Solitérne stromy sú dôležité pre motýle

Dôležitým eko stabilizujúcim prvkom v krajine sú solitérne stojace stromy. Záchrana a sanácia starých ovocných drevín plní jednak funkciu záchrany a zachovania nášho pôvodného genofondu, no súčasne vo svojich dutinách poskytujú vhodné biotopy pre výskyt celého radu bezstavovcov, dutinových hniezdičov, bútľavín pre plchy.

V Beckovských skaliciach sme motýľom pripravili vhodné biotopy

V území európskeho významu Beckovské skalice sme vyčistili „výsypky“ v starom kameňolome. Výsypky si môžete predstaviť ako kôpky sute a hornín, ktoré zostali po ťažbe. Takéto miesta – dostatočne oslnené s riedkym vegetačným krytom a  obnaženým substrátom sú biotopom výskytu nie len suchomilných druhov motýľov, ale aj koníkov, pavúkov a blanokrídlovcov.

Obchvat vs. mokraď

Obchvat Svätého Jura, ktorý navrhuje BSK by mal viesť cez Národnú prírodnú rezerváciu Jurský Šúr. Je to návrh opatrenia, ktoré nezohľadňuje stratégiu adaptácie na zmenu klímy, stratégiu na ochranu biodiverzity ani stratégie posilňovania hromadnej dopravy na úkor individuálnej dopravy. Tu je naše stanovisko.

Teambulding zameraný na poznávanie drevín v zime

edávno sme sa aj napriek nepriazni počasia vybrali na teambuilding v podobe exkurzie spojenej s určovaním drevín v zimnom neolistenom lese. Povedali sme si niečo o problematike topoľov, rozširovaní semien dubov, lesných požiaroch, vlastnostiach dreva rôznych druhov… Určovali sme stromy počas celej cesty z Dlhých dielov do Devína, kde sme sa na záver mohli pokochať pohľadom na svahy Devínskej Kobyly, ktoré už niekoľko rokov pasú naše kozy a obnovujú tak tieto vzácne xerotermné lúčne biotopy. Atmosféra bola príjemná, zažili sme sneh, dážď, silný vietor, blato aj parádnu guľovačku.

svetovy den mokradi

Dnes je Svetový deň mokradí

Kedysi ľudia s vodou v krajine žili. Rieky prinášali do krajiny vodu, ktorá sa vsakovala do brehov, neexistovali betónové hranice medzi nimi a okolitou krajinou. Okrem toho raz-dva krát ročne prišla s nimi z hôr povodeň a zaplavila široké okolie, preto si ľudia museli svoje obydlia a infraštruktúru stavať s rešpektom. Voda ale po niekoľkých dňoch opadla, zobrala si so sebou lístie a organický materiál, naniesla úrodné bahno a všetko sa vrátilo do starých koľají. A takto veky- vekov, dookola.