LIFE21-NAT-SK-LIFE 4 STEPPE BIRDS/101074480

Projekt je zameraný na ochranu a obnovu biotopov, ktoré predstavujú potenciálne vhodné stanovištia pre vybraných desať druhov vtákov európskeho významu: brehár čiernochvostý, krakľa belasá, kalužiak červenonohý, šabliarka modronohá, kačica chrapačka, sokol kobcovitý, výrik lesný, ľabťuška poľná, strakoš kolesár a strakoš obyčajný. Projektové územia predstavujú prevažne vlhké a suché stepné biotopy s plytkými mokraďami degradované intenzívnym poľnohospodárstvom, nevhodným manažmentom alebo naopak nedostatkom vhodného manažmentu. V súčasnosti dlhodobo pretrváva nepriaznivý stav vybraných biotopov, čo vedie k poklesu počtu populácií vybraných druhov vtákov alebo ich úplnému opusteniu stanovíšť. Kľúčovým zámerom projektu je znížiť silný negatívny vplyv na cieľové druhy a ich biotopy, a to nastavením vhodných manažmentových opatrení ako sú: obnova extenzívnych pasienkov, obnova vodného režimu a mokradí, ako aj vytvorenie hniezdnych príležitostí.

Projektová webstránka koordinujúceho partnera.

Networking na Hortobágy

Spolu s partnerskou organizáciou projektu, SOS/BirdLife, sme si vymieňali vedomosti so skúsenými kolegami zo správy Národného parku Hortobágy a neziskovou organizáciou Hortobágyi Környezetvédelmi Egyesület-Hortobágy Environmental Association.

Základné informácie o projekte

Názov projektu: Ochrana a návrat stepných druhov vtákov na nížiny Slovenska
Projektová schéma: LIFE+, Príroda a Biodiverzita
Projektový akronym: LIFE 4 STEPPE BIRDS
Kód projektu: LIFE21-NAT-SK-LIFE 4 STEPPE BIRDS/101074480
Trvanie: 1.12.2022 – 30.11.2028
Rozpočet: celkový rozpočet všetkých partnerov spolu: 6 657 659,55 €, z toho spolufinancovanie zo zdrojov EÚ: 4 460 630,00 €

Koordinujúci príjemca

 • SOS/BirdLife Slovensko

Pridružený partner:
• Bratislavské regionálne ochranárske združenie

Odkaz na stránku koordinujúceho partnera:

http://vtaky.sk/stranka/344-Ochrana-a-navrat-stepnych-druhov-vtakov-na-niziny-Slovenska.html

Odkaz na stránku EK:

https://webgate.ec.europa.eu/life/publicWebsite/project/LIFE21-NAT-SK-LIFE-4-STEPPE-BIRDS-101074480/conservation-and-return-of-steppe-birds-to-lowlands-of-slovakia

Ciele projektu:

 1. Obnova habitatov potenciálne vhodných na návrat dvoch cieľových druhov: krakľa belasá a brehár čiernochvostý.
 2. Zvrátiť nepriaznivo klesajúci trend populácií cieľových druhov: sokol kobcovitý, kalužiak červenonohý, kačica chrapačka, vírik lesný, ľabťuška poľná, strakoš kolesár  strakoš obyčajný a šabliarka modronohá.
 3. Obnova trávnatých porastov.
 4. Výsadba stromov, rozptýlenej stromovej vegetácie a inštalácia hniezdnych búdok ako príležitostí na hniezdenie a rozmnožovanie.
 5. Zlepšenie informovanosti zainteresovaných strán a verejnosti s cieľom zabrániť vyrušovanie cieľových druhov.
 6. Zvýšiť biodiverzitu intenzívne poľnohospodársky využívanej krajiny uplatňovaním vhodných ekologických schém (eko-schém) v spolupráci s miestnymi farmármi.
 7. Rozvoj vhodných eko-schém pre poľnohospodársku krajinu pre budúce programové obdobia 2028–2035.
 8. Vypracovanie národného akčného plánu ochrany pre krakľu belasú a brehára čiernochvostého na Slovensku a vypracovanie návrhu na aktualizáciu vyhlášok Chránených vtáčích území (CHVÚ) a doplnenia kritérií pre druhy do CHVÚ.

Cieľové druhy:

krakľa belasá (Coracias garrulus)

krakľa belasá (Coracias garrulus)

brehár čiernochvostý (Limosa limosa)

brehár čiernochvostý (Limosa limosa)

kalužiak červenonohý (Tringa totanus)

kalužiak červenonohý (Tringa totanus)

šabliarka modronohá (Recuvirostra avosetta)

kačica chrapačka (Spatula querquedula)

kačica chrapačka (Spatula querquedula)

sokol kobcovitý (Falco vespertinus)

sokol kobcovitý (Falco vespertinus)

výrik lesný (Otus scops)

ľabťuška poľná (Anthus campestris)

ľabťuška poľná (Anthus campestris)

strakoš kolesár (Lanius minor)

strakoš kolesár (Lanius minor)

strakoš obyčajný (Lanius collurio)

strakoš obyčajný (Lanius collurio)

Projektové územie:

 1. CHVÚ Cerová vrchovina – Porimavie
 2. CHVÚ Dolné Považie
 3. CHVÚ Dunajské luhy
 4. CHVÚ Lehnice
 5. CHVÚ Medzibodrožie
 6. CHVÚ Ostrovné lúky
 7. CHVÚ Parížske močiare
 8. CHVÚ Senianske rybníky
 9. CHVÚ Žitavský luh
Zdieľať obsah na: