Sme súčasťou medzinárodnej spolupráce na ochranu rieky Dunaj

Prírodné úseky Dunaja a rozsiahle lužné územia sú súčasťou nášho spoločného európskeho prírodného dedičstva. Chránené územia na Dunaji predstavujú jedinečné prírodné oblasti v rámci medzinárodného ekosystému. Na základe existujúceho partnerstva v rámci Siete chránených území na Dunaji vznikol medzinárodný projekt DANUBEPARKS.

Danube Volunteers Day in Kopáč Island Slovakia

Názov projektu: DANUBEPARKS – Sieť chránených území na Dunaji – tvorba a realizácia medzinárodných stratégií pre zachovanie prírodného dedičstva na Dunaji.
Začiatok projektu: 01/2017
Koniec projektu: 06/2019
Celkový rozpočet projektu: 3 084 492 €
Z toho príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF): 2 925 859, 39 €
Rozpočet pre BROZ: 202 822 €
Zoznam partnerov projektu:
Lead Partner:
Donau-Auen National Park, Austria

Project Partners:
BROZ – Regional Association for Nature Conservation and Sustainable Development, Slovakia
State Nature Conservancy, Slovakia
Duna-Drava National Park, Hungary
Duna-Ipoly National Park, Hungary
Kalimok Brushlen Protected Area, Bulgaria
Persina Nature Park Directorate, Bulgaria
Regional Inspecorate of Environment and Waters – Ruse, Bulgaria
Danube Delta Biosphere Reserve Authority, Romania

Network Partners:
Nature Park Kopacki Rit, Croatia
Institute for Nature Conservation, Serbia representing Nature Reserve Gornje Podunavlje, Serbia
City of Ingolstadt/Auenzentrum Neuburg, Germany

Observer Partners:
ICPDR – International Commission for the Protection of the Danube River
Ministry of Environment and Water, State Secretray for Nature and Environment Protection, Hungary
Provincial Secretariat for Environmental Protection and Sustainable Development, Serbia
State Forestry Agency, Bulgaria
Ministry of Environment and Spatial Planning, Serbia
via donau – Austrian Waterway Company
Ministry of Environment and Water, Bulgaria
Ministry of Environment. Romania
Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management, Austria
Ministry of Culture, Croatia

Od začiatku na projekte participuje 12 chránených území z 8 dunajských krajín (Rumunsko, Bulharsko, Srbsko, Chorvátsko, Maďarsko, Slovensko, Rakúsko a Nemecko). Dodatočne budú prizývaní ďalší partneri. Každý z nich je vítaný pri zohrávaní aktívnej úlohy v manažmente prírodného dedičstva s plnou politickou podporou príslušných ministerstiev, čo dokazuje veľký počet ministerstiev zapojených do projektu DANUBEPARKS v úlohe pozorovateľov.

Zo Slovenska sa do tohto projektu ako partneri zapojili Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) a Štátna ochrana prírody SR. Cieľovými lokalitami sú CHKO Dunajské luhy a CHKO Záhorie.

 

Komunikácia a zvyšovanie povedomia o projekte

Dunajský dobrovoľnícky deň  č.1:

Prvý Dunajský dobrovoľnícky deň  sa konal na jeseň 2017 a bol zameraný na zviditeľnenie Dry Habitat Corridor (Dunajského Biokoridoru Suchých Biotopov). Vrámci akcie sme spolu s dobrovoľníkmi riešili odstraňovanie pajaseňa žliazkatého na Ostrove Kopáč a prípravu celej lokality na pastvu oviec.

Dunajský dobrovoľnícky deň č.2:

Druhý Dunajský dobrovoľnícky deň bude zorganizovaný na jar 2018 a bude zameraný na komunikáciu a promo Danube Wild Island Habitat Corridor (Dunajského Biokoridoru Divokých Ostrovov) . Vrámci 2. Dunajského dobrovoľníckeho dňa budeme čistiť s dorbovoľníkmi okolie Dunaja, ale aj priamo hladinu vody, z lodiek.

WILD ISLANDS

Ostrovy sú kľúčové biotopy v riečnych ekosystémoch, ktoré spĺňajú množstvo funkcií. Vytvárajú životné prostredie pre rôzne druhy, zabezpečujú prirodzenú ochranu pred povodňami a slúžia na rekreáciu pre ľudí. Danube Wild Island Habitat Corridor (Dunajský Biokoridor Divokých Ostrovov) bude implementovaný vďaka medzi-sektorovej spolupráci vodohospodárskych orgánov, orgánov zodpovedných za splavnosť a lesníckeho sektora. WILDisland (Divoké Ostrovy) tvoria jedinečnú sieť nedotknutých dynamických riečnych lokalít. Do biokoridoru budú zahrnuté len ostrovy v dobrom ekologickom stave, kedže dobrý stav území  je jedným z hlavných predpokladov na ich bezzásahový manažment. V niektorých prípadoch môžu byť na kvalifikáciu ostrovov potrebné aj revitalizačné opatrenia. Pilotné aktivity zamerané na sprietočnenie, riečnu morfológiu, elimináciu inváznych druhov a odstraňovanie nežiaducej infraštruktúry, poslúžia na testovanie konkrétnych aktivít a pomôžu pripraviť lokality na „zdivočenie“.

Iniciatíva WILDisland zapája správcov chránených území, užívateľov pozemkov, neziskové organizácie a tvorcov legislatívy do prípravy dohôd o bezzásahovom manažmente na vybraných ostrovoch, ktoré reprezentujú posledné zvyšky divočiny v srdci Európy.

Päť plánovaných pilotných akcií má za cieľ zlepšiť  kvalitu biotopov na ostrovoch, ktoré budú tvoriť základné kamene Danube Wild Island Habitat Corridoru.

Aktivity:

 • Odstránenie „šedej“ infraštruktúry
 • Prispôsobenie navigačnej infraštruktúry
 • Obnovenie sedimentačného režimu
 • Manažment inváznych druhov rastlín (kritérium pre kvalifikáciu Divokých Ostrovov)
 • Umožnenie win-win riešení medzi jednotlivými sektormi a zavedenie najlepšej praxe pre dodatkové aktivity, ktoré zaručia dlhodobú implementáciu WILDislands.

DANUBE FREE SKY

Chránené územia zohrávajú dôležitú úlohu ako hniezdiská, zimoviská a miesta odpočinku  pre vtáctvo.

Rieka Dunaj slúži ako významná navigačná trasa  pre vtáky v rámci Európy a elektrické vedenia na nej predstavujú závažné prekážky pre migrujúce vtáctvo. Táto problematika sa pri tvorbe legislatívy stáva čoraz relevantnejšou, keďže štúdie dokázali, že dopad na vtáctvo je vskutku veľký (100 usmrtených vtákov/10km/rok). Našťastie, táto situácia sa dá riešiť štandardnými postupmi.

V rámci kampane DANUBE FREE SKY spolupracujeme s energetickým sektorom a pomáhame vylepšovať prístupy týkajúce sa Európskych riek. Kampaň zvyšuje povedomie v regiónoch a má za cieľ vytvoriť inventár siete elektrických vedení nad Dunajom a prispieť tak k tvoreniu jednotnej stratégie týkajúcej sa tejto problematiky na Dunaji.

Aktivity:

 • Free sky vzdelávací proces
 • Vypracovanie DANUBE FREE SKY „východiskového“ dokumentu.
 • Pilotné akcie: Inventár siete elektrických vedení nad Dunajom a ich značenie
 • DANUBE FREE SKY Stratégia

CORRIDOR LAND-DRY HABITAT

Okrem vodných a semi-vodných biotopov, lesov a lúk sú aj suché biotopy dôležitou súčasťou prirodzených riečnych ekosystémov. Výsledkom hydromorfologických zmien sa však tieto biotopy časom zredukovali na malé zvyšky lokalít v záplavových oblastiach. Tieto lokality poskytujú útočisko dnes už veľmi ohrozeným druhom rastlín a živočíchov. Aby sa predišlo úplnej izolácii týchto biotopov a populácií, ktoré v nich žijú je potrebné obnoviť eko-koridory, ktoré tieto lokality prepoja. Hrádze, postavené ako ochrana pred povodňami, sa stali cennými sekundárnymi biotopmi pre populácie orchideí a hmyzu a taktiež slúžia ako liahniská pre korytnačku močiarnu. Vďaka tomu, že hrádze lemujú Dunaj pozdĺž jeho celej dĺžky, môže byť táto infraštruktúra využitá ako bio-koridory.

Aktivity:

 • DANUBE DRY HABITAT CORRIDOR Stratégia
 • DANUBE DRY HABITAT CORRIDOR Pilotné aktivity – pastva na hrádzi

Pilotné akcie (Aktivita 5.3) majú za cieľ demonštrovať funkciu bio-koridorov (a ich fragmentáciu) a poslúžia na identifikovanie príkladov najlepšej praxe pre ich manažmentové opatrenia.  Všetky pilotné akcie boli strategicky vybraté, aby zabezpečili angažovanosť širokého spektra stakeholderov (miest, obcí, miestneho obyvateľstva, vodohospodárov ako partnerov zodpovedných za pastvu na hrádzach, veterinárov, pastierov, lesníkov zodpovedných za odstraňovanie náletových drevín a kosenie v spolupráci s farmármi a so správou chránených území). Účasť dobrovoľníkov počas prvého Dunajského dobrovoľníckeho dňa výrazne prispela k manažmentu biotopov a akcia zároveň poslúžila ako dobrý komunikačný nástroj na zviditeľnenie Dry Habitat Corridoru.

CORRIDOR LAND-FOREST

Lužné lesy sú významnými biotopmi, ktoré zabezpečujú viacero funkcií pre flóru, faunu a ľudí. Počas minulého storočia bolo kvôli intervenciám zo strany ľudí, stratených takmer 90% dunajských mokradí. Dnes sú posledné zvyšky veľkoplošných záplavových lužných lesov cenené za ich bohatú biodiverzitu a chránené pod Danube Protected Areas. Aby sa predišlo prílišnej izolovanosti populácii divokých druhov, ktoré tieto lesy obývajú, je potrebné zabezpečiť opatrenia na ich prepojenie.

Aby sa zmiernil tlak na tieto posledné zvyšky lužných lesov, Európska Komisia zahájila projekt postavený na programe Copernicus Land Monitoring Services, ktorého cieľom je identifikovať služby, ktoré tieto ekosystémy ponúkajú. Projekt sa zameriava najmä na vodné oblasti, ktoré zabezpečujú škálu ekosystémových služieb akými sú napríklad chemická filtrácia, povodňová kontrola, stabilizácia riečnych brehov, a poskytovanie vhodného životného prostredia pre vodné druhy organizmov.

Vďaka vzájomnej spolupráci medzi Európskou Environmentálnou Agentúrou a programom Copernicus Land Monitoring Services sa podarilo získať nové dáta o riečnych oblastiach, ktoré budú po prvý krát použité v makro-regionálnej rozmere.

Dokument Danube riparian forest Fitness Check, GIS dáta a výsledky z diaľkového snímania tvoria základ strategického dokumentu na vytvorenie Riparian Danube Forest Corridoru (Dunajského lužno-lesného koridoru). Koordinovaný prieskum netopierov pozdĺž maďarskej časti Dunaja bude mať za úlohu otestovať efektívnosť Fitness Check-u a pilotné akcie poslúžia na demonštráciu implementácie tejto stratégie.

Tvorba Danube Floodplain Forest Corridor-u bude odkomunikovaná lesníckemu sektoru. Stratégia bude prenesená do terénu prostredníctvom organizovaných tréningov a študijných návštev návštev s lesníkmi.

Aktivity:

 • Kontrola stavu Dunajských lužných lesov: interpretácia GIS dát z Copernicus Monitoring Services
 • Premena plantáží na prirodzené lesy
 • Manažment invazívnych druhov stromov na zlepšenie podmienok pre domáce druhy
 • Zalesňovanie, ktorým sa vynahradia straty prirodzených porastov a spoja sa oddelené lesné celky
 • Propagácia druhov stromov, ktorých počty majú klesajúcu tendenciu

Stopfenreuth

 Erstellt am 19. September 2017, 14:40

von APA Red

Pilotprojekt

Slowakische Schafe „mähen“ den Marchfeld-Schutzdamm

Slowakische Schafe werden im Nationalpark Donau-Auen bei Stopfenreuth zur Beweidung des Marchfeld-Hochwasserschutzdammes eingesetzt.

Schafe am Damm  |   DANUBEPARKS

Die tierischen „Rasenmäher“ tragen dazu bei, kostengünstig seltene Trockenlebensräume und Arten zu schützen und den Damm in seiner Schutzfunktion zu verbessern, wurde zu dem Pilotprojekt erläutert.

Die Schafe würden die Vegetation kurz halten, seltene Orchideen fördern und die Eiablageplätze der Europäischen Sumpfschildkröte am Damm „pflegen“. Die Tritte der recht leichten Tiere führen laut Aussendung des Nationalparks zu einer sanften Verdichtung des Dammes und verstärken so seine Stabilität.

 

WERBUNG

Die Damm-Beweidung mit Schafen habe in vielen Regionen, etwa in Osteuropa oder an den Deichen der Nordseeküste, lange Tradition. Gerade in Ostösterreich seien jedoch Nutztiere vielfach aus der Landschaft verschwunden.

Schafbeweidung  |   BROZ

Zur Etablierung der Schafbeweidung am – vor der Sanierung stehenden – Marchfeld-Schutzdamm greife der Nationalpark Donau-Auen daher auf das Know-how und den Tierbestand slowakischer Kollegen zurück. Eingebunden ist die slowakische Naturschutzorganisation BROZ.

„Im Spätsommer wurde mit einer kleinen Herde bestehend aus Muttertieren und ihren Lämmern begonnen. Verläuft die Testphase erfolgreich, dann ist für die kommenden Jahre eine Aufstockung der Herde mit permanenter Betreuung der Tiere durch erfahrene slowakische Schäfer angedacht“, berichtete Georg Frank, Generalsekretär von Danubeparks. Das Netzwerk arbeitet seit zehn Jahren mit den Donau-Schutzgebieten zusammen.

www.donauauen.at 

Projektová manažérka: Mgr. Andrea Froncová

Kontakt: froncova(at) broz.sk

Zdieľať obsah na: