PROJEKT: WILDisland – Dunajské ostrovy divočiny

Expertné dáta spracované podľa najnovších poznatkov a vedeckého pokroku sú východiskom pre úspešnú implementáciu našich projektov. Cieľom navrhovaných opatrení projektu LIFE WILDisland, je významne prispieť k obnove laterálnej konektivity a zlepšeniu vodného režimu v oblasti Medveďovskej ramennej sústavy, sprietočnením menších bočných vetiev ramien MR1, MR2. Výsledkom bude obnova ostrova medzi ramenami a ďalšia redynamizácia záplavových území v tomto regióne. 

V oblasti výhonovej sústavy neďaleko Klížskej Nemej bude potrebné realizovať opatrenia vo forme prerušenia a remodelácie výhonov s prehĺbením koryta pozdĺž brehu. Vytvoríme tak prietočné bočné rameno, čím podporíme obnovu ostrova a zároveň aj vhodné podmienky pre neresenie rýb. V súčasnosti ryby trpia nielen nedostatkom potravy ale aj nedostatkom vhodných biotopov pre rozmnožovanie a vývin. Práve takéto bočné ramená zabezpečujú rybám ochranu, napríklad pred vlnobitím spôsobeným lodnou dopravou, ktoré vedie k ich dezorientácii a následne vyplaveniu na súš. 

Okrem návrhov revitalizačných opatrení, bolo súčasťou prípravnej fázy realizácie projektu aj vypracovanie numerického modelu, ktorého cieľom bolo posúdiť účinnosť a vplyv navrhovaných opatrení vo vzťahu k plavebným podmienkam. Výsledky matematického modelu potvrdili, že navrhované opatrenia neohrozia plavebné podmienky pre lodnú dopravu a negatívne neovplyvnia potrebnú výšku hladiny v plavebnej dráhe. Tieto konkrétne opatrenia budú ďalej rozpracované projektantom v technickej projektovej dokumentácii. Následne, za účasti projektanta, bude technická projektová dokumentácia prerokovaná s príslušnými subjektami ako je správca toku, s príslušnými orgánmi štátnej správy vrátane Ministerstva dopravy aj lokálnymi stakeholdermi. 

Implementácia projektu LIFE WILDisland prispeje k plneniu ekologických cieľov Rámcovej smernice o vode (dosiahnutie dobrého ekologického potenciálu). Zvýšenie dynamiky prúdenia v sprietočnených ramenách v Medveďovskej ramennej sústave a v Klížskej Nemej, prinesie vyššiu členitosť a morfologickú variabilitu, čo sa prejaví aj v postupnej obnove ostrovov a biotopov lužného lesa.  

Zdieľať obsah na: