PROJEKT: Dynamické línie života Dunaja
Exkurzia člnom

Splav pre starostov a úradníkov s demonštráciou revitalizačných opatrení

Nedostatok povedomia o ochrane prírody a krajiny, úbytku biodiverzity a úlohe lužnej krajiny v adaptačných a mitigačných stratégiách v čase prehlbujúcej sa klimatickej krízy, môže viesť k nepochopeniu ochranárskych snáh o zlepšenie stavu. V prípade zástupcov príslušných rozhodujúcich úradov, zapojených štátnych inštitúcií, či správcov pozemkov toto môže viesť k neudeleniu súhlasov pre potreby realizácie praktických revitalizačných opatrení (obnova mokradí, sprietočňovanie riečnych ramien, optimalizácia drevinového zloženia lužných lesov). Aj preto BROZ často organizuje rôzne prednášky, semináre, exkurzie či študijné cesty pre kľúčových stakeholderov zapojených do procesu ochrany prírody a krajiny.

Posádka člnov
Posádka dostáva úvodné informácie o ochranárskych výzvach v území
Dunajská plavba
V Kľúčoveckom ramene

21. mája sme sa rámci projektu za finančnej podpory Nadácie Tipsport spolu so starostami obcí, zamestnancami Ministerstva životného prostredia, okresných úradov a Výskumného ústavu vodného hospodárstva nalodili na člny v Medveďove a odtiaľ sa preplavili do Kľúčoveckej ramennej sústavy. Jedná sa o lokality, kde BROZ v minulosti obnovovalo vodný režim. A máme tu aj plány do budúcna. Chceli sme ukázať zainteresovaným úspešne zrealizované obnovné opatrenia a predstaviť im prírodné hodnoty územia. Podarilo sa nám navštíviť aj štrkové lavice, zahliadnuť pár orliakov morských prelietajúcich ponad Veľkolélske rameno a exkurziu sme ukončili spoločným obedom s diskusiami. Odozvy na exkurziu boli pozitívne, dotazníky spokojnosti dokladujú, že účastníci sa dozvedeli veľa nového a uvítali by podobný formát spoločných diskusií aj do budúcna.

Riečne rameno
Obnovená vtoková oblasť do Veľkolélskeho ramena
Exkurzia člnom
Exkurzia po vode je najlepším spôsobom ako sa priblížiť k špecifikám ochrany riečnych ekosystémov

(foto: Miláčková, Nagy, Rakovská)

Zdieľať obsah na: