Ohniváčik veľký

Zavedenie overených postupov ochrany motýľov v strednej a východnej Európe

Zavedenie overených postupov ochrany motýľov v strednej a východnej Európe Projekt je zameraný na ochranu 15 druhov motýľov uvedených v prílohách II a IV smernice EÚ o biotopoch, v troch členských štátoch (Slovensko, Maďarsko a Rumunsko) a biotop 6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae). Cieľom projektu je zlepšenie podmienok výskytu…

Logo Living Rivers

Living Rivers – Implementácia Vodného plánu Slovenska vo vybraných povodiach

Integrovaný prístup k ochrane riek, pôvodných druhov rýb a cieľových biotopov Projekt je zameraný na implementáciu Vodného plánu Slovenska v rámci povodí riek Dunaj, Hron, Ipeľ a Belá. Cieľom je zabezpečiť dobrý ekologický stav / dobrý ekologický potenciál (GES / GEP) vôd v 10 vodných útvaroch a zlepšiť tak spolu 344 km vodných tokov prostredníctvom…

BROZ obnovuje ostrovy Dunaja

WILDisland – Dunajské ostrovy divočiny

WILDisland Projekt nadväzuje na predošlú spoluprácu 9 krajín Európskej únie v rámci projektu DANUBEPARKS, ktorý priniesol komplexné zmapovanie ostrovov pozdĺž celého toku Dunaja. LIFE WILDisland spája 15 partnerov z týchto krajín, ktorých spoločným cieľom je obnova prirodzenej dynamiky Dunaja, revitalizácia ostrovov a ochrana biotopu mäkkého lužného lesa. Pre viac informácii navštívte oficiálnu stránku projektu. Novinky…

syseľ pasienkový logo projektu

Ochrana sysľa pasienkového

Ochrana sysľa pasienkového Projekt je zameraný na ochranu sysľa pasienkového (Spermophilus citellus) prostredníctvom obnovy jeho biotopov a na zlepšenie nepriaznivého stavu jeho populácii v severozápadnom okraji areálu rozšírenia v Európe (na Slovensku, v Poľsku a Čechách). Cieľom projektu je posilniť a zvýšiť jeho populáciu v lokalitách, kde sa vyskytuje, obnoviť vhodné biotopy a umožniť tak…

Dynamic LIFE lines danube

Dynamické línie života Dunaja

Názov projektu naznačuje dva prvky, ktoré sú nevyhnutné pre dosiahnutie cieľa a ktoré spolu súvisia: dynamika a línie života.   Viac informácií o projekte nájdete na oficiálnej stránke projektu Viadonau.org Základné infoHlavné aktivityNovinky Názov projektu: Dynamické línie života Dunaja Projektová schéma: LIFE+, Príroda a Biodiverzita Kód projektu: LIFE18 NAT/AT/000733 Trvanie: 15/07/2019 – 30/06/2026 Rozpočet:  10 730…

Ochrana vybraných druhov hmyzu Natura 2000 v cezhraničnom regióne (CZ-SK) Západných Karpát

Zo života hmyzu Kvôli zmene hospodárenia v krajine, hlavne v období druhej polovice 20. storočia, dochádza k výraznému úbytku hmyzu. Predovšetkým intenzifikáciou poľnohospodárskej činnosti a ústupom tradičného typu obhospodárovania poľnohospodárskej pôdy, ako je ručné kosenie či pastva, a to ako na lúkach, tak aj na okrajoch lesov, či priamo v lese. Práve z dôvodu úbytku rôznorodo…

Life endemic panalp

Ochrana endemických druhov a biotopov suchých trávnikov v kontaktnej zóne Panónskeho a Alpského bioregiónu

Obnovujeme kvitnúce stráne Projekt LIFE endemic PANALP sa venuje obnove suchomilných travinno-bylinných spoločenstiev, ktoré sú v súčasnosti ohrozené zarastaním náletovými drevinami, inváznymi druhmi a výsadbami nepôvodných druhov drevín. Obnova týchto biotopov prebieha primeraným odstránením drevín a následne obnovou trvalo udržateľného pôvodného hospodárenia (pasenia a kosenia), ktoré tu chýba už niekoľko desaťročí. To prináša benefity nielen pre cieľové biotopy…

Obnova a manažment spoločenstiev pieskových dún vo vojenskom výcvikovom priestore Záhorie

Záhorie Sands Názov projektu: Obnova a manažment spoločenstiev pieskových dún vo vojenskom výcvikovom priestore Záhorie Projektová schéma: LIFE+, Príroda Projektový akronym: LIFE – Záhorie Sands Program LIFE NATURA 2000 Príjemca projektu: Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie Partneri projektu: Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica BROZ – Bratislavské regionálne ochranárske združenie, Bratislava   Bližšie informácie môžete nájsť…

Obnova a manažment dunajských lužných biotopov

Prírodu chránime komplexne Projekt sa venuje rozsiahlemu územiu dunajských ramien a mokradí v alúviách rieky Váhu, Ipľa a Dunaja. Zabezpečením dostatočného množstva vody pre tieto vysychajúce oblasti sa prinavrátia vhodné podmienky pre pôvodné druhy rastlín a živočíchov. Zásoby podzemnej vody v okolí týchto mokradí sa taktiež prirodzene doplnia. Projekt tohto rozsahu je na Slovensku jedinečný a bude slúžiť ako…

Obnova biotopov pre hraboša severského panónskeho

Nie je hraboš ako hraboš Určite ste už čo to o hrabošoch počuli. Asi najznámejším je hraboš poľný, ktorý často figuruje v správach ako hlavný páchateľ, keďže si rád pochutnáva na poľnohospodárskych plodinách. Avšak nie je hraboš ako hraboš. Skrytý v mokradiach Podunajskej nížiny žije hraboš severský panónsky (Microtus oeconomus mehelyi). Narozdiel od niektorých svojich…