Iniciatíva Svetového dňa migrácie rýb s hlavnou myšlienkou Spájame rieky, ryby a ľudí má cieľ upozorniť na negatíva spojené so zásahmi do riečnych ekosystémov, ktoré majú za následok narušenie ich ekosystémových služieb. Tieto negatívne trendy sú najlepšie viditeľné v prípade rýb, ktorým sa znemožňuje migrácia na neresiská, zimoviská alebo krmoviská, či už v pozdĺžnom, ako aj priečnom smere. To má za následok pokles populácií, ktoré môžu viesť až k vyhubeniu niektorých druhov. Problém sa netýka iba vzdialených krajín. V Dunaji je jeden druh jesetera už vyhubený a ďalší je na pokraji vyhubenia.

V spolupráci so Sekciou ochrany prírody, biodiverzity a krajiny Ministerstva životného prostredia SR, Karpatskou iniciatívou pre mokrade, Slovenským ramsarským výborom, Výskumným ústavom vodného hospodárstva,  WWF Slovensko a Centrom biológie rastlín a biodiverzity SAV sme organizovali v dňoch 20. – 21. 4. 2018 dvojdňový program pre odbornú aj laickú verejnosť

V piatok 20.apríla 2018 sa v Bratislave v budove VÚVH uskutočnil odborný seminár na tému „Ako opäť prepojiť rieky, ryby a ľudí“ a v sobotu 21 Apríla sme v Bratislavskom vodárenskom múzeu mali super akciu s množstvom aktivít pre deti. Vyrábali sme eko tašky zo starých tričiek, maľovali na tvár, skladali puzzle a vytvárali kreatívne rybky z rôznych materiálov, ktorými sme oživovali symbolickú rieku rieku.

Ďakujeme všetkým zúčastneným a našim dobrovoľníkom za pomoc a tešíme sa na ďalší ročník Svetového dňa migrácie rýb!

Článok Centrum biológie, rastlín a biodiverzity

www.worldfishmigrationday.com

Facebook World Fish Migration Day