PROJEKT: DELIVER: Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy

Vo štvrtok sme v spolupráci s našimi projektovými partnermi MČ Karlova Ves, Inštitútom pre klímu a rozvoj, Inštitútom pre pasívne domy a CI2 z projektu Odolné sídliská  zrealizovali finálnu konferenciu tohto ambiciózneho klimatického projektu. Bol celý o príprave Karlovej Vsi na dopady klimatickej zmeny a zavádzaní pilotných opatrení, či už architektonických alebo krajinno-architektonických.

Z projektu sa podarili zaujímavé veci –asi najvýraznejšou je hĺbková zelená obnova dvoch verejných budov spolu s ich areálmi – základnej školy Alexandra Dubčeka a materskej školy Kolískova. Na obe budovy sa osadili solárne panely, z ktorých energia slúži na ohrev teplej vody na použitie v kuchyni a v umyvárňach. Na oboch objektoch boli vybudované rekuperačné jednotky, ktoré pomáhajú z odpadového vzduchu spätne získavať teplo a veľmi výrazne tak šetriť náklady na vykurovanie.

Boli nainštalované vonkajšie žalúzie, ktoré bránia prehrievaniu budov. Z oboch budov je dažďová voda zachytávaná do podzemných aj nadzemných retenčných nádrží – v škôlke aj škole slúži na účely splachovania a zavlažovania zelene v areáli. Vo vnútornom átriu škôlky boli vybudované vegetečné klimatické jazierka, ktoré ochladzujú celý priestor a celkovo v oboch prípadoch bola aj podporená biodiverzita areálov inštaláciou hniezdnych búdok, ježkovníkov, úkrytov pre plazy, výsadbou stromov a kríkov.

Okrem týchto opatrení bol ešte zrevitalizovaný vnútroblok Kaskády na Dlhých dieloch, kde bolo realizované pilotné modelové riešenie na zachytávanie a využitie zrážkových vôd, ktoré v minulosti končili v jednotnej kanalizácii spolu s odpadovou vodou.

Voda z časti striech a terás bytového komplexu je dnes odvádzaná do dvoch podzemných nádrží a slúži na kvapôčkovú závlahu stromov, kríkov a vysadených rastlín. Pribudli dva mokraďové záhony, do ktorých je gravitáciou privádzaná dažďová voda z chodníkov a okolitých trávnikov, a sedem zatrávnených retenčných plôch, ktoré sa po zakvitnutí vysiatych rastlín premenia na kvitnúce lúky. Ďalej 21 stromov, ktoré chráni 84 kríkov dráča. Kmene stromov totiž často poškodzujú žacie mechanizmy kosačiek a rozleptáva kyselina močová psov.

Okrem týchto praktických opatrení mal projekt aj vzdelávacie a strategické ciele.

Vytvoril sa Klimatický akčný plán Mestská časť Bratislava-Karlovu 2020-2030 a Katalóg vybraných adaptačno-mitigačných opatrení pre urbanizované územie. A bolo v rámci neho vytvorené Komunitné a vzdelávacie centrum v budove ZŠ A. Dubčeka, v ktorom prebieha poradenstvo a cyklus prednášok na viacero tém.

Okrem toho bol vytvorený nástroj Klimasken, ktorý slúži na hodnotenie a testovanie klimatickej odolnosti, dá sa aplikovať na mesto/mestskú štvrť/bytový dom/rodinný dom. Nástroj je zostavený z niekoľkých desiatok indikátorov, ktoré užívateľ naplní požadovanými dátami a prostredníctvom jednoduchých výpočtov je z nich následne stanovený hlavný index a jeho čiastkové zložky.

Nástroj hodnotí aký je stav a vývoj prostredia, v ktorom sa mesto/mestská časť alebo budova nachádza z hľadiska najdôležitejších prejavov klimatických zmien: zvyšujúcej sa teploty, vĺn horúčav, zrážok, sucha alebo extrémnych meteorologických javov;
aká je zraniteľnosť mesta z hľadiska vplyvov zmeny klímy. Ako je mesto/štvrť alebo budova pripravená, aké sú vlastnosti jednotlivých systémov a oblastí v meste alebo na budove. Oblasť zahŕňa šestnásť indikátorov (osem pre základné hodnotenie a osem naviac pre pokročilé hodnotenie);
Ako je mesto zodpovedné za zmenu klímy? Aké sú priame alebo nepriame emisie skleníkových plynov v meste? Ako jednotlivé oblasti prispievajú k zmene klímy?

Môžete si to vyskúšať tu: https://www.klimasken.sk/

Za BROZ bolo našou úlohou v projekte:

Výsadba zelene:

Spolu sme vysadili až 100 stromov a 400 kríkov – všetko pôvodné druhy prevažne ovocných drevín, aby slúžili aj ako potrava pre vtáky, v areáli škôlky a komunitnej záhrady v Karlovej Vsi.

Vysiali sme kvitnúce lúky na ploche 145 m2, na týchto lúkach je obmedzený režim kosenia.

Ohradili sme prirodzene zmladené stromčeky v okolí materských stromov, aby neboli vykosené

Vybudovali sme vegetačnú stenu – v areáli ZŠ Dubčeka – zelené oplotenie multifunkčného ihriska, ktoré zároveň tieni ihrisko zo západnej strany

Ochrana a podpora biodiverzity živočíchov:
Osadili sme 40 búdok pre vtáky (dutinové hniezdiče)

Vybudovali sme 9 napájadiel
4 včelíny

4 úkryty pre ježkov

6 úkrytov pre plazy

2 miesta s mŕtvym drevom

2 veľké a 18 malých hmyzích hotelov

 

V areáli ZŠ Dubčeka sme vybudovali altánok – externú enviroučebňu s vodozádržnou funkciou a 500 l sudom na zber dažďovej vody

Vytvorili sme náučný chodník o význame biodiverzity a klíme.

V areáli ZŠ Dubčeka sme sa pohrali aj s rekonštrukciou striech viacerých objektov – 4 striech krytu civilnej ochrany a 1 strechy kontajnera. Všetky strechy sme odizolovali, vyspádovali a takto upravili na zber vody do IBC kontajnerov. Zároveň sme z dvoch z nich urobili zelené, vegetačné strechy.

 

Vyrobili a distribuovali sme návody na podporu biodiverzity v mestskom prostredí.

Zrealizovali sme viac ako 60 workshopov pre cca 1500 účastníkov a viac ako 40 prednášok pre viac ako 1200 poslucháčov.

Zdieľať obsah na: