Názov projektu naznačuje dva prvky, ktoré sú nevyhnutné pre dosiahnutie cieľa a ktoré spolu súvisia: dynamika a línie života.

 

Viac informácií o projekte nájdete na oficiálnej stránke projektu Viadonau.org

Ichtyologický prieskum na Sihoti

Jeden z posledných ichtyologických prieskumov v tomto roku, realizovaný v rámci projektu LIFE DLLD, sa uskutočnil tento týždeň v izolovaných ramenách Dunaja na ostrove Sihoť, v ktorých po poklese vody ostali zaplavené depresie s uviaznutými rybami. Práve v týchto ramenách je plánovaná v blízkej dobe obnova dynamiky formou opätovného prepojenie s hlavným korytom a zlepšením ich prietočnosti.

Odborná terénna exkurzia dunajským ramenom Spittelauer

Tie najlepšie príklady úspešných revitalizačných opatrení, diskusie s odborníkmi, rady čoho sa vyvarovať a naopak čo funguje dobre a dlhodobo, nové odborné kontakty so zástupcami rôznych inštitúcií, možnosť prekonzultovať aktuálne riešené výzvy. To všetko priamo na mieste, na vlastné oči, uši aj na vlastnej koži.

Monitoring rýb na Veľkolélskom ostrove

Po tom, ako sme rameno sprietočnili v roku 2013 a minulý rok prekopali ešte ďalší vtok, je potrebné urobiť kontrolu druhového zloženia rýb. A tá sa práve deje - odborníci, ichtyológovia z Prírodovedeckej fakulty UK takýto monitoring v týchto dňoch vykonávajú.

Názov projektu: Dynamické línie života Dunaja
Projektová schéma: LIFE+, Príroda a Biodiverzita
Kód projektu: LIFE18 NAT/AT/000733
Trvanie: 15/07/2019 – 30/06/2026
Rozpočet:  10 730 658 €

Program LIFE
NATURA 2000

Projektoví partneri:

Viadonau Gmbh (AT), National park Donau Auen (AT), WWF Austria (AT), BROZ, Národné lesnícke centrum, Prírodovedecká fakulta UK

 Prif UK logo

Zameranie projektu:

Názov projektu naznačuje dva prvky, ktoré sú nevyhnutné pre dosiahnutie cieľa a ktoré spolu súvisia: dynamika a línie života.

Dynamika

Aluviálne oblasti závisia od dynamiky. To znamená, že prúd rieky by mal viesť k erózii aj sedimentácii a že hladina vody prirodzene kolíše. Mnoho ohrozených druhov rastlín a živočíchov závisí od týchto meniacich sa podmienok. Typické lesy, ako sú vŕby a topole, sa nemôžu zmladiť v už založenom lese – potrebujú na to otvorené štrkové plochy. Takáto dynamika ale nie je možná v regulovaných úsekoch riek.

Línie života

Líniami života lužných lesov sú prietočné bočné ramená. Zásobujú lužný les vodou a pomáhajú formovať krajinu. Dunaj mal kedysi široko rozvetvený systém bočných ramien. V priebehu regulačných prác a výstavby elektrární boli prítoky oddelené a čoraz viac sa zanášajú, takže tento typ biotopov dnes už vo veľkej miere zmizol. Práve tu sa musí začať projekt renaturácie nivy.

 

Z dôvodu celoeurópskeho významu posledných lužných lesov na rakúskom a slovenskom úseku rieky Dunaj, podporuje Európska únia projekt v rámci programu financovania LIFE.

Opätovné prepojenie riečnych ramien Dunaja na Slovensku

Prvým krokom aktivity je je vypracovanie podrobnej expertnej štúdie a technickej dokumentácie opatrení zameraných na revitalizáciu a opätovné prepojenie riečnych ramien Dunaja. V štúdii budú špecifikované konkrétne lokality a typy opatrení, ktoré zlepšia súčasnú situáciu.

Hlavným cieľom aktivity je obnova vybraných úsekov ramenných systémov v Bratislave a v blízkosti obcí Gabčíkovo, Sap, Medveďov, Kľúčovec a Číčov. Po opätovnom prepojení riečnych ramien v rámci tejto aktivity sa obnoví tok vody v celkovej dĺžke 1 710 m a zlepší sa dynamika prietoku a laterálna prepojenosť ramien v celkovej dĺžke 10 990 m.

Aktivita priamo zlepší podmienky pre ohrozené biotopy lužnej krajiny. Viaceré druhy rýb ako sú hlaváč bieloplutvý Cottus gobio, hrúz bieloplutvý Gobio albipinnatus, hrúz Kesslerov G. kessleri, hrebenačka Balonova Gymnocephalus baloni, hrebenačka pásavá G. schraetser, hlavátka podunajská Hucho hucho, plotica lesklá Rutilus pigus, pĺž zlatistý Sabanejewia aurata, kolok vretenovitý Zingel streber, kolok veľký Z. zingel. získajú vhodné podmienky pre neresenie, dôjde k zvýšeniu diverzity a lepšej prepojenosti prostredí.V súčasnom stave je prepojenie väčšiny bočných ramien s hlavným tokom Dunaja obmedzené na relatívne krátke časové obdobie zvýšených prietokov v Dunaji. Dlhé úseky bočných ramien sú po väčšinu roka odrezané od hlavného koryta a často vysychajú.

Návrhom a realizáciou opatrení očakávame dlhšie obdobie prepojenia bočných ramien s hlavným tokom (zlepšená laterálna konektivita), dôjde k zvýšeniu heterogenity biotopov pre ryby, vrátane biotopov vhodných pre neresenie a vývin mláďat; bude zlepšená dynamika prúdenia, znížená sedimentácia a degradácia riečnych vetiev, znížené upchávanie dna jemnými bahnitými sedimentmi, čo povedie k zlepšeniu režimu hladiny podzemnej vody; bude zlepšený povodňový režim lužných lesných biotopov susediacich s obnovenými ramenami riek; nastane formovanie nových pôvodných biotopov (štrkové a bahnité brehy riek, kolmé brehy riek).

Očakáva sa zlepšenie celkovej plochy 1015 ha vďaka navrhovaným ochranárskym opatreniam – so zlepšeným režimom hladiny podzemnej vody, zlepšeným povodňovým režimom a zvýšenou tvorbou pôvodných biotopov (štrkové a bahnité brehy).

Medzi ďalšie pozitívne vplyvy patrí zvýšená produktivita rýb, lepšie potravné a hniezdne možnosti pre vtáky (napr. rybárik riečny Alcedo atthis, kulík riečny Charadrius dubius, brehuľa hnedá Riparia riparia, orliak morský Haliaetus albicilla atď.) a zvýšená biodiverzita.

Rameno Dunaja

 

Obnova lužných lesov pozdĺž rieky Dunaj na Slovensku

Cieľom aktivity je vypracovanie podrobnej expertnej štúdie na obnovu biotopov lužného lesa a tiež databázu pôvodného genetického materiálu lužných lesov.

Aktivita je zameraná na obnovu 60 ha lesných biotopov obnovením pôvodného zloženia drevín (vysadením 60 000 sadeníc pôvodných druhov drevín) , ako aj odstránením inváznych druhov rastlín na ploche 100 ha.

Lužné lesy na Slovensku sú vo všeobecnosti v horšom stave ako v Rakúsku, keďže projektové oblasti na slovenskom území nie sú národným parkom tak, ako je to v Rakúsku, ale sú iba lokalitami siete chránených území Natura 2000. Týmto je povolená výsadba euro-amerických topoľových monokultúr vo väčšine slovenských lužných lesov. Výsledkom niekoľkých desaťročí takejto praxe je, že nie je možné prirodzené zmladenie brehových porastov druhmi stromov typickými pre biotopy lužných lesov, a tým sa na veľkých plochách vytratili. Okrem toho intenzívne lesníctvo viedlo k rozsiahlemu šíreniu inváznych rastlín, ktoré tvoria husté porasty a vytlačajú mladé jedince pôvodných drevín. V takýchto podmienkach sa musí obnova cieľových lesných biotopov riešiť obnovením pôvodného druhového zloženia porastov – vrátane výsadby nových stromov typických pre cieľové biotopy lužných lesov.

Na 60 ha lužných lesov bude vysadených 60 000 jednotlivých pôvodných stromov rôznych druhov. Z toho 20 000 sadeníc druhov brest a jaseň rezistentných na choroby, ktoré sa budú kultivovať a pripravovať v rámci aktivity C8 odborníkmi z NLC z pôvodných genetických zdrojov lužných lesov okolia Dunaja. Aktivity v rámci projektu prispejú k zvýšeniu odolnosti a genetickej diverzity druhov stromov v cieľových lesných biotopoch z dlhodobého hľadiska. Mladým stromom bude poskytovaná starostlivosť po dobu troch rokov, aby sa zabránilo poškodeniu ohryzom zveri, nadmerného rastu burín, atď. Vybranými druhmi na výsadbu budú druhy typické pre daný typ lesných biotopov, ako aj vzácne pôvodné druhy drevín v cieľovej oblasti: javor mliečny Acer platanoides, jelša lepkavá Alnus glutinosa, hrab obyčajný Carpinus betulus, čerešňa vtáčia Cerasus avium, jaseň úzkolistý Fraxinus angustifolia, jaseň štíhly Fraxinus excelsior, jabloň planá Malus sylvestris, topoľ sivý Populus × canescens, topoľ biely Populus alba, topoľ čierny Populus nigra, hruška planá Pyrus pyraster, dub letný Quercus robur, vŕba biela Salix alba, vŕba krehká Salix fragilis, lipa malolistá Tilia cordata, brest väzový Ulmus laevis, brest hrabolistý Ulmus minor (uvedené v abecednom poradí).

mokraď

Zdieľať obsah na: