PROJEKT: WILDisland – Dunajské ostrovy divočiny
Prechod ramenom, ktoré bude obnovené a znova prepojené s Dunajom v rámci projektu WILDisland

Zimné obdobie je ideálne na prechod pôvodnými riečnymi ramenami. Obnažené majestátne topole a vŕby nám dávajú vedieť kadiaľ viedli ich cesty. V súčasnosti je väčšina bočných ramien zásobovaná vodou iba na veľmi obmedzené obdobie zvýšených prietokov v Dunaji. Ramená tak dlhodobo degradujú, sú zanesené sedimentami a strácajú svoju významnú funkciu vo vzťahu k dotácii zásob podzemnej vody, absentujú vhodné miesta na neresenie rýb a v neposlednom rade aj voda pre biotopy lužného lesa. Fragmenty týchto vzácnych biotopov európskeho významu sa zachovali len v obmedzenom rozsahu. Všetky snahy s cieľom skrotiť naše rieky, vrátane regulácií tokov, výstavby hrádzí či odvodňovania, viedli k významnému poklesu hladiny podzemnej vody, vysychaniu porastov úzko spätých s vodou a tým k všeobecnému zhoršeniu stavu biotopov mäkkého lužného lesa.

Riečne ramená v Medveďovskej ramennej sústave, ktoré budú obnovené z projektu WILDisland

Riečne ramená v Medveďovskej ramennej sústave, ktoré budú obnovené z projektu WILDisland

V rámci projektu WILDisland plánujeme obnovu a prepojenie dvoch pôvodných reliktov ramien, ktoré kedysi tvorili veľmi dynamickú a pestrú Medveďovsko – Kľúčovskú ramennú sústavu, s hlavným tokom Dunaja. Vzniknú tak nové odberné objekty umožňujúce pretekanie vody po väčšinu roka. Odstránia sa sedimenty z degradovaného koryta ramien a bude obnovený ostrov. Očakávame, že práve zvýšená infiltrácia podzemných vôd zlepší aj podmienky pre priľahlé lužné lesy.

Prechod ramenom, ktoré bude obnovené a znova prepojené s Dunajom v rámci projektu WILDisland

Prechod ramenom, ktoré bude obnovené a znova prepojené s Dunajom v rámci projektu WILDisland

Prechod ramenom, ktoré bude obnovené v rámci projektu WILDisland

Prechod ramenom, ktoré bude obnovené v rámci projektu WILDisland

Zdieľať obsah na: