Spolupracujeme na aktívnej ochrane endemických druhov

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie stavu ochrany 11 prioritných stanovíšť a 3 prioritných endemitných druhov, ktoré sú v nepriaznivom stave v dôsledku dlhodobej absencie vhodného manažmentu. Projekt je realizovaný na 25 lokalitách v Juhočeskom kraji a 30 lokalitách na južnom Slovensku.

Názov projektu: Optimalizácia zaisťovania managementu lokalít sústavy Natura 2000 v Jihočeskom kraji a na južnom Slovensku
Projektová schéma: LIFE+, Príroda a Biodiverzita
Projektový akronym: CZ-SK SOUTH LIFE
Kód projektu: LIFE16 NAT/CZ/000001
Trvanie: 1.9.2017 – 30.6.2024
Rozpočet: 7 024 703 € (72,39 % z príspevku Európskej komisie)

Program LIFE
NATURA 2000

Koordinujúci príjemca

• Jihočeský kraj

Pridružený partneri:
• Bratislavské regionálne ochranárske združenie
• Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Onyx
• Krajské školní hospodářství České Budějovice
• Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Zameranie projektu:

Hlavným cieľom navrhovaného projektu je zlepšenie nepriaznivého stavu ochrany 11 prioritných stanovíšť a 3 prioritných druhov (so zvláštnym zameraním na endemické druhy) v 25 EVL v Jihočeském kraji a 30 UEV na južnom Slovensku. Predmety ochrany sú v nepriaznivom stavu v dôsledku dlhodobej absencie managementu lokalít, nevhodného managementu, expanzie divíznych druhov rastlín.

Konkrétne ciele: 

Gentianella praecox subsp. bohemica – zväčšenie populácie druhu a rozšírenie biotopu druhu o 8,8 ha.

Osmoderma eremita –zväčšenie populácie druhu a zaistenie vhodných stanovíšť – ošetrenie 1300 stromov a výsadba 1500 nových stromov.

Carabus menetriesi pacholei – zväčšenie populácie druhu a rozšírenie biotopu o 20 ha.

Aktivné vrchovisko – obnova stanovišťa na 79 ha šetrným kosením a odstraňovaním náletov.

Rašelinný les – obnova stanovišťa na 125 ha a rozšírenie plochy o 20 ha obnovením degradovaných lesných porastov; zlepšenie vodného režimu na 13 ha.

Zmiešané jaseňovo-jelšové lužné lesy temperátnej a boreálnej Európy – obnova na minimálne 100 ha, výsadba 31 000 pôvodných drevín, obnova plôch degradovaných inváznymi druhmi rastlín na viac než 47 ha.

Slaniská a travnaté porasty – obnova stanovíšť na ploche 225 ha, odstránenie 2000 m odvodňovacích kanálov, obnova vodného režimu na 42 ha slatinných biotopov.

 

Hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica)

Páchník hnědý (Osmoderma eremita)

Střevlík Menetriesův (Carabus menetriesi pacholei)

ČESKÁ REPUBLIKA 

 1. Blatná
 2. Borkovická blata
 3. Čistá hora
 4. Háje
 5. Hlubocké hráze
 6. Hlubocké obory
 7. Horní Malše
 8. Hroby
 9. Jaroškov
 10. Kozlovská stráň
 11. Lužnice a Nežárka
 12. Nerestský lom
 13. Opolenec
 1. Pastvina u Přešťovic
 2. Pláničský rybník-Bobovec
 3. Pohoří na Šumavě
 4. Rašeliniště Kapličky
 5. Sokolí hnízdo a bažantnice
 6. Svatý Kříž
 7. Šumava
 8. Tejmlov – Nad Zavírkou
 9. Úbislav
 10. Vlašimská Blanice
 11. Vrbenské rybníky
 12. Zlatý potok v Pošumaví

 

SLOVENSKO

 1. Abov
 2. Alúvium starej Nitry
 3. Biele hory
 4. Burdov
 5. Čenkov
 6. Čiližské močiare
 7. Číčovské luhy
 8. Devínska kobyla
 9. Drieňová hora
 10. Dunaj
 11. Dunajské trstiny
 12. Gavurky
 13. Chotínske piesky
 14. Jurský Chlm
 15. Kamenínske slaniská
 1. Karáb
 2. Kľúčovské rameno
 3. Modrý vrch
 4. Mostová
 5. Nesvadské piesky
 6. Palárikovské lúky
 7. Panské lúky
 8. Pavelské slanisko
 9. Ploská hora
 10. Seleštianska stráň
 11. Starý vrch
 12. Štokeravská vápenka
 13. Šurianske slaniská
 14. Veľkolélsky ostrov
 15. Zobor

Viac o projekte a aktualitách sa dozviete na oficiálnej stránke projektu.

Organizovali sme workshop o orezávaní hlavových vŕb

Minulý štvrtok sme na Veľkolélskom ostrove organizovali mierne mrazivý workshop o význame orezávania hlavových vŕb, ale aj iných drevín, ktoré sa režú na hlavu (topoly, bresty, moruše). Aj o tom ako je ideálne plochy v okolí hlavových stromov udržiavať, aby sme výrazne pomohli biodiverzite v kmeňoch, aj v ich okolí.

Aj tento rok orezávame hlavové vŕby

Vŕby orezávame túto zimu zase na viacerých lokalitách na Podunajsku - na Istragove a v Bodíkoch -vo Vnútrozemskej delte Dunaja a na Veľkolélskom ostrove. Spolu zhruba 150 hlavových vŕb.

Vŕba – liek pre dušu i telo

Snáď každý má tajomstvo, ktoré by nepovedal nikomu. Možno by ste ho pošepli iba bútľavej vŕbe. Zdá sa však, že tento krajinotvorný prvok sa z našich dedín pomaly vytráca.

Návod na orez hlavových vŕb

Návod na orez hlavových vŕb Prečo a pre koho orezávať? Hlavová vŕba nie je druh vŕby, ale veľmi dômyselný spôsob hospodárenia. Hlavové vrbiny boli v minulosti v našej nížinnej podmáčanej krajine pomerne časté.

Prednáška na Devínskej Kobyle

V pondelok 14.9.2020 sme na Devínskej Kobyle zorganizovali terénnu prednášku pre študentov Katedry ekológie Prif UK. Študentov sme oboznámili s revitalizáciou Devínskeho ramena a obnovou pastvy na Devínskej Kobyle.

Na lokalite Starý vrch sa vďaka obnove pastvy darí vzácnej rastline – katranu tatárskemu

Na lokalite Starý vrch sa za uplynulé dva roky podarilo strojnásobiť početnosť vzácnej rastliny – katranu tatárskeho. Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) tu v spolupráci so Štátnou ochranou prírody v roku 2018 obnovilo pastvu kráv, vďaka ktorej sa na tejto lokalite európskeho významu výrazne zmenilo druhové zloženie rastlín.

Hlavové vŕby potrebujú na svoju existenciu ruku človeka

Hrčaté, pokrútené, aj tak krásne – bútľavé vŕby Hlavové vŕby potrebujú na svoju existenciu ruku človeka (Článok je uverejnený v mesačníku Doma v záhrade, Február 2020, 8 ročník. Autorka textu: Jana Liptáková, Sprievodca krajinou a informáciami: Pavol Littera, BROZ)

Zdieľať obsah na: