Integrovaný prístup k ochrane riek, pôvodných druhov rýb a cieľových biotopov

Projekt je zameraný na implementáciu Vodného plánu Slovenska v rámci povodí riek Dunaj, Hron, Ipeľ a Belá. Cieľom je zabezpečiť dobrý ekologický stav / dobrý ekologický potenciál (GES / GEP) vôd v 10 vodných útvaroch a zlepšiť tak spolu 344 km vodných tokov prostredníctvom hydromorfologických opatrení, vhodnej starostlivosti o chránené územia, obnovy lužných lesov a nelesných biotopov a zabezpečeniu odstránenia bariér pre migráciu rýb a posilneniu ich populácií.

Viac informácií o projekte nájdete na oficiálnej stránke: https://livingrivers.sk/

Názov projektu: Implementácia Vodného plánu Slovenska vo vybraných povodiach
Projektová schéma: LIFE Strategic Nature and Integrated Projects (SNaP/SIP)
Projektový akronym: LIFE21-IPE-SK-LIFE Living Rivers
Kód projektu: 101069837
Trvanie: 1.1.2023 – 31.12.2032
Rozpočet:  27 799 402,33 € (60 % príspevok Európskej komisie – 16 677 073,39 €)

Program LIFE
NATURA 2000

Koordinujúci príjemca:  

–       Výskumný ústav vodného hospodárstva (VUVH)

Pridružení partneri:

–       Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MoE)

–       Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. (SWME)

–       Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (SNC SR)

–       Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ)

–       WWF Slovensko (WWF)

–       Catch Me If You Can (CM)

–       Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU)

–       Správa Tatranského národného parku (TANAP)

–       Vodohospodárska výstavba, š.p. (VVB)

Vhodné hospodárenie s vodou je jednou z nových výziev, ktoré nemožno vyriešiť bez integrovaného prístupu. Projekt prispeje k implementácii 3. Vodného plánu – Plánu manažmentu správneho územia povodia Dunaja (2021-2027) na Slovensku realizáciou opatrení zameraných na elimináciu kľúčových hydromorfologických tlakov. Zaoberá sa ekologickými cieľmi Rámcovej smernice o vode a Smernice o biotopoch prostredníctvom manažmentu chránených oblastí, trvalo udržateľného lesného hospodárstva, poľnohospodárstva, manažmentu rybolovu a aktívnych opatrení na podporu prirodzenej reprodukcie pôvodných druhov rýb. Cieľom projektu je transponovať identifikované riešenia novej Koncepcie vodnej politiky (2021-2030 s perspektívou do roku 2050) prostredníctvom integrovanej spolupráce verejných orgánov a zainteresovaných strán a prepojiť (často) protichodné záujmy v rámci využívania ekosystémových služieb smerom k integrovanému manažmentu povodí v pilotných povodiach. Navrhované akcie zahŕňajú odborné znalosti v niekoľkých vedeckých disciplínach, ako je hydrológia, hydraulika, morfológia, biológia, kvalita vody a vodné inžinierstvo. Tento projekt demonštruje integrovaný manažment vodných zdrojov v rôznych oblastiach, propaguje a využíva kolaboratívne riadenie a aplikuje osvedčené postupy so širšími riešeniami na celoštátnej úrovni.

Živé rieky v programe Európskej noci výskumníkov

V piatok 29.9.2023 sme sa zúčastnili veľkého celoslovenského podujatia Európska noc výskumníkov. Ide o akciu, ktorá propaguje vedu a výskum a organizácie a inštitúcie, ktoré buď dáta zbierajú, analyzujú alebo sa nimi riadia vo svojej praxi.

Deň Dunaja pre školy

Pri príležitosti Medzinárodného dňa Dunaja bol pre školy pripravený bohatý sprievodný program. V stánku BROZ deti najviac bavilo vypĺňanie tematických pracovných listov, kde sa dozvedeli veľa zaujímavého o lužných lesoch a dunajských rybách, skladanie obrovských puzzle vyzy veľkej alebo fotokútik s veľkým sumcom.

Ochranári, vodohospodári a rybári vypustili do Dunaja 20 000 jeseterov malých

V stredu 14. 6. 2023 prebehlo v rámci projektu LIFE Living Rivers vysadenie celkom 20-tisíc juvenilov jesetera malého do Dunaja. Jesetery sa vysádzali v troch lokalitách ich prirodzeného výskytu – pod zdržou Čunovo, pri obci Sap a na Veľkololéskom ostrove. Priame vypúšťanie násad jeseterov do našich riek je jedným z nástrojov na posilnenie populácií tohto ohrozeného druhu rýb.

Ryby zavítali do školy

Deti z 2. a 4. ročníka na ZŠ J. A. Komenského v Bratislave mali možnosť dozvedieť sa veľa nového nie len o samotných riekach, ale aj o priľahlých lužných lesoch a mokradiach, a najmä o ich typických obyvateľoch – rybách.

 1. Návrh a realizácia opatrení založených na prírodných riešeniach a princípoch zelenej infraštruktúry, ktoré zvyšujú klimatickú odolnosť, zadržiavanie vody v povodí, zvyšujú biodiverzitu a znižujú riziko povodní.
 2. Ukážka nevyhnutných postupov krok za krokom vedúcich k úspešnej, nákladovo efektívnej a udržateľnej obnove, či už ide o prípravné činnosti, zapojenie zainteresovaných strán, podrobné monitorovanie, prípravu podrobnej technickej dokumentácie, získanie povolení a dokončenie potrebných legislatívnych postupov.
 3. Obnova pozdĺžnej konektivity vybraných vodných útvarov odstránením alebo rekonštrukciou bariér, obnova kontinuity transportu sedimentov vrátane manažmentu sedimentov, zlepšenie hydraulických, morfologických a ekologických účinkov existujúcich štruktúr v koryte(bariéry, výhony a pod.)
 4. Obnovenie bočnej prepojenosti hlavného koryta s jeho záplavovými územiami prepojením bočných ramien a obnovou prirodzených brehov riek, obnovou mokradí a stojatých vôd ako prirodzených retenčných oblastí s priamym vplyvom na zadržiavanie podzemných vôd, čo by viedlo k zlepšeniu diverzity biotopov v riečnom koryte, jeho záplavových územiach a lepším podmienkam pre laterálnu migráciu a neresenie ichtyofauny
 5. Zlepšenie hydrologického režimu a dynamiky prúdenia cieľových riek
 6. Obnova degradovaných prírodných ekosystémov a prirodzených populácií druhov rýb:
  – zlepšenie prirodzenej reprodukcie pôvodných ohrozených a zraniteľných druhov rýb
  – obnova voľne žijúcich populácií pôvodných chránených reofilných rýb (jeseter) metódami in situ, prebratie nových metód na skúmanie raných štádií rýb a ich osvojenie pre podmienky rieky Dunaj v SR
 7. Zavedenie postupov obhospodarovania pôdy, mokradí a lesov v územiach európskeho významu a chránených vtáčích územiach závislých od vody, obnova vegetačného krytu na brehoch riek a v záplavových oblastiach
 8. Cielené monitorovanie a implementácia viacerých inovatívnych metód monitorovania, napr. skríning novovznikajúcich látok v znečistení povrchových vôd, telemetrické prieskumy priechodnosti Dunaja pre ryby, monitoring ichtyoplanktónu zbernými sieťami, prieskum biodiverzity pomocou analýzy DNA (DNA metabarcoding) oboch environmentálnych (voda) aj veľkoobjemových vzoriek (bentos), kontinuálne monitorovanie jemných sedimentov na báze ultrazvukových sond, zriadenie hydrologickej monitorovacej siete s automatickým prenosom dát na báze IoT (internet vecí), mapovanie dronmi, mapovanie vegetačného krytu pomocou nástrojov diaľkového prieskumu Zeme atď.
 9. Využitie výsledkov projektu, replikácia akcií v iných regiónoch v rámci povodia Dunaja a Visly na Slovensku, prenos poznatkov, vzdelávanie, spolupráca a účasť verejných organizácií a zainteresovaných strán pri plánovaní vodohospodárskeho manažmentu a implementácii relevantných plánov
 10. Zvyšovanie povedomia a verejného súhlasu s prírode blízkymi riešeniami a revitalizačnými aktivitami propagovaním nevyhnutnosti zvyšovania biodiverzity a odolnosti voči klimatickej zmene
 11. Mobilizácia a koordinácia doplnkových fondov vedúca k plnej implementácii vodného plánu

Projektové územie zahŕňa vodné útvary a okolité biotopy v povodí riek Dunaj, Hron, Ipeľ a Belá.

mapa Dunaja
mapa rieky Hron
mapa rieky Ipeľ
mapa rieky Belá

-harmonizovaný plán opatrení na zabezpečenie dobrého ekologického stavu / potenciálu (GES/GEP) prioritných vodných útvarov

zoznamy prioritných bariér vhodných na odstránenie / rekonštrukciu

aktuálna databáza prekážok pozdĺžnej kontinuity s overenými informáciami o priechodnosti

geodatabáza a webovú mapovú službu s lokalitami navrhovaných opatrení v rámci harmonizovaného plánu opatrení

usmernenie k priorizácii migračných bariér (pre SR)

návrh realizovateľných obnovných opatrení, ktoré sa majú realizovať v rámci projektu, ako aj nad jeho rámec

-štúdie uskutočniteľnosti a rozsahové štúdie

Dunaj:

-obnova aspoň 3 bočných riečnych ramien na celkovej dĺžke 9,8 km: rameno v oblasti Bodíky – Baka, rameno v oblasti Medveďov – Kľúčovec, bočné Veľkolélske rameno 

-obnova laterálnej konektivity na 475 ha

 -obnova 38 ha mokradí

-rekonštrukcia prehradenia Dunakiliti na Dunaji (s možnosťou migrácie rýb) – obnovený migračný dosah 9 km smerom na hať Čunovo

-odstránenie / rekonštrukcia 5 prekážok na bočných ramenách (umožňujúce migráciu rýb) – obnovené minimálne 4 km voľne prúdiacich úsekov

Povodie Hrona:

-prepojenie minimálne 5 riečnych ramien alebo bývalých meandrov v celkovej dĺžke 2,5 km

-zlepšenie stavu lužných biotopov na ploche 27 ha

-zlepšenie pozdĺžnej kontinuity a obnovenie voľne prúdiacich úsekov 5 vodných útvarov priechodných pre ryby a opätovné prepojenie 32,5 rkm voľne tečúcich úsekov

-zlepšenie hydromorfologických ukazovateľov kvality a ukazovateľov biologickej kvality na dosiahnutie GES/GEP aspoň na jednom vybranom silne zmenenom vodnom útvare (rieka Slatina)

Rieka Ipeľ:

– obnova riečnych brehov a zlepšenie bočnej konektivity odstránením alebo úpravou brehového opevnenia v celkovej dĺžke 700 m

-prepojenie alebo zlepšenie vodného režimu v 3 bočných ramenách v celkovej dĺžke cca. 1,3 km
-zlepšenie stavu lužných biotopov na ploche 11 ha

– chovné zariadenie a liaheň budú odchovávať ryby cieľových druhov a produkovať násady a prítoky; predpokladaná ročná produkcia liahne je 350 000 mláďat lipňa a pstruha potočného a cca. 10 000 mláďat čereble
– prenos poznatkov a metód na zabezpečenie najvyššej možnej kvality, adaptability a genetickej variability populácií rýb
-celkovo bude do Dunaja vysadených 60 tisíc oplodnených vajíčok jesetera
-každý rok (2023-2028) bude vypustených 10 000 farebne označených mláďat jesetera
-do praxe sa navyše pretavia dve novinky v in situ ochrane jesetera na Slovensku
– zavedenie udržateľného rybolovu šetrného k prírode a biodiverzite do praxe
-tvorba a stanovenie pravidiel a princípov trvalo udržateľného, prírode blízkeho rybolovu a príprava príslušných smerníc
– zriadenie odbornej pracovnej skupiny pre implementáciu a adaptáciu zásad rybárskeho hospodárenia do praxe
-dohoda s vodohospodármi, prevádzkovateľmi vodných elektrární, rybármi a ostatnými užívateľmi vôd (priemysel, poľnohospodárstvo) ohľadom dodržiavania stanovených pravidiel a navrhovaných opatrení
– príprava metodických pomôcok pre kultúru pstruha potočného a lipňa v kontrolných podmienkach pre prírode šetrnú výrobu násadového materiálu

-vypracovanie Programov starostlivosti pre 8 území európskeho významu 

-min. 60 000 pôvodných stromov vysadených na obnovu biotopov 91E0* a 91F0* na ploche min. 50 ha (Dunaj)

-min. 300 starých hlavových vŕb obnovených orezom a 300 nových vŕb s potenciálom orezávania vysadených na min. 10 ha (Dunaj)

-podpora prirodzeného zmladenia a obnova biotopov na min. 25 ha (Dunaj)

-opätovné zavedenie pastvy do inundácie na min. 39 ha (Dunaj)

-výkup živých a popadaných stromov a mŕtveho dreva na zemi a vo vode ako významných biotopov rýb a krajinných prvkov – cca 700 m3, t.j. cca 1000 stromov alebo výmera 5 ha (neštátne a štátne pozemky) 

-ochrana mladých lesných porastov a brehových porastov na 50 ha 

-ochrana mladých stromov pred zverou na 8 ha 

-80 sadeníc vysadených na ruderálnych stanovištiach pozdĺž prítokov s cieľom obnovy brehových porastov – Hron, Ipeľ

-aluviálne lúky obhospodarované kosením vo výmere min. 5 ha – Hron, Ipeľ

 

-zostavovanie databáz hydrologických, morfologických, klimatologických, biologických a chemických údajov za stav pred a po realizácii opatrení

– hodnotenie ekologického stavu (BQE, fyzikálno-chemické prvky kvality, hydromorfologické prvky kvality) pred a po realizačnej fáze

-zlepšenie poznatkov o vybraných vodných spoločenstvách a demonštrácia nových prístupov environmentálnou DNA, porovnanie metódy DNA s klasickým prístupom a odporúčanie pre budúci biotický monitoring

-stanovenie ekologických ukazovateľov ichtyocenóz (početnosť, biomasa, dominancia, ekvitabilita, veľkosť a vekové zloženie) v cieľových územiach a vyhodnotenie ich časového vývoja a väzieb na ostatné opatrenia uplatňované v rámci navrhovaného projektu (odstránenie migračných bariér, zlepšenie funkcie čistenia odpadových vôd, zmeny v riadení rybolovu)

– zoznam nových látok, ako sú liečivá, veterinárne lieky, znečisťujúce látky z priemyslu, produkty starostlivosti o telo, pesticídy a najmä produkty ich rozkladu, bude dostupný na základe 144 odberových kampaní

-obsah 126 relevantných látok zo skupiny liečiv (48 zlúčenín) a pesticídov (78 zlúčenín) bude hodnotený v každom roku projektu

-porovnanie profilov znečistenia a koncentrácií mikropolutantov vo vode pred a po realizácii obnovných opatrení

-monitorovanie relevantných biotopov a druhov v cieľových územiach NATURA 2000 za účelom porovnania ich stavu pred a po realizácii opatrení projektu

-identifikácia ekosystémových služieb v cieľových územiach v súčasnom stave a vyhodnotenie zlepšenia ekosystémových služieb obnovnými opatreniami

 

-vytvorenie projektovej webovej stránky a jej aktualizácia počas celého projektu

-web stránka liahne

-14 informačných panelov, 3 externé LCD obrazovky

-tlačené materiály a propagačné predmety publikované a distribuované (letáky 5 000 ks, brožúry o projekte 5 000 ks, brožúry pre návštevníkov 1 000 ks, záverečná správa pre verejnosť 1 500 ks, kalendáre 1 500 ks, tričká 1 300 ks, mikiny 100 ks, šiltovky 200 ks, šálky 350 ks, ekofľaše 350 ks, perá 1 500 ks, ceruzky 1 000 ks, textilné tašky 500 ks, tetovačky pre deti 2 000 ks, textilné ryby 500 ks, spoločenské hry 150 ks, čokolády s projektovým dizajnom (bio, fair trade) 1 000 ks, čaje (lokálnej produkcie) 1 000 ks, bylinné mydlá 1 000 ks, 15 grafík vedeckých ilustrácii, plagáty 600 ks

-1 250 propagačných materiálov – partner JU (spoločenské hry, karty, malé promo predmety)

-1 dokumentárny film a video 

-1 mobilná exteriérová výstava

-3 digitálne kampane

-min. 10 verejných podujatí

-min. 6 novinárskych výletov

-min. 7 tlačových správ, 35 tlačených a online článkov, 10 rozhlasových výstupov, 5 TV výstupov

-3 študijné cesty

-účasť na aspoň 10 konferenciách

-26 nových zamestnancov  

-7 pracovných skupín

-30 tréningov na zvyšovanie odbornosti

-6 seminárov pre verejnosť

 

– zmobilizované a predložené minimálne 3 nové projekty

WP1 – Projektový manažment a koordinácia

T.1.1 Riadenie projektu a monitoring jeho priebehu

T.1.2 Vedenie projektového účtovníctva, finančného riadenia a audit

WP2 – Integrované plánovanie manažmentu – od povodia až po rieky

T.2.1. Rozvoj integrovaných stratégií manažmentu pre pilotné povodia (Dunaj, Hron, Ipeľ, Belá)

T.2.2. Ekologická priorizácia na zabezpečenie dlhodobej kontinuity migračných bariér

T.2.3 Obnova migračných trás pre druhy jeseterov na rieke Dunaj a opätovné prepojenie jej lužných biotopov

T.2.4 Preskúmanie potenciálu obnovy vybraných vodných útvarov na pilotných povodiach (Hron, Ipeľ, Belá)

WP3 – Obnovné opatrenia na vybraných útvaroch povrchových vôd v pilotných povodiach

T.3.1 Technická dokumentácia, povolenia a súhlasy

T.3.2 Kúpa pozemkov a dlhodobý prenájom

T.3.3 Realizácia obnovných opatrení na Dunaji a v priľahlých mokradiach

T.3.4 Realizácia obnovných opatrení v povodí Hrona

T.3.4 Realizácia obnovných opatrení v povodí Belej

T.3.4 Realizácia obnovných opatrení v povodí Ipľa

WP4 – Rybárstvo šetrné k prírode a biodiverzite a aktívne opatrenia na podporu vyhliadok cieľových “dáždnikových” druhov

T.4.1 Zriadenie prirodzeného chovu rýb, produkcia a vypúšťanie rýb v povodí Belá

T.4.2 In situ posilnenie prirodzených populácií jeseterov v Dunaji pomocou inkubácie ikier vo voľnej prírode

T.4.3 Zarybňovanie plôdikom ako in situ ochranné opatrenie na posilnenie populácií jesetera v slovenskej časti Dunaja

T.4.4 Manažment rybolovu šetrný k prírode a biodiverzite

WP5 – Prírode a riekam blízky manažment lesných a nelesných biotopov

T.5.1. Vypracovanie programov starostlivosti pre Územia európskeho významu

T.5.2 Mapovanie vegetačného krytu v povodiach Belej, Ipľa a Hrona

T.5.3 Obnova brehových porastov pozdĺž riečnych ramien a vodných tokov v oblasti Dunaja

T.5.4 Obnova brehových porastov v povodí Belej

T.5.5. Obnova brehových porastov a lužných biotopov v povodí Ipľa a Hrona

WP6 – Monitorovanie dopadu činností projektu

T.6.1 Hydrologický a morfologický monitoring

T.6.2 Hydrobiologický monitoring 

T.6.3 Monitoring ichtyocenóz v povodiach cieľových riek

T.6.4 Telemetrické prieskumy priechodnosti Dunaja pre ryby na Slovensku

T.6.6 Monitorovanie novovznikajúcich látok veľkoobjemovým skríningom vzoriek

T.6.7. Monitorovanie mikropolutantov pasívnym vzorkovaním

T.6.8 Monitorovanie príslušných biotopov a druhov

T.6.9 Mapovanie ekosystémových služieb

T.6.10 LIFE Monitorovanie kľúčových ukazovateľov projektu

T.6.11 Monitorovanie pokroku implementácie vodného plánu

WP7 – Zvyšovanie povedomia verejnosti, šírenie výsledkov, spolupráca zainteresovaných strán a budovanie odborných kapacít

T.7.1 Všeobecná projektová komunikácia a šírenie informácií

T.7.2 Zvyšovanie povedomia a organizácia podujatí pre verejnosť

T.7.3 Spolupráca so zainteresovanými stranami, šírenie výsledkov a networking s ostatnými projektovými tímami

T.7.4 Budovanie odborných kapacít a školenie personálu

WP8 – Koordinácia doplnkového financovania

T.8.1 Prehľad dostupného financovania

T.8.2 Koordinácia a mobilizácia doplnkového financovania

WP9 – Udržateľnosť, replikácia a využitie výsledkov projektu

T.9.1 Replikácia a prenos projektových riešení

T.9.2. Udržateľnosť a využitie výsledkov projektu

T.9.3 Plán udržiavacích opatrení – po skončení LIFE projektu

BROZ personál:

Koordinátor prírode a riekam blízkeho manažmentu lesných a nelesných biotopov – Mgr. Stanislav Kušnier (kusnier@broz.sk)

Mediálny manažér – Mgr. Andrea Froncová (froncova@broz.sk)

Terénny asistent – obnova vodných a mokraďových biotopov – pozícia zatiaľ neobsadená

Terénny asistent – obnova lesných a nelesných biotopov – Ing. Július Lenčéš (lences@broz.sk)

Administratívny a finančný asistent – Mgr. Miroslava Rakovská (rakovska@broz.sk)

Robotníci – pozícia zatiaľ neobsadená

Ďalšie kontakty nájdete na hlavnej webovej stránke projektu: pripravuje sa

Zdieľať obsah na: