PROJEKT: Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné lúky

Vplyv klimatickej zmeny na južnom Slovensku je dnes už veľmi citeľný. Zvýšená teplota a nedostatok zrážok ovplyvňujú nielen poľnohospodárov, ale aj okolitú prírodu.

 

Na Slovensku narástla priemerná ročná teplota o vyše 1°C za posledných 100 rokov. Najteplejších 12 rokov bolo zaznamenaných od začiatku 90-tych rokov. Zároveň došlo k poklesu zrážok v priemere o 5,6 %, pričom na juhu Slovenska až o 10 %. Pokles zrážok spolu so nárastom teploty narúša prirodzený vodný cyklus a znižuje zásoby podzemnej pitnej vody.

Táto mapa porovnáva aktuálne sucho s rovnakým obdobím za posledných 50 rokov. Tá červená je doslova hrozivá. Dve tretiny Slovenska trpia extrémnym suchom.

Ako zvýšiť odolnosť krajiny voči vplyvom klimatickej zmeny

Klimatická zmena už dnes výrazne negatívne ovplyvňuje predovšetkým oblasť južného Slovenska. Nedostatok vody, výkyvy počasia, prívalové dažde a dlho trvajúce periódy sucha majú kritické následky pre poľnohospodárstvo. Prebiehajúca klimatická zmena vytvára tlak na poľnohospodárov – na zavlažovania a chemizáciu, čo následne ešte väčšmi zaťažuje prírodu južného Slovenska.

Je preto nevyhnutné, aby sme zvýšili dopyt a podporu pre prírode blízke hospodárenie a pripravili krajinu a seba na nastávajúce zmeny v klíme. Zvýšenie odolnosti krajiny sa dá dosiahnuť tak, že do nej vrátime prírodu a necháme jej dostatok priestoru, aby v nej mohli nerušene prebiehať prirodzené procesy.

V rámci projektu LIFE Ostrové Lúky realizujeme pilotné projekty obnovy prírody v intenzívne poľnohospodárskej krajine – obnovujeme mokrade, vysádzame stromoradia a obnovujeme pasienky. Spolupracujeme so starostami pri obnove prírody v ich obciach a podporujeme miestnych hospodárov, ktorí majú záujem o prírode blízke hospodárenie.

Sú to prvé malé kroky na tomto území, no pre prírodu majú veľký význam. Mokrade a lúky tiež pomáhajú v boji s klimatickou zmenou tým, že absorbujú CO2 z atmosféry.

Dúfame, že zohľadňovanie potrieb a limitov prírody sa čoskoro zakomponujú do poľnohospodárskej legislatívy a prírode blízke hospodárenie sa na Slovensku stane štandardom.

 

Foto: Výsadba vŕb pri obnovenej mokradi 
Foto: Výsadba vetrolamu 
Foto: Obnovený trvalý trávny porast – pasienok bude poskytovať útočisko a potravu pre hmyz aj vtáctvo
Zdieľať obsah na: