WILDisland

Projekt nadväzuje na predošlú spoluprácu 9 krajín Európskej únie v rámci projektu DANUBEPARKS, ktorý priniesol komplexné zmapovanie ostrovov pozdĺž celého toku Dunaja. LIFE WILDisland spája 15 partnerov z týchto krajín, ktorých spoločným cieľom je obnova prirodzenej dynamiky Dunaja, revitalizácia ostrovov a ochrana biotopu mäkkého lužného lesa.

Pre viac informácii navštívte oficiálnu stránku projektu.

Workshop na chorvátskom Dunaji

WILDisland tím sa stretol na chorvátskom Dunaji v Prírodnom parku Kopački Rit, kde sme spoločne absolvovali workshop k manažmentu projketu.

Ostrovy zhora

Pozrite si fotografie dvoch ostrovov na Dunaji, ktoré vďaka projektu WILDisland dostanú novú podobu.

Dunajské ostrovy

S partnermi DANUBEPARKS začíname nový projekt zameraný na celý tok Dunaja, ktorý prinesie obnovu bočných ramien a revitalizáciu ostrovov.

Názov projektu: Danube Wild Island Habitat Corridor

Projektová schéma: Program LIFE, Príroda a biodiverzita

Projektový akronym: LIFE WILDisland

Kód projektu: LIFE20 NAT/AT/000063

Trvanie: 01/09/2021 – 31/08/2027 

Celkový rozpočet: 14,222,637 € (63,98 % je financovaných z príspevku európskej komisie)

Koordinátor projektu: Nationalpark Donau-Auen GmbH (AUT)

Partneri projektu: 

 • Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (Lower Danube Valley Water Directorate) (HUN)
 • Bratislavské regionálne ochranárske združenie (SVK)
 • Danube Delta Biosphere Reserve Authority (ROU)
 • Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (HUN)
 • Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (HUN)
 • Fertő Hanság Nemzeti Park Igazgatóság (HUN)
 • Hrvatske šume limited liability company, Croatian Forests ltd. (HRV)
 • Javna ustanova „Park prirode Kopački rit“ (HRV)
 • Persina Nature Park Directorate (BGR)
 • REGIA NAȚIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA – SUCURSALA DIRECȚIA SILVICĂ TULCEA (ROU)
 • Uniper Kraftwerke GmbH (DEU)
 • VERBUND Hydro Power GmbH (AUT)
 • Javno Preduzede „Vojvodinašume“ (SRB)
 • via donau – Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH (AUT)

Program LIFE
NATURA 2000

Zameranie projektu:

Projekt WILDisland má posilniť stav ochrany prioritného biotopu mäkkého lužného lesa obnovením 34 ostrovov pozdĺž celého toku Dunaja. Za obnovu konkrétnych ostrovov zodpovedajú jednotliví partneri, avšak pre dosiahnutie vyššieho cieľa zlepšenia stavu Dunaja a prioritného biotopu je potrebná vzájomná spolupráca všetkých zainteresovaných krajín.

Hlavné ciele projektu:

 1. Navrátenie prirodzeného charakteru dunajským ostrovom úpravou brehového opevnenia
 2. Zmena toku Dunaja sprietočnením bočných ramien a modifikáciou výhonov 
 3. Zlepšenie manažmentu sedimentov 
 4. Obnova prirodzenej vegetácie pozdĺž toku Dunaja 
 5. Ochrana prirodzených ostrovov
 6. Zvyšovanie povedomia verejnosti a zainteresovaných strán o ostrovoch a biotope mäkkého lužného lesa

Sap – CHKO Dunajské Luhy (SKCHVU007)

Kližská Nemá – CHKO Dunajské Luhy (SKCHVU007)

Na území Slovenska prebieha obnova 2 ostrovov.

Na lokalite Sap bude prekopaný prívod uzavretého bočného ramena, čím sa rameno sprietoční a obnoví sa miestny ostrov. Zvýšeným prítokom vody sa pravdepodobne  pozmení charakter brehu a vytvoria sa tak podmienky vhodné pre vznik prioritného biotopu mäkkého lužného lesa. Na ostrove plánujeme obnoviť prirodzený les výsadbou pôvodných drevín.

Na lokalite Kližská Nemá sa budú po prvýkrát na Slovensku upravovať výhony s cieľom zvýšiť prítok vody do bočného ramena. Výhony plnia funkciu nasmerovania toku do plavebnej dráhy, čím ale znižujú dynamiku vody popri brehu. Úpravou výhonou tak plánujeme dosiahnuť vyšší prietok vody v bočnom ramene, obnoviť miestny ostrov a tiež predpokladáme pozitívne ovplyvnenie brehu a priľahlého lesa.

Zdieľať obsah na: