PROJEKT: WILDisland – Dunajské ostrovy divočiny

Rokovanie pracovnej skupiny pre Dunaj, Slovensko- maďarskej komisie pre hraničné vody

Aj takéto udalosti sú súčasťou úspešnej realizácie našich projektových aktivít na Dunaji.
16. mája sme sa spolu s odborníkmi z VÚVH zúčastnili na rokovaní Slovensko-maďarskej komisie hraničných vôd, aby sme prezentovali plány, vízie a aktivity projektov LIFE Dunajské luhy, LIFE Dynamické línie života Dunaja, LIFE Dunajské ostrovy divočiny a LIFE Living Rivers. Táto Komisia pre hraničné vody zabezpečuje najmä úlohy súvisiace s vodohospodárskymi opatreniami technického charakteru v oblastiach zmien vodného režimu, udržiavania a úpravy vodných tokov, stavby, zariadení a činností, ktoré môžu ovplyvniť odtokové pomery, v oblasti ochrany pred povodňami a v neposlednom rade ochrany hraničných vôd ako súčastí životného prostredia a ochrany akvatických a litorálnych biotopov. Preto stanovisko tejto komisie k jednotlivým aktivitám našich projektov je dôležité pre ich úspešnú realizáciu.

Aktuálne riešeným cieľom projektu LIFE Dunajské Luhy je sprietočnenie dolného Vojčianskeho ramena dĺžky 3,7 km, kde budú prebudované prehrádzky A2 a A3 z rúrových na väčšie rámové. Koryto ramena sa v úzkych miestach rozšíri aspoň na 10 m šírky a na rozdvojenom ramene sa vybuduje brod pre zachovanie prístupu na ostrov. Komisii bola prezentovaná už vypracovaná projektová dokumentácia pre jednotlivé navrhované opatrenia. V súčasnosti je v projekte podaná žiadosť o stavebné povolenie. Okrem toho boli predstavené aj ďalšie zámery a projektové dokumentácie, ktoré sa zameriavajú na prebudovanie vybraných častí líniových prehrádzok ramennej sústavy Dunaja tak, aby viac vyhovovali migrujúcim rybám a zvýšila sa dynamika prúdenia v týchto úsekoch.

Rokovanie pracovnej skupiny

Ďalším prezentovaným projektom pred Slovensko-maďarskou komisou hraničných vôd bol projekt LIFE Dynamické línie života Dunaja, ktorého cieľom je obnova vybraných úsekov ramenných systémov Dunaja, zlepšenie laterálnej konektivity, zlepšenie podmienok pre biotopy lužného lesa, ale aj pre neresenie dunajských druhov rýb. V súčasnosti je vypracovaná projektová dokumentácia pre rameno Foki, kde plánujeme realizovať opatrenia v podobe zníženia a remodelácie troch výhonov v hornej časti koryta, odstránenie kamenných traverz v koryte a prehĺbenie koryta spolu s obnovou prepojenia na Staré koryto Dunaja. 

Cieľom projektu LIFE WILDisland – Dunajské ostrovy divočiny je obnoviť prepojenie dvoch bočných ramien Medveďovskej ramennej sústavy v celkovej dĺžke približne 1,7 km. Cieľom aktivity je zlepšiť dynamiku prúdenia a celej záplavovej oblasti, obnoviť ich prietočnosť a tým podporiť obnovu biotopu mäkkého lužného lesa na ostrovoch prirodzene tvorených riečnou sieťou dunajských ramien. Na lokalite Klížská Nemá plánujeme po prvý krát na slovenskej strane Dunaja čiastočne znížiť a oddeliť kamenné výhony od brehu, čím podporíme vytvorenie trvalo tečúceho bočného koryta a zakladanie nových ostrovných štruktúr. 

Naše projektové zámery a prezentované aktivity boli komisiou, ako jednou z významných inštitúcií v celom povoľovacom procese, vítané a stretli sa s pozitívnou odozvou. Všetky tieto projektové aktivity sú plne v súlade s implementáciou Vodného plánu Slovenska a Koncepciou vodnej politiky Slovenskej republiky do roka 2030. Aj tento typ strategických stretnutí, akým je rokovanie Slovensko-maďarskej komisie hraničných vôd,  posúva naše aktivity o významný krok vpred.

Zdieľať obsah na: