PROJEKT: Dynamické línie života Dunaja

Na Veľkolélskom ramene a v jeho okolí práve prebieha monitoring rýb

Po tom, ako sme rameno sprietočnili v roku 2013 a minulý rok prekopali ešte ďalší vtok, je potrebné urobiť kontrolu druhového zloženia rýb. A tá sa práve deje – odborníci, ichtyológovia z Prírodovedeckej fakulty UK takýto monitoring v týchto dňoch vykonávajú. Chytajú, určujú, merajú a púšťajú ryby späť do vody, aby zistili ako sa vyvíjajú miestne populácie.
Sami sme zvedaví na výsledky, aj keď s istotou vieme povedať, že otváranie bočných ramien je pre rybie populácie dobré, je tam pokojnejšia voda, v ktorej sa môžu neresiť. Ďalší, otvorený vtok v hornej časti pomôže vyplachovať sediment a na niektorých miestach sa možno podarí obnažiť aj štrkové dno, ktoré je veľmi potrebné pre prúdomilné ryby, ktorých populácie v Dunaji klesli najdrastickejšie, keď sa prúd v ramenách oklieštil kvôli plavebným úpravám a tie sa postupne zaniesli jemným sedimentom.
Výsledky monitoringu zatiaľ nie sú oficiálne publikované, ale od člena výpravy, ichtyológa Daniela Grulu máme takéto info:
„Dôležité je, že sa v ramene našli juvenily (mladé jedince) druhov európskeho významu ako kolky, hrebenačky, plotica lesklá, čo znamená, že sa v ramene rozmnožujú. Ďalšie druhy euróspkeho významu boli napríklad boleň dravý, mrena severná, hrúz bieloplutvý. Tiež boli zistené juvenily reofilných (prúdomilných druhov) – mrena severná, podustva severná – hlavne v prúdiacich úsekoch – vo vtokovej časti, kde majú lepšie podmienky a prúdivú vodu. Boli ale zistené aj invázne druhy, všetky druhy nepôvodných pontokaspickych býčkov, či sumček čierny.
Tak sa tešíme a ďakujeme, okrem tých inváznych druhov, ktorým sa žiaľ ťažko zabraňuje, je to pekný výsledok, ktorý ukazuje, že sprietočňovať riečne ramená sa oplatí.
Zdieľať obsah na: