PROJEKT: WILDisland – Dunajské ostrovy divočiny

Medzinárodný projekt LIFE WILDisland spája spoločne 15 partnerov z ôsmich krajín od Bulharska až po Nemecko. Jednou z veľmi plodných a hodnotných tradícií projektu je každoročné stretnutie u jedného z partnerov. Tento rok sme mali v BROZ česť v spolupráci s kolegami z Fertö Hanság National Park pripraviť nezabudnuteľný zážitok pre nás všetkých. Okrem prezentácie našich aktuálnych plánov a doterajších výsledkov projektu, vzájomnej diskusie o potrebách a predpokladoch k jeho úspešnej implementácii, sme absolvovali dve exkurzie na projektových lokalitách v Maďarsku a na Slovensku.

Ostrovy Erebe v Maďarsku tvoria veľký komplex 6 ostrovov s rozlohou približne 120 ha. Cieľom FHNPD na tejto lokalite je obnova ostrovného komplexu, všetky s vysokou kvalitou a/alebo potenciálom pre mäkké lužné lesy (približne 120 ha) a obnovenie prepojenia bočného ramena Dunaja. Týmito opatreniami sa obnoví spolu 7 172 m vodných plôch a zlepší morfológia na 111 ha. Ostrovy Erebe poskytujú taktiež dobré podmienky na rozvoj prirodzených mäkkých lužných lesov. Hlavný negatívny vplyv má invázny druh dreviny (Acer negundo). Preto sa v rámci programu LIFE WILDisland stanovujú opatrenia na boj proti tomuto druhu na ostrove Erebe aj na blízkych ostrovných komplexoch.

Na slovenskej strane sme spoločne so všetkými partnermi navštívili divoké ostrovy v Klížskej Nemej. Projektové územie sa nachádza na Dunaji v oblasti Klížskej Nemej v lokalite ľavobrežných výhonov, za ktorými sa vytvárajú nánosy sedimentov a menšie ostrovy. Sklon koryta sa tu výrazne mení a znižuje. Z historického hľadiska bol vývoj koryta Dunaja v tejto oblasti menej dynamický, ale vplyv sedimentačných procesov sa prejavil v tvorbe ostrovov a  rôznych typov lavíc skôr v oblasti nad zlomom svahu koryta. Cieľom revitalizačných opatrení v úseku Kližská Nemá – Gönyϋ, riečny km 1791, je zvýšiť diverzitu korytových biotopov a zlepšiť laterálnu kontinuitu v oblasti náplavov sústavy výhonov a posilniť existujúce a novovytvorené ostrovy. Navrhované opatrenia by mali zlepšiť nielen lokálnu situáciu v oblasti ostrovov, ktoré sa vytvorili medzi výhonmi, ale aj zlepšiť morfológiu koryta v širšej oblasti.

Krásnou bodkou za obhliadkou projektových lokalít bolo malé lokálne podujatie- Dunajský BROZ deň na Veľkolélskom ostrove, ktorý sme si spríjemnili prezentáciou našich dunajských projektov, tvorivým programom v spolupráci so SEV Dropie a ochutnávkou toho najlepšieho lokálneho.  S typickým BROZ spiritom a radosťou z nových zážitkov pokračujeme v našej práci na Dunaji, nielen my ale aj všetci naši projektoví partneri v sieti Danubeparks.

Zdieľať obsah na: