PROJEKT: RUDAVA: Alpsko – karpatský riečny koridor
Obnovená rieka Rudava

Alebo čo to znamená dať kus rieky do pôvodného stavu.

3970 osobo-hodín plánovacích, administratívnych prác a prác na odbornej dokumentácii
1095 dní od prvého zamerania po začiatok prác
26 potrebných stanovísk od zainteresovaných zodpovedných inštitúcií
7 stanovísk od Slovenského vodohospodárskeho podniku
67 podmienok v stavebnom povolení
60 pracovných stretnutí
4 bagre pracujúce 90 dní
4540 ton vybratého betónu
Toto všetko pre:
2,2 km toku obnovených
82 vytvorených nových meandrov
a 180 m o ktoré sa predĺži rieka Rudava
Zdieľať obsah na: