prirodzeného charakteru dunajským ostrovom úpravou brehového opevnenia
 2. Zmena toku Dunaja sprietočnením bočných ramien a modifikáciou výhonov 
 3. Zlepšenie manažmentu sedimentov 
 4. Obnova prirodzenej vegetácie pozdĺž toku Dunaja 
 5. Ochrana prirodzených ostrovov
 6. Zvyšovanie povedomia verejnosti a zainteresovaných strán o ostrovoch a biotope mäkkého lužného lesa

Sap – CHKO Dunajské Luhy (SKCHVU007)

Kližská Nemá – CHKO Dunajské Luhy (SKCHVU007)

A. Prípravné činnosti

A.2 Technické plánovanie: optimalizácia infraštruktúry vodných ciest na obnovu ostrovov 

A.2.2 Obnova ostrovov v Sape 

V Sape už v roku 2012 umožnil projekt LIFE prvú dynamizáciu bočnej ramennej sústavy. V rámci LIFE WILDisland budú znova prepojené s Dunajom ďalšie dve bočné ramená Medveďovskej ramennej sústavy medzi riečnymi km 1807,6 a 1806,9. Výsledkom bude obnova/vytvorenie ostrova a ďalšia redynamizácia záplavových území v tomto regióne. Vzniknú nové odberné objekty umožňujúce pretekanie vody po väčšinu roka. Bagrovaním sa odstránia sedimenty z degradovaného koryta ramena a bude obnovený ostrov.

Riečne rameno v Medveďovskej ramennej sústave, kde plánujeme obnovu a prepojenie s Dunajom
Riečne rameno v Medveďovskej ramennej sústave, kde plánujeme obnovu a prepojenie s Dunajom

A.2.3 Modifikácia výhonov v Klížskej Nemej

Väčšina ostrovov na slovenskom úseku Dunaja je priamo prepojená s plavebnou infraštruktúrou. Cieľom aktivity je naplánovať a navrhnúť optimalizáciu tejto šedej infraštruktúry pre dynamické riečne biotopy a lokality 91E0*. Plánovanie sa uskutoční v úzkej spolupráci so sektorom vodných ciest a vodného hospodárstva. V rámci tejto aktivity plánujeme úpravu výhonov a odstraňovanie sedimentov, vytvorenie bočného koryta (trvale tečúceho) a iniciovanie zakladania nových ostrovných štruktúr prirodzenými riečnymi dynamickými procesmi.

Lokalita Klížska Nemá v priamom prepojení s plavebnou infraštruktúrou
Lokalita Klížska Nemá v priamom prepojení s plavebnou infraštruktúrou

Biotop 91E0* zahŕňa prirodzené lesy vyskytujúce sa bezprostredne pri tokoch od nížin až po horské prameniská. Pre biotop sú charakteristické pravidelné záplavy povrchovou vodou alebo zamokrenie podzemnou vodou. V alúviach väčších nížinných riek sa nachádzajú vŕbovo-topoľové lesy (Ls1.1), tzv. mäkký lužný les. V stredných polohách pri menších tokoch na vŕbovo-topoľové lesy nadväzujú jaseňovo-jelšové podhorské lesy (Ls1.3), tvorené jaseňom štíhlym a jelšou lepkavou. 

 

Rok 2022

V roku 2022 bol vybraný zhotoviteľ expertnej hydromorfologickej štúdie pre obe projektové lokality Sap a Klížska Nemá. Expertná štúdia má za úlohu pripraviť podrobné návrhy opatrení na obnovu a zlepšenie prietočnosti a prepojenia ramien Dunaja s cieľom zlepšenia vodnej dynamiky v okolí a na vybraných dunajských ostrovoch. Štúdia vyhodnotí možnosti obnovy, navrhnuté možnosti budú analyzované pomocou hydrodynamických modelov. Štúdia slúži ako podklad pre vypracovanie technickej dokumentácie pre opatrenia projektu na zlepšenie stavu lužných porastov na dunajských ostrovoch – LIFE WILDisland.

 

A.4 Technické plánovanie – obnova lužných lesov

A.4.1 Diverzifikácia lesných porastov v oblasti Sap

Na ploche 19 ha budú odstránené nepôvodné dreviny (vrátane hybridných topoľov). Pri zakladaní prirodzených porastov 91E0* narušenie pôdy podporuje prirodzené zmladenie. Na lokalite bude prebiehať výsadba pôvodných druhov drevín (Populus nigra, Salix alba, S. fragilis, Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior).

Lesné porasty vrátane nepôvodných drevín na lokalite Klížska Nemá

A.4.2 Obnova biotopov 91E0* v dunajských záplavových oblastiach v Klížskej Nemej

Na území Klížskej Nemej plánujeme odstránenie nepôvodných drevín (vrátane hybridných topoľov), narušenie pôdy na podporu prirodzeného zmladenia a výsadbu pôvodných drevín v oblastiach, kde sa ťažili nepôvodné dreviny. 

 

C. Prípravné činnosti, vypracovanie plánov riadenia a akčných plánov 

C.2 Optimalizácia infraštruktúry vodných ciest pre obnovu ostrovov WILDisland

 

C.2.2 Obnova ostrovov WILDisland v oblasti Sap

Cieľom aktivity je obnova bývalých riečnych ramien v Medveďovskej ramennej sústave, uzavretých pri vpuste. Vzniknú nové odberné objekty umožňujúce pretekanie vody po väčšinu roka. Odstránia sa sedimenty z degradovaného koryta ramena a bude obnovený ostrov. Očakávame, že lokálna sedimentácia na brehoch znovuotvorených a prepojených ramien poskytne priestor pre prirodzený vznik nového biotopu 91E0*. Zvýšená infiltrácia podzemných vôd zlepší podmienky pre priľahlé lužné lesy. Kvalita lesných biotopov na ostrove sa zlepší aj výsadbou pôvodných stromov.

Uzavreté rameno v Medveďovskej ramennej sústave, ktoré plánujeme obnoviť

C.2.3 Modifikácia výhonov v oblasti Klížska Nemá

Prvýkrát sa na úseku Dunaja na Slovensku budú realizovať úpravy výhonov so zameraním na obnovu ostrovov a biotopov. Výhony plnia funkciu nasmerovania toku do plavebnej dráhy, čím ale znižujú dynamiku vody popri brehu. Úpravou výhonov tak plánujeme dosiahnuť vyšší prietok vody v bočnom ramene a obnoviť miestny ostrov. Bude tu prebiehať bagrovanie sedimentov, aby sa podporilo spustenie aktívneho bočného kanála s trvalo tečúcou vodou. Dva výhony budú modifikované a medzi ostrovom a brehom prebehne bagrovanie sedimentov, aby sa podporilo spustenie aktívneho bočného kanála s trvalo tečúcou vodou (zlepšená vodná plocha na 993 m).

Výhony na lokalite Klížska Nemá

Rok 2022

Expertná štúdia a technická dokumentácia navrhne opatrenia, ktoré by mali viesť k: 

 • Zlepšeniu režimu zaplavovania priľahlých biotopov lužného lesa a iniciácia vzniku nových biotopov na brehoch a plytčinách. 
 • Súhrnnému zlepšeniu stavu cieľového biotopu (*91E0) na ploche minimálne 120 ha.  
 • Zlepšeniu dynamiky prúdenia (väčšie prietoky a rýchlosti prúdenia) a laterálnej konektivity (predĺženie období kontaktu s hlavným korytom) riečnych ramien na dĺžke minimálne 3783 m. 

C Ochranné opatrenia 

C.4 Obhospodarovanie lesov na divokých ostrovoch 

Na základe technických plánovacích a prípravných prác prebehnú činnosti obnovy lesa a celkovo sa obnoví 91E0* lokalít na 309 ha. Realizácia bude prebiehať v spolupráci so správou chránených území a lesnými odborníkmi.

C.4.1 Obnova lesa v Sape zlepší celkovo 91E0* biotopov na ploche 19 ha. 12 ha plochy 91E0* sa obnoví vysadením jedincov pôvodných stromov, 7 ha podporou prirodzeného zmladenia „narušením“ vrchnej vrstvy pôdy.

C.4.2 Obnova lesa 91E0* v Klížskej Nemej zlepší biotopové podmienky na ploche 11 ha vrátane podpory prirodzeného zmladenia (3 ha) a zalesňovania pôvodnými druhmi stromov na ploche 8 ha.

Povedz nám čo si myslíš !

Medzinárodný projekt LIFE20 NAT/AT/000063 WILDisland spája 15 partnerov a organizácií zo 7 krajín, ktorými tečie rieka Dunaj. Ide o unikátne spojenie, ktorého cieľom je obnoviť prirodzenú dynamiku Dunaja a posilniť ochranu biotopov mäkkého lužného lesa obnovením spolu až 34 ostrovov. 

Na Slovensku projekt WILDisland obnoví ostrovy na 2 lokalitách, Sap a Klížská Nemá. Prvý krát na slovenskej strane Dunaja budeme upravovať výhony, čím dosiahneme vyšší prietok s trvalo tečúcou vodou v bočnom ramene a obnovíme miestny ostrov. 

Ostrov v Kližskej Nemej

Jedným z cieľov projektu je aj podpora záujmu a povedomia verejnosti o výnimočných a vzácnych biotopoch mäkkého lužného lesa. Všetky snahy s cieľom skrotiť naše rieky, vrátane regulácií tokov, výstavby hrádzí či odvodňovania, viedli k významnému poklesu hladiny podzemnej vody, vysychaniu porastov úzko spätých s vodou a tým k všeobecnému zhoršeniu ich stavu. 

Vo vzájomnej spolupráci všetkých partnerov projektu WILDisland vznikol unikátny prieskum verejnosti, ktorého cieľom je upriamiť pozornosť na Dunaj, jeho krásy, benefity a významné funkcie. Dotazník sme pre vás pripravili v slovenskej aj v maďarskej verzii. Venujte prosím pár minút jeho vyplneniu a pomôžte nám posúvať aktivity, aj nás, tým najlepším smerom.

Ďakujeme 

 

Dotazník v slovenskej aj maďarskej verzii nájdete tu: 

slovensky

https://www.surveymonkey.com/r/ML72JJG     

maďarsky

https://www.surveymonkey.com/r/DN52HSY 

Zdieľať obsah na: