workshop Dunaj

V spolupráci s Inštitútom aplikovanej ekológie Daphne sme zorganizovali dvojdňový workshop na tému Dunajské luhy a ich premeny.

Hlavným cieľom workshopu bola výmena poznatkov a skúseností odborníkov rôznych odvetví. Workshopu sa zúčastnilo 45 odborníkov zo Slovenska, Maďarska a Česka. Medzi účastníkmi boli ochranári prírody, odborníci v oblasti vodného hospodárstva a energetiky, zoológovia a ornitológovia, vedeckí a univerzitní pracovníci.

Prvý deň sme strávili v Biskupických luhoch, kde sme sa vzájomnou debatou dozvedeli mnoho o súčasnom stave krajiny Dunajských luhov, ale aj o jej histórii. Vysvetlili sme si význam aluviálnych lúk, ich obhospodarovanie a riešenia pre revitalizáciu Dunajských luhov. Spoločne sme sa pozreli na zrevitalizované kolmé pieskové brehy na hlavnom toku Dunaja, ktoré sú vhodné pre hniezdenie brehule hnedej. Neskôr sme sa presunuli na biofarmu BROZ, lokalizovanú v ochrannom pásme elektrického vedenia. Spolu s odborníkmi z energetiky sme si povedali viac o ekologizácií elektrických vedení a spôsobov ochrany vtáctva pred nárazmi do vedenia. BROZ predstavilo význam farmy na takomto území a dôležitosť pastvy.

Druhý deň workshopu sme sa zamerali na revitalizácie riečnych ramien a mokradí, preto sme sa vybrali ku Gabčíkovu. Tu nám Martin Mišík z Alcedo River Clinic povedal viac o dopade výstavby VD Gabčíkovo na riečnu dynamiku. Na území zaniknutých mokradí Istragova sme predstavili aktivity BROZ, zamerané na revitalizáciu mokradí. Videli sme aktuálne prebiehajúce bagrovanie prívodných kanálov, ktoré zabezpečia návrat vody do mokradí. Súčasne sme hosťom predostreli aj prebiehajúcu obnovu prirodzeného zloženia lesa, z ktorého sme odstránili šľachtené topole a vysadili pôvodné druhy ako topoľ biely a topoľ čierny.  Neskôr sme sa presunuli na Medveďovské rameno, na ktorom BROZ zrealizovalo v roku 2012 svoju prvú revitalizáciu dunajského ramena. Diskusia bola zameraná najmä na riešenie problémov so zazemňovaním a sedimentami. Ukázali sme si aj erodovanú kolmú riečnu stenu, vytvorenú prirodzenou dynamikou vody, ktorá slúži na hniezdenie rybárika riečneho.

Podnetné diskusie priniesli veľa zaujímavých postrehov aj nápadov do ďalších ochranárskych projektov aj medzisektorových spoluprác. Workshop vznikol v rámci projektu, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja cez projekt „Ecoregion SKHU“

Zdieľať obsah na: