Podieľame sa na aktívnej ochrane druhov vtákov európskeho významu

V minulosti predstavovala vnútrozemská delta Dunaja jeden z najväčších a najrozmanitejších komplexov mokradí v strednej Európe. ej rozsiahle časti boli zničené počas posledných desaťročí ako výsledok regulačných zásahov do toku rieky a slabej starostlivosti o územie. Klesajúca rozloha a kvalita prirodzených biotopov v súčinnosti s inými faktormi (nadmerné rušenie ľuďmi, pytliactvo a pod.) viedla k veľkému úbytku populácií typických druhov vtákov – bocian čierny (Ciconia nigra), chavkoš nočný (Nycticorax nycticorax), volavka striebristá (Egretta garzetta), brehuľa hnedá (Riparia riparia). Tento negatívny trend sme sa rozhodli zvrátiť zásahmi na ich záchranu a udržanie.

Názov projektu: Ochrana populácií ohrozených druhov vtáctva v prirodzených biotopoch vnútrozemskej delty Dunaja
Ochrana vtáctva Podunajska
LIFE07 NAT/SK/000707

Trvanie projektu: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2015

Zapojené krajiny: Slovensko a Maďarsko
Projektové územie: Chránené vtáčie územia Dunajské luhy a Szigetköz

Žiadateľ: 
Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ)

Partneri projektu: 

Vodohospodárska výstavba, š. p. (VVB)
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava (PriF UK)
Severodunajské riaditeľstvo životného prostredia a vôd (EDUVIZIG), Maďarsko
Združenie ochrany prírody Szigetköz (SZITE), Maďarsko

Rozpočet projektu:
celkové náklady: 4 577 663 EUR
príspevok Európskej komisie: 2 288 831 EUR (50 %)
vlastný príspevok: 2 288 832 EUR (50%)

 

       

Všeobecným cieľom projektu je zlepšiť stav ochrany vtákov lužných lesov, ktoré sú chránené v CHVÚ Dunajské luhy a SPA Szigetköz, konkrétne:
– rybárik riečny Alcedo atthis
– kačica chrapľavá Anas querquedula
– kačica chripľavá Anas strepera
– volavka purpurová Ardea purpurea
– bocian čierny Ciconia nigra
– kaňa močiarna Circus aeruginosus
– ďateľ čierny Dryocopus martius
– volavka striebristá Egretta garzetta
– orliak morský Haliaeetus albicilla
– bučiačik močiarny Ixobrychus minutus
– haja tmavá Milvus migrans
– chavkoš nočný Nycticorax nycticorax
– brehuľa hnedá Riparia riparia
– rybár riečny Sterna hirundo
– kalužiak červenonohý Tringa totanus.

Aby sme prispeli k zlepšeniu stavu ochrany týchto druhov, rozhodli sme sa v tomto projekte obnoviť najohrozenejšie biotopy cieľových druhov; zaviesť na území vhodné spôsoby hospodárenia a manažmentu, vytvoriť podmienky pre dlhodobo udržateľný stav ochrany cieľových druhov a zvýšiť povedomie kľúčových inštitúcií a verejnosti o ochrane lužných biotopov.

Ciele projektu sú rozdelené do viacerých oblastí:
1. Obnova vybraných mokradí, vyschnutých a narušených riečnych ramien.
2. Obnova prepojenosti riečnych ramien, vodného režimu a prúdenia vody.
3. Prenájom alebo nákup pozemkov a následné zavedenie vhodného manažmentu biotopov.
4. Eliminácia migračných bariér pre ryby na dvoch strategických miestach.
5. Obnova zaniknutých a zanikajúcich lúk ako potravných a hniezdnych biotopov pre vtáky.
6. Vysádzanie pôvodných druhov drevín, čím sa obnovia vtáčie refúgiá a hniezdiská.
7. Získanie aktuálnych vedeckých podkladov o cieľových druhoch vtákov a ich biotopoch.
8. Zvýšenie povedomia kľúčových inštitúcií a verejnosti.

Projektové územie sa rozprestiera na oboch brehoch rieky Dunaj od Bratislavy až po Štúrovo. Jedna časť územia ja na Slovensku – Chránené vtáčie územie Dunajské luhy a druhá časť je v Maďarsku – Chránené vtáčie územie Szigetköz.

Slovenská časť projektového územia je v záplavovej oblasti rieky Dunaj a jej tesnej blízkosti, pozdĺž hlavného toku a bohatej siete riečnych ramien. Územie začína pri Devíne a tiahne sa až po ústie Ipľa.

Maďarská časť projektového územia je takisto tvorená veľkým inundačným územím na rieke Dunaj medzi obcami Rajka a Gönyű, Mošonským Dunajom a roztrúsenými dobre zachovanými mokraďami vo vnútrozemí Malého Žitného ostrova (Szigetköz).

Mapa projektového územia:

Články a reportáže o projekte si môžete prečítať tu.

Fotky z projektu si môžete pozrieť tu. 
Zdieľať obsah na: