PROJEKT: Living Rivers – Implementácia Vodného plánu Slovenska vo vybraných povodiach

Tlačová správa

V stredu 14. 6. 2023 prebehlo v rámci projektu LIFE Living Rivers vysadenie celkom 20-tisíc juvenilov jesetera malého do Dunaja. Jesetery sa vysádzali v troch lokalitách ich prirodzeného výskytu – pod zdržou Čunovo, pri obci Sap a na Veľkololéskom ostrove. Priame vypúšťanie násad jeseterov do našich riek je jedným z nástrojov na posilnenie populácií tohto ohrozeného druhu rýb.

 

Vplyvom negatívnych, človekom vyvolaných zmien v morfológii našich riek, ich prehrádzaním, ktoré viedlo k zamedzeniu migračných ťahov rýb, vplyvom zhoršenia kvality vody a zanesením pôvodných neresísk sedimentom a okrem toho aj kvôli pytliactvu a nadmernému lovu pre kaviár, poklesol celosvetovo stav jeseterovitých rýb na historické minimum. Viaceré druhy nenávratne vyhynuli, populácie ďalších sú ohrozené. Jesetery sa tak stali predmetom silnej ochrany a objektom mnohých medzinárodných dohovorov – napr. Ramsarského dohovoru, Bonnského dohovoru či Bernského dohovoru, z ktorého vzišiel v súčasnosti veľmi aktuálny dokument, a tým je Paneurópsky akčný plán pre jesetery (PANEAP) platný pre obdobie 2019 – 2029.

 

Tieto prehistorické, mnoho sto miliónov rokov staré druhy rýb napriek ochranárskym snahám miznú z našich riek aj v súčasnosti. Týka sa to aj slovenského úseku Dunaja, kde sa z pôvodných piatich druhov dnes vyskytuje už len jediný – jeseter malý. Podľa kritérií Svetovej ochranárskej organizácie (IUCN) je radený medzi globálne ohrozené druhy živočíchov. Jeseter malý je tiež vlajkovým druhom rieky Dunaj a je naňho sústredená pozornosť mnohých organizácií v celej Európe.

 

„Aktivita vysádzania juvenilov týchto rýb bude odteraz prebiehať každé dva roky, a to v období 2023 až 2029. Bude doplnená ďalšími aktivitami, akými sú napríklad pravidelné ichtyologické prieskumy, inkubácia oplodnených jeseterích ikier priamo v toku Dunaja či telemetrické sledovanie správania jeseterov,“ hovorí Katarína Mravcová, projektová manažérka projektu LIFE Living Rivers.

 

„Pri tomto druhu rýb je veľmi dôležité sledovať, ako veľký problém pre ich život a hlavne migráciu predstavuje prítomnosť prekážok na toku (zdrž Čunovo, VD Gabčíkovo, prehrádzka Dunakiliti), alebo kde sa im páči sa rozmnožovať, zimovať či hľadať si potravu,“ hovorí Bořek Drozd z Fakulty rybárstva a ochrany vôd z Juhočeskej univerzity v Českých Budejoviciach, ktorá je partnerom projektu LIFE Living Rivers. Všetky aktivity na ochranu a posilnenie populácie jeseterov budú prebiehať pod vedením tejto univerzity.

 

Jedným z cieľov ambiciózneho integrovaného projektu LIFE Living Rivers (101069837-LIFE21-IPE-SK-LIFE Living Rivers) je zvrátiť neblahý trend vo vývoji populácií jeseterov v Dunaji pomocou aktívnych opatrení. Posilňovanie týchto populácií je podporené práve vypúšťaním nových násad priamo do rieky. Mladé jesetery sú síce človekom rozmnožené, ale ide o geneticky čisté násady jesetera malého.

 

Projekt LIFE Living Rivers je spoločný projekt 10 inštitúcií a organizácií, ktoré sa spojili s cieľom ochrany napĺňania smernice o vodách a revitalizácií našich riek a povodí k prírode blízkemu stavu.

 

Partneri projektu:

 

Výskumný ústav vodného hospodárstva (VÚVH), Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP), Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR), Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ), WWF Slovensko, Catch Me If You Can, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Správa Tatranského národného parku (TANAP), Vodohospodárska výstavba, š.p.

 

Zdieľať obsah na: