Részt veszünk az európai jelentőségű madárfajok aktív védelmében

A projekt fő célkitűzése, hogy hozzájáruljon a közösségi értékű madárfajok (kis őrgébics – Lanius minor, parlagi pityer – Anthus campestris, kék vércse – Falco vespertinus) élőhelyének aktív védelméhez az Ostrovné lúky Különleges Madárvédelmi Terület térségében. Ez a gyakorlatban egy megfelelő, mintaszerű területkezelés bevezetését jelenti az itt található mezőgazdasági tájban, valamint a célfajok fészkelési- és vadászterületeinek felújítását foglalja magába.

Cím: Madárvédelem az Ostrovné lúky Különleges Madárvédelmi Területen

Témakör: LIFE+, Természet és Biodiverzitás

Akronym: LIFE – Ostrovné lúky
Projektkód: LIFE12 NAT/SK/001155
Időtartam: 2014. január 1. – 2020. december 31.
Anyagi fedezet: 2 672 353 € (50 % EU támogatás)

Program LIFE
NATURA 2000

Célkitűzés:

A projekt fő célkitűzése, hogy hozzájáruljon a közösségi értékű madárfajok (kis őrgébics – Lanius minor, parlagi pityer – Anthus campestris, kék vércse – Falco vespertinus) élőhelyének aktív védelméhez az Ostrovné lúky Különleges Madárvédelmi Terület térségében. Ez a gyakorlatban egy megfelelő, mintaszerű területkezelés bevezetését jelenti az itt található mezőgazdasági tájban, valamint a célfajok fészkelési- és vadászterületeinek felújítását foglalja magába.

Részeleges célok:

1. A fészkelési és vadászterületek felújítása a hagyományos gazdálkodásformák (pl. rétek kaszálása, legeltetés) bevezetésével

2. Láposok felújítása, kosárfüzek metszése, ugarok létrehozása és a madaraknak táplálékul szolgáló rovarok előfordulása szempontjából jelentős növénysávok kialakítása

3. Fészkelésre és a madarak számára figyelőhelyként használható tájelemek felújítása, valamint kialakítása

4. Ökofolyosók hálózatának kiépítése, melyek elsődleges szerepükön kívül táplálékszerzési és fészkelési lehetőségeket is nyújtanak

5. Telekbérlés és felvásárlás a célfajok számára megfelelő gazdálkodásformák bevezetése érdekében, valamint új élőhely kialakítás céljából

6. A terület biodiverzitásának növelése

7. A madárpopulációk jelenlegi állapotának komplex felmérése

8. A nyilvánosság és az érintett helyi autoritások természetvédelmi ismerettárának növelése

 

       

Parlagi pityer (Anthus campestris)

A faj elterjedése Nyugat- és Közép-Európában szórványos, mivel előfordulása homokdűnékhez, kopár legelőkhöz, megművelt területekhez és hasonló élőhelyekhez kötődik. Elsősorban a száraz és meleg helyeket, nyílt területeket és homokos talajokon előforduló ritka növényzetű élőhelyeket kedveli. A 60-as években a parlagi pityer populáció-szintje dramatikusan visszaesett. Ez összhangban volta a megfelelő élőhelyek számának csökkenésével, amit a természet kiaknázásának megváltozó jellege okozta (fokozódó mezőgazdasági termelés).

Szlovákiában a faj állománya 70 – 150 fészkelő párra volt becsülve. Fő előfordulási területe pedig a Duna menti alföld térségébe összpontosult. Az utolsó becslések alapján az Ostrovné lúky KMT területén 5 fészkelő pár él.

A parlagi pityer fészkelő és táplálékszerző territóriumai elszórt bokrosokkal tarkított nyílt növényzetű kopár gyepeken találhatók. Kedveli a nem egészen zárt növényzetű társulásokat, melyekben helyenként látható a csupasz talajfelszín is. A fokozott megművelés alatt álló mezőgazdasági területeken a pityer fészkét megtalálhatjuk az utakat szegélyező alacsony füves növényzetben is. A pityer számára fontosak a kiemelkedő tájelemek, melyeket leskelődésre vagy territoriális éneke során használ ki. A múltban erre a célra szolgáltak a mezsgyekövek, út menti kőkerítések vagy jelzőkövek. A parcella összevonások során azonban ezeket a tájelemeket eltávolították.

Hazánkban szaporodási időszaka május felétől július derekáig tart. Fészkét a talaj felszínén építi, tápláléka pedig majdnem kivétel nélkül állati eredetű. Főleg bogarakat és hangyákat fogyaszt.

Természetvédelmi státusz: Madárvédelmi irányelv – I. Függelék; veszélyeztetett; szlovákiai állománya stabil.

 

Kis őrgébics (Lanius minor)

Eredetileg síkvidéki nyílt térségek száraz, gyepes területeinek lakója, amely sikeresen alkalmazkodott a mezőgazdasági táj feltételeihez is. A földművelés által megváltoztatott tájban azonban csupán akkor fordul elő, ha talál benne megfelelő magasságú fészkelésre alkalmas fákat és alacsonyabb füves aljnövényzetet (lehetnek kultúrnövények is). A fákat fészkelésen kívül figyelőhelyként is használja. Európában mára az intenzíven megművelt földek térségében a leggyakoribb. A 20. század folyamán nyugat-európai populációi néhány maradványpopuláció kivételével kipusztultak.

A Szlovákia területén fészkelő populáció nagyságát 600-800 párra becslik. Ez a szám csupán töredéke a néhai állománynak. Az Ostrovné lúky KMT térségében 5-10 pár előfordulását feltételezik.

A kis őrgébics élőhelyelemekben (szántók, rétek, legelők, termelőszövetkezetek, régi gyümölcsösök, erdőszélek, növénysávok magas fákkal) gazdag területek lakója. Állományának a 20. században beállt hirtelen visszaesése a mezőgazdasági termelés felgyorsulásával, és a vele járó tájbeli változásokkal kapcsolatos. Ideális körülmények mellett ez a faj nyílt fészek-telepeket alkot. Fészkét aránylag magasan építi (átlagban 8 méterre a föld felett). Nagyobb rovarfajokkal táplálkozik – pl. tücsök, szöcske, bogarak.

Természetvédelmi státusz: Madárvédelmi irányelv – I. Függelék; sebezhető; szlovákiai állománya jelentősen csökkenő.

Kék vércse (Falco vespertinus)

A 20. században jelentős állománycsökkenés volt feljegyezve, amit a mezőgazdasági táj változása (fészkelőhely és vadászterület vesztés) váltott ki.

A 20. század végén a faj szlovákiai állománya 20-100 fészkelő párra volt becsülve. Az Ostrovné lúky KMT területén költő párok átlagos száma 4-14 pár között mozgott.

A kék vércse nyílt élőhelyek lakója. Elsősorban száraz, füves területeken, erdős-sztyeppeken és rétekkel, legelőkkel tarkított síkvidéki szántók vidékén található meg. Kerüli az összefüggő erdőket. Gyakran építi fészkét fasorokban, széltörő erdősávokban vagy part menti növényzetben. Az idős fákat vagy más kiemelkedő tájelemeket megfigyelőhelyként használ. Innét indul a kilesett zsákmány elejtésére. Ideális körülmények mellett telepesen fészkel. A telepet akár több tíz pár is alkothatja. Más sólyomfélékhez hasonlóan a kék vércse is előnyben részesíti más fajok (varjúk, szarkák, stb.) elhagyott fészkének megszállását a fészeképítéssel szemben. Mivel a faj leginkább nagytestű rovarokkal (szöcskék, tücskök, cserebogarak) táplálkozik, nagyon érzékeny a mezőgazdálkodás változásaira. Táplálékául szolgálnak kisebb rágcsálók és más apró gerincesek is, valamint vizek közelében a szitakötők is.

Természetvédelmi státusz: Madárvédelmi irányelv – I. Függelék; sebezhető; szlovákiai állománya jelentősen csökkenő.

Ostrovné lúky Különleges Madárvédelmi Terület (SKCHVU019)
 
A síkvidéki Ostrovné lúky (8 729 ha) térség a kék vércse (Falco vespertinus) egyik legjelentősebb előfordulási és fészkelési területe Szlovákiában. A térség sztyeppes, erdős-sztyeppes és agrár jellege megfelelő feltételeket biztosít a kis őrgébics (Lanius minor) és a parlagi pityer (Anthus campestris) előfordulásának is.

CHVÚ Ostrovné lúky

A térséget három folyó határolja be – Duna, Vág, Kis-Duna. A környék jellegét a múltban elsősorban a hidrológiai tényezők formálták. A 19. század második felében megvalósított vízgazdálkodási beavatkozások előtt folyóágak, mocsarak, lápok, tavak és rendszertelenül elárasztott laposok tarka hálózata volt a mérvadó tájelem. Mára a természetes vizes élőhelyek gyakorlatilag eltűntek, vízelvezető csatornák fonata váltotta fel őket.
A táj legfőbb alkotórészei a mezőgazdasági területek. Főként a nagykiterjedésű szántók dominálnak, de találhatók itt rendszeresen kaszált gyepek szigetei, valamint erdők és füzesek maradványai is.
Több ritka madárfajon (Madárvédelmi Irányelv) kívül otthonra találnak itt más közösségi értékű fajok is (Élőhelyvédelmi Irányelv).

A projektben az alábbiakban röviden ismertetjük a következő tevékenységeket. A tevékenységeket a LIFE program követelményei szerint határozzák meg és jelölik, amelyeken keresztül a projekt finanszírozásra kerül. Ezen a projekttel kapcsolatos tevékenységeink eredményeit naprakészen tartjuk.

A.1: A célterület tulajdon- és bérleti viszonyainak tanulmánya (BROZ)

– az érintett terület telektulajdonosainak részletes adatbázisa lesz összeállítva erre a célra kialakított számítógépes program segítségével. Azonosítva lesznek az egyes parcellák területkezelői és gazdálkodói. Tárgyalások lesznek vezetve azokkal a földtulajdonosokkal, akik hajlamosak a parcellák eladására, illetve természetvédelmi kezelés bevezetésére.

A.2: Síkvidéki rétek és legelők térségében fekvő táplálékszerzési és fészkelési élőhelyek rehabilitálásának szaktanulmánya (BROZ)

– fel lesznek térképezve, és ki lesznek választva a legeltetés bevezetésére legalkalmasabb területek, valamint azok a helyek, ahol lehetséges a síkvidéki kaszálók felújítása. A tanulmány kidolgozza a rétek felújításának legmegfelelőbb módszerét, a vetőmagkeverék optimális összetételét, a rehabilitált réteken kaszálási rendet fog javasolni, valamint beállítja a legeltetés megfelelő menetét az egyes területeken.

A.3: ökofolyosók kialakítását irányító szaktanulmány (BROZ)

– a szaktanulmány tartalmazni fogja az őshonos fák, gyümölcsösök, zöldsávok kiültetésére alkalmas területek listáját. Ki lesz dolgozva az alkalmas fafajok listája, és a vetőmag legjobb összetétele az egyes területeken.

B.1: Földfelvásárlás/-bérlés (BROZ)

– a projekt célterületén belül fekvő stratégiailag jelentős földterületek, melyek megfelelnek a célfajok igényeinek, fel lesznek vásárolva (60 ha), és hosszútávra bérbe lesznek véve (30 ha) a megfelelő természetvédelmi kezelés bevezetése céljából.

C.1: Síkvidéki rétek táplálékszerzési és fészkelési élőhelyeinek felújítása (BROZ)

– a szántóföldek rétekre lesznek átalakítva honos gyepek telepítésével, és rendszeres gyepkezelés bevezetésével (kaszálás, szénatermesztés). Ezt követően a réteken rendszeres legeltetést kell alkalmazni, miáltal fészkelési és táplálékszerzési lehetőségek alakulnak ki a projekt célfajai számára.

C.2: Síkvidéki legelők táplálékszerzési és fészkelési élőhelyeinek felújítása (BROZ)

– a háziállatok legeltetése valaha hagyományos és elterjedt formája volt a gazdálkodásnak. Sajnos, a földművelés iparosodásának fellépésével a legeltetés a célterületről teljesen eltűnt. A projektelem célja, hogy a térségben újra beindítsa a gazdálkodás hagyományos formáit. Juhok általi extenzív legeltetés segítségével a gyepes területeken alacsony növénytakaró lesz fenntartva, melyben szigetszerűen legeltetéstől mentes részek lesznek meghagyva. Itt több rovarfaj megfelelő életkörülményre talál, melyek később táplálékul szolgálhatnak a madarak számára.

C.3: ökofolyosók felújítása (BROZ)

– a projektelem célja egy ökofolyosó hálózat kiépítése, mely erdőfoltokból, fasorokból, erdősávokból, mezsgyékből, földes utakból, part menti növényzetből, magányos fákból, facsoportokból fog összeállni. A célfajok itt táplálékra és megfelelő fészkelési feltételekre találhatnak.

C.4: Kosárfüzek (metszőfüzek) ápolása (BROZ)

– a kosárfüzek hagyományos metszése, mely tűzifa bebiztosítására, kosarak kötésére, kerítések szövésére volt használatos, a térségben mára lényegében kiveszett tevékenységgé vált. Célunk a kosárfüzek ápolásának felújítása, mivel a rendszeres metszés elősegíti a fák jellegzetesen kiszélesedő koronatövének kialakulását, ahol a porhanyós, korhadt faanyaggal kitöltött odvakban különböző rovarok lárvái találnak otthonra. Ezek a rovarok fontos szerepet töltenek be több madárfaj étrendjében.

C.5: kis kiterjedésű láposok kialakítása (VÚVH)

– 50 új vízi élőhelyet fogunk kialakítani a projekt keretein belül létrehozott rétek és legelők közelében, illetve az ökofolyosók részeként. Ezek az élőhelyek hozzájárulnak a táj sokrétűségének növeléséhez, a térség mikroklímájának javulásához, és a felszíni víz visszatartásához. A láposokban pedig táplálékforrásra talál majd több madárfaj is.

C.6: Mesterséges fészekodúk és figyelőhelyek kihelyezése (Prif UK)

– figyelőhelynek szolgáló ülők, sziklák és sziklakövek csoportjai vagy faoszlopok lesznek kihelyezve az ökofolyosókban és a felújított gyepes területek közelében. Továbbá bebiztosítjuk a fészekdobozok kihelyezését is. Mindezek az elemek a célfajok fészkelési és táplálkozási lehetőségeit bővítik.

D.1: Projekt-tevékenységek célfajokra gyakorolt hatásának monitorozása (Prif UK)

– minden évben májustól júliusig figyelemmel lesz követve a célfajok fészkelő párjainak száma az egész projekt-területen, valamint annak környékén. Kiértékelésre kerül a fészkelés sikeressége is

D.2: A projekt szocio-ökonómiai hatásának monitorozása (Prif UK)

– a szocio-ökonómiai monitorozás feladata, hogy felmérje a projekt általános hatását a helyi lakosság társadalmi és gazdasági helyzetére, valamint a megvalósított revitalizációs tevékenységekről alkotott véleményére. Elemezve lesznek a közvetlen és a közvetett hatások is. A felmérések standard szocio-ökonómiai módszerekkel lesznek kiértékelve

E.1: Weboldal (BROZ)

– többnyelvű weboldal segítségével a nyilvánosság, beleértve a kulcsfontosságú személyiségeket is, részletes információkhoz jut a projekt egyes tevékenységeiről, az elért eredményekről, valamint a célfajok ökológiájáról és védelméről.

E.2: Ismeretterjesztő és reklám anyagok kiadása (BROZ)

– brosúrák, szórólapok, nyilvános zárójelentések, matricák, képeslapok, plakátok és naptárak kiadásával fogjuk ismertetni a nyilvánossággal a projektcélok jelentőségét.

E.3: Ismeretterjesztő táblák kihelyezése (SAŽP)

– a projekt-területen 10 ismeretterjesztő tábla lesz kihelyezve, továbbá 3 interaktív élménytábla és 2 napelemes információs oszlop, melyek bemutatják a látogatóknak a célfajokat és azok védelmét.

E.4: Kilátótornyok építése (SAŽP)

– a projekt-területen két madármegfigyelő torony lesz felállítva. A tornyokon megtalálható lesz egy ismertető tábla is, melyen bemutatásra kerülnek a környék tájhasználatának különböző formái, valamint változatos élőhelytípusai. Egy másik táblán fel lesznek tüntetve a madarak jellegzetes repülésvonalai és repülési manőverei. A látogatók így egyszerűen fel tudják ismerni a környék feltűnőbb madárfajait.

E.5: Oktatási program összeállítása iskolák számára, és élő rovar múzeum létrehozása (SAŽP)

– a program alapgondolata mikrobiotópusok gyakorlati kialakítása, és azok felhasználása a természetvédelmi oktatásában. Az élőhelyek különböző növényi és lepkekertekből, „rovarodúkból” és más állatcsoportoknak szolgáló rejtekhelyekből lesznek összeállítva. Találhatók lesznek itt a gyíkok számára fontos sziklacsoportok is és kígyó-pihenőhelyek is. Honos fák és bokrok lesznek kiültetve, rovarbölcsőkként kis láposok lesznek kialakítva, madárodúk és lesőhelyek kerülnek kihelyezésre.

E.6: Tapasztalatcsere, ismeretterjesztés és iskolázások munkatársak, fontos szubjektumok és döntő személyiségek számára (SAŽP)

– három alkalommal kétnapos ismeretterjesztő út fog megvalósulni hasonló természetvédelmi körülményekkel bíró, és hasonló kezelést igénylő területeken. Különböző érdekcsoportoknak öt workshop lesz megrendezve.

E.7: Ismeretterjesztő dokumentumfilm (BROZ)

– a film attraktív formában fogja bemutatni a projektterületet, annak élőhelyeit és célfajait, valamint figyelemmel fogja követni a projekttevékenységek folyamatát.

E.8: Diákok és a nyilvánosság részére rendezett előadások és tereplátogatások (SAŽP)

– szakemberek által vezetett előadások és tereplátogatások során a résztvevők valós képet nyernek a terület feltételeiről és adottságairól, valamint értékes tapasztalatokat szereznek.

E.9: Projektismertetés konferenciákon és a médiákban (BROZ)

– a projekt célkitűzéseinek, munkamentének és módszereinek, valamint a projekt keretén belül elért természetvédelmi sikereknek a bemutatása feltétlenül szükséges nem csupán a projekt folyamatának támogatása szempontjából, hanem a kedvező közvélemény kialakulása érdekében is.

F.1: Projekt-menedzsment (BROZ)

F.2: Networking (BROZ)

– kapcsolatkialakítás és tapasztalatcsere hasonló témakörű projektekkel. A kiépített kapcsolatok által a projekt munkatársai megismerkedhetnek különféle munkamenetekkel és módszerekkel, melyek alkalmazását számba vehetik a projekt környezetvédelmi céljainak elérésére

F.3: Audit (BROZ)

F.4: LIFE-projekt befejezését követő védelem bebiztosítása (BROZ)

– ez a terv tartalmazni fogja a projekttevékenységek fenntartásának lehetőségét a projekt futamának befejeztével, valamint a célfajok, és azok élőhelyének hosszútávú kezelési mechanizmusát

Elért eredmények rövid felsorolása

2014

 • össze lett állítva a CHVÚ Ostrovné lúky madárvédelmi terület telektulajdonosainak adatbázisa (A.1).
 • 2014 áprilisában a Lipové kataszteri térségben (Komáromi járás) a szélfogók melletti 6 méter hosszú sávok, összesen 4 hektár befüvesítése majd a vegetációs időszak során teljes körű kaszálása (C.1)
 • 12 idős botló fűzfa ellátása (C.4)
 • a célfajok megfigyelése a 2014-es fészekszezon során (D.1)
 • a https://www.broz.sk/ostrovne-luky projekt honlap elindítása a 2014-es év első negyedévében (E.1)
 • a LIFE projekt és program bemutatása diákok (1 rendezvény) és a nyilvánosság (1 rendezvény) számára a szakértői kirándulások és bemutatók keretében  (E.8)
 • a LIFE+ projekt megszervezése amelynek témája a kékvércse (LIFE11/NAT/HU/000926) (F.2)

2015

 • a CHVÚ Ostrovné Lúky földtulajdonos adatbázisának véglegesítése. Az adatbázisok különböző típusú információkat tartalmaznak – grafikai adatoktól kezdve, egészen a telkekről készült táblázatokig,  tulajdonlapok, a kataszteri területre vonatkozó adatok, a tulajdonosok és társtulajdonosok adatai, részesedés és egyéb,az adott területekhez kapcsolódó adatok    (A.1)
 • 25,63 hektár méretű terület megvásárlása  Megyercs, Bogyarét, Zsemlékes, Lakszakállas, Ekel és Nemesócsa községek határában (B.1)
 • őszén egy kísérleti legelő létrehozása (0,5 hektár). Az állomány 18 juh és 11 kecskéből állt, majd bővítve lett további 27 juhval és 11 kecskével (C.2)
 • a CHVÚ Ostrovné lúky területén kiültetett 2,2 km-es biokorridor valamint a védett területen kívül is kiültetett további biokorridorok (C.3)
 • 8 botló fűzva teljes körülnyesése és ellátása (C.4)
 • a történelmi térképek georeferálása az 1.,2. és 3. katonai térképezésből, valamint vektoros digitalizálása. Elemzésre került a víztestek és lápok történelmi fejlődése (a 18. Századtól napjainkig), valamint elemezve lett a digitális terepzeti modell, azonosítva lettek bizonyos terepdepressziók és Čalovský Dudváh morfológiai fejlődése. (C.5)
 • megvalósult a célfajok megfigyelése a 2015-os fészkelési időszakokban (D.1). Ki lett dolgozva a projektterületen a célfajok helyzetét elemző Monitoring jelentés 2014, 2015 és 2016-os évekre vonatkozóan (D.1), valamint az előzetes és a második monitoring jelentés a projekt szocio-ökonómiai hatásairól (D.2).
 • a LIFE projekt és program bemutatása diákok (5 rendezvény) és a nyilvánosság (22 rendezvény) számára a szakértői kirándulások és bemutatók keretében (E.8)

2016

 • megvásárlásra került az új mezőgazdasági földrajzi információs szoftver (SKEAGIS). A szoftver rugalmasabb munkát eredményez a telekadatbázissal, bele értve a GIS rétegek és a rendszeres grafikus és információs adatok frissítéseinek exportálását (A.1)
 • elkészült 2 szaktanulmány: Síkvidéki rétek és legelők térségében fekvő táplálékszerzési és fészkelési élőhelyek rehabilitálása (A.2), illetve a Biokorridorok hálózatának felújítása (A.3) elnevezésű szaktanulmányok.
 • Megvásárlásra került 9,86 hektárnyi földterület a Čalovec és Sokolce-Turi katasztrális területen (B.1)
 • Létrehozásra került egy új legelő egy helyi gazda együttműködésével a SEV SAŽP Dropie határában (0,4 hektár) (C.2)
 • Kiültetésre került egy 0,75 km gyümölcsfa és cserje biokorridor (C.3)
 • 91 idős botlófűzfa lett kezelve (C.4)
 • El lett végezve a felszín alatti vizek szintjének elemzésé és a felszíni vizekkel való kölcsönhatása. Azonosításra kerültek azok a helyszínek, amelyek alkalmasak a lápok helyreállítására (a láp múltbéli jelenléte). Azonosításra kerültek továbbá azon területek, amelyeken az esős időszakban megjelenhet felszíni víz. (C.5)
 • a kékvércse számára elkészült 150 mesterséges fészekodú (ezekből 62 ki lett helyezve a megfelelő fákra) és 35 fészekalap, melyeket projektterületen található megfelelő fákra helyeztünk ki a (C.6).
 • megvalósult a célfajok megfigyelése a fészkelési időszakokban 2016 (D.1). Ki lett dolgozva a projektterületen a célfajok helyzetét elemző Monitoring jelentés a 2015 évre vonatkozóan (D.1), valamint az előzetes és a második monitoring jelentés a projekt szocio-ökonómiai hatásairól (D.2).
 • elkészült a reklámanyagok első sorozata: 5 fajta matrica (2 500 darab), mágnesek (500 darab), röplapok (6 000 darab) (E.2).
 • az „Undorító élőlények titkai” útmutató alapján elkészült egy azonos elnevezésű környezetvédelmi ismeretterjesztő program. Megvalósult 4 mikroélőhely kísérleti létrehozása iskolákban (E.5).
 • megvalósult egy kétnapos tanulmányút Magyarországra, valamint 2 egynapos és 1 kétnapos workshop az érdekelt felek részére (E.6).
 • a LIFE projekt és program bemutatása diákok (6 rendezvény) és a nyilvánosság (3 rendezvény) számára a szakértői kirándulások és bemutatók keretében (E.8)
 • a projekt bemutatása három szimpózium keretében (2 Csehországban és 1 Ausztriában) (E.9)
 • tapasztalatcsere a magyarországi kollégákkal, akik a projekt LIFE11 NAT / HU / 000924 végrehajtásán dolgoznak a Hortobágyi Nemzeti Parkban (F.2)

2017

 • 7,19 hektár méretű terület megvásárlása a Čalovec kataszter területén (B.1)
 • fűmag kivetése 10,74 hektáros mezőgazdasági földterületen Čalovec határában a Častá patak térségében (c.1)
 • további 17,67 hektár szántóföld befüvesítése Čalovec és Zemianska Olča községek térségében (C.1)
 • újonnan létrehozott legelő 10,74 hektáron a Čalovec falu kataszterterületén (C.2)
 • 6,67 km gyümölcsfa, mész, juhar, tölgy és nyárfa biokorridor ültetése (C.3)
 • 192 botlós fűzfa lett kezelve (C.4)
 • a kékvércse számára elkészült 88 mesterséges fészekodú és 65 fészekalap, melyeket a projektterületen található megfelelő fákra helyeztünk ki (C.6).
 • megvalósult a célfajok megfigyelése a fészkelési időszakokban 2017 (D.1). Ki lett dolgozva a projektterületen a célfajok helyzetét elemző Megfigyelő jelentés a 2016 évre vonatkozóan (D.1)
 • elkészült a reklámanyagok második sorozata: 500 darab póló, 500 darab táska és 500 darab csésze (E.2).
 • ki lett dolgozva „A környék története” (Príbeh krajiny) elnevezésű tanösvényre szánt 10 ismeretterjesztő tábla szakanyaga (E.3)
 • két 2 napos tanulmányút létrehozása az érdekelt felek számára (Csehországban és Magyarországban/ Ausztriában) (E.6)
 • a LIFE projekt és program bemutatása diákok (2 rendezvény) és a nyilvánosság (3 rendezvény) számára a szakértői kirándulások és bemutatók keretében (E.8)
 • projektek bemutatása a Cseh Köztársaságban megrendezett konferencián (E.9)

 

2018

 • 9,48 hektárnyi földterület lett megvásárolva Megyercs község határában (B.1)
 • fűmag-keverékkel lett bevetve 32,88 hektárnyi mezőgazdasági földterület. A felújított síkvidéki rétek Nemesócsa és Megyercs községek határában találhatók (C.1)
 • újra be lett vezetve a legeltetés 6,67 hektárnyi területen Megyercs határában (C.2)
 • 53 kosarasfűzfa lett botolással kezelve (C.4)
 • 5 gémeskút lett megépítve és 100 db. magas facölöp (4 m és 6 m) lett felállítva az elfüvesített területek közelében, valamint a mezőgazdasági parcellák határvonalán (C.6)
 • megvalósult a célfajok megfigyelése a 2018-as költési időszak folyamán (D.1). Ki lett dolgozva a projektterület célfajait 2017 folyamán felmérő Monitorozási jelentés (D.1).
 • elkészült a PR ajándéktárgyak harmadik sorozata: golyóstollak (1 500 db.), órarendek (3 000 db.), lemosható tetováló matricák (1 000 db.) (E.2)
 • meg lett rendezve 2 kétnapos workshop stakeholderek részére, 41 résztvevő (E.6)
 • a projekt és a LIFE program be lett mutatva diákoknak és a nagyközönségnek 11 előadás és tereplátogatás keretén belül, összesen 380 résztvevő (E.8)
 • a projekt tevékenységei be lettek mutatva 3 konferencián: „Környezetvédelmi nevelés, ismeretterjesztés és oktatás Szlovákiában” 5. nemzeti konferencia; “Táj – ember – kultúra?” Besztercebánya; „Szlovákia – az ismeretlen tulajdonosok országa” Nyitra (E.9)
 • tapasztalatcsere a következő LIFE projektek képviselőivel: Ochrana CHVU Senné a Medzibodrožie na Slovensku (LIFE06 NAT/SK/000114), LIFE River Experience Isar (DE), LIFE Hautes-Fagnes (BE), Military LIFE for Nature (CZ), Best LIFE Projects Ceremony (BE) (F.2)

 

2019

 • felvásárolva 38,66 hektárnyi földterület Lakszakállas, Bogyarét, Megyercs, Ekel és Nemesócsa határában (B.1)
 • helyi stakeholder – 2,5 hektár mezőgazdasági földterület átalakítva réti élőhellyé. A felújított rétek Megyercs határában találhatók (C.1)
 • ismét bevezetett legeltetés 24,61 hektárnyi területen Nemesócsa és Megyercs határában (C.2)
 • gyepes sáv helyreállítása és egy 1,5 km hosszú földút burkolatjavítása Szilas község határában; 0,85 km földút burkolatának felújítása Megyercs határában egy helyi stakeholder által (C.3)
 • kezelve 50 botlófűzfa koronája (C.4)
 • 50 monolit lett kihelyezve elfüvesített területekre (C.6)
 • célfajok monitorozása 2019-ben a szaporodási időszak folyamán (D.1). Ki lett dolgozva egy monitoring jelentés, mely a célfajok helyzetét elemzi a projektterületen 2018 folyamán (D.1).
 • új jelenetek készítése egy dokumentumfilmhez (E.7)
 • – projekttevékenységek bemutatása a Nature Calling Climate Change Conference belföldi konferencián Trencsénben, az Ekofestival-on Nyitrán és a LIFE Platform meeting Going up a level nemzetközi konferencián Lhee városában (Hollandia) (E.9)

 

2020

 • felvásárolva 4,8 hektárnyi földterület Lakszakállas, Megyercs, Ekel és Nemesócsa határában (B.1)
 • 7,05 hektárnyi rét felújítása. Felúljétot rétek Bogyarét és Gúta községek határában találhatók. (C.1)
 • újonnan létrehozott legelő 9,1 hektárnyi területen Bogyarét, Gúta és Ekel határában. (C.2)
 • 100 botlós fűzfa lett kezelve (C.4)
 • 330 fűzfa lett ültetettve  (C.4)
 • 52 helyreállított vizes élőhely (C.5)
 • megvalósult a célfajok megfigyelése a 2020-as fészkelési időszakban(D.1). Ki lett dolgozva a projektterületen a célfajok helyzetét elemző Monitoring jelentés 2019 évre vonatkozóan (D.1).
 • poszternyomtatás, brosúra készítése nyomozó formájában (E.2)
 • 15 ismeretterjesztő tábla kihelyezése (E.3)
 • 2 kilátótornyok kiépítése (E.4)
 • dokumentumfilm véglegesítése (E.7)
 • három riport RTVS és JOJ tévé csatornán, egy rádioriport (E.9)

Deň stromov Envirorekord

Vďaka 542-om dobrovoľníkom z celého Slovenska včera pribudli v okrese Komárno na poľné cesty aleje líp, dubov, javorov a ovocných stromov.

Uverejnil používateľ Drahu Dobrovicsová TV JOJ 21. október 2017

Háveď na nás pôsobí zvyčajne nepríjemne, obťažujú- co, zbytočne a odporne. Ale nemôže byť taká háveď predsa aj niečím zaujímavá? Aké má tajomstvá? Má veľa nôh, očí, je chlpatá, slizká, alebo úplne lysá? Kde taká háveď žije? Čím sa živí? Môže byť vôbec taká háveď na niečo dobrá?

Príručka pre odvážnych, ktorí chcú porozumieť tomu, prečo je háveď dôležitá

Tajomstvá hávede (slovensky)

Az undorito elolenyek titkai (magyar)

 

Prejdite sa náučným chodníkom Príbeh krajiny, kde sa dozviete viac o histórii územia a o tom, ako dávame krajine a zvieratám žijúcim v nej novú šancu.

Rozkliknutím častí sa zobrazí viac informácií

D. Pred príchodom človeka

R. Človek prichádza

O. Človeka je stále viac 

P. Povodeň

I. Antropogénna spúšť: krajina-nekrajina

E. Šanca pre krajinu

Šanca pre krajinu: Bodzianske Lúky

Šanca pre krajinu: Zemianska Olča – Lipové

Šanca pre krajinu: Čalovec

Šanca pre krajinu: Kolárovo

Mgr. Žofia Filagová – project manager
filagova (at) broz.sk