Územie európskeho významu Dunajské luhy (164,85 ha), nachádzajúce sa na ľavom brehu Dunaja, je súčasťou rozsiahlej chránenej krajinne oblasti Dunajské luhy a zároveň je aj významným vtáčím územím. Medzi obcami Dobrohošť a Sap sa kľukatí bohato rozvetvený systém vodných plôch a riečnych ramien ako súčasť vnútrozemskej delty Dunaja, najväčšej vnútrozemskej riečnej delty v celej Európe. Obrovské množstvá naplavených štrkopieskov, dosahujúce miestami hĺbku až 350 metrov,  tu uchovávajú najväčšie zásoby kvalitnej pitnej vody v strednej Európe. Územie bolo odjakživa formované silou Dunaja, avšak počas výstavby vodného diela došlo k výrazným zmenám vodného režimu pôvodne prirodzene zaplavovanej lužnej krajiny a k masívnemu úbytku hodnotných lesných porastov.

O prírodných pomeroch a zaujímavostiach sú turisti informovaní prostredníctvom niekoľkých informačných panelov. Atraktívna nie len pre domácich návštevníkov je tadiaľto prechádzajúca cyklotrasa.

Toto územie predstavuje významný migračný koridor a zimovisko pre viaceré druhy vtákov. Typickými zástupcami dunajskej ornitofauny sú napríklad veľmi zriedkavý bocian čierny, náš najväčší dravec orliak morský či haja tmavá. Indikátormi dynamicky sa meniacej lužnej krajiny sú aj kulík riečny obývajúci hlavne štrkové lavice, brehuľa hnedá a rybárik riečny, ktoré si svoje hniezdne nory hĺbia v riečnych brehoch. Nad ramenami Dunaja často vidieť krúžiť volavky, v okolí vody nachádzajú svoje nocoviská kormorány. Spomedzi cicavcov je unikátom endemický a ohrozený hraboš severský panónsky, drobný hlodavec pôvodom z čias doby ľadovej. V úseku Dobrohošť – Sap je Dunaj so svojimi bočnými ramenami domovom pre 39 druhov rýb. Z európsky významných živočíchov sa tu vyskytuje napríklad aj mlok dunajský.

Na celoročne vysokú vodnú hladinu podzemnej vody sú dobre adaptované mäkké a prechodné lužné lesy. Medzi drevinami dominujú topoľ biely, topoľ čierny, vŕba biela, vŕba krehká, dub letný, jaseň úzkolistý, jaseň štíhly a brest hrabolistý. Po opadnutí záplav sa prudko rozvíja vegetácia bylín a tráv, bežná je tu napríklad bleduľa letná. Lužným lesom na jar dávajú typický ráz husté koberce cesnaku medvedieho.