Environmentálna výchova, návštevnícke ekocentrá a obnova vzácnych biotopov v cezhraničnom regióne Moravy

Cezhraničný región lužnej krajiny Morava – Dyje a priľahlé územia Weinviertel, Záhorská nížina a Devínska Kobyla sú významnými územiami pre spoločnú cezhraničnú ochranu. Viac ako 50 000 ha  zaberajú v tejto oblasti chránené územia  rôznej kategórie ochrany. Mnohé z nich sú hodnotnými prvkami ekologickej siete medzi Alpami a Karpatmi. Avšak intenzifikácia využívania krajiny, jej zábery pre výstavbu, fragmentácia a deštrukcia vzácnych biotopov ako aj zánik pôvodných spôsobov obhospodarovania krajiny znamenajú hrozbu pre biologickú diverzitu týchto chránených území.

Environmentálna učebňa Sandberg.

V apríli sme predstavili verejnosti environmentálnu učebňu Sandberg. Učebňa- prírodný altánok, vznikla pre účely výučby environmentálnej výchovy v prírode a postavená je pri jednom z najcennejších miest na území Bratislavy – NPR Devínska Kobyla – lokalita Na Skale (oproti Sandbergu pri prečerpávacej stanici Bratislavskej vodárenskej spoločnosti). Altánok je vybavený sedením pre 20 detí, pracovným stolom,…

Enviroučebňa Sandberg

Na okraji Národnej prírodnej rezervácie Devínska Kobyla, neďaleko Sandbergu bol postavený jedinečný altánok, ktorý bude poskytovať zázemie pre výučbu environmentálnej výchovy v prírode na jednom z najcennejších miest na území Bratislavy. Altánok je vybavený sedením pre 20 detí, pracovným stolom, magnetickou tabuľou a ďalšími výchovno-vzdelávacími prvkami. Zázemie budú využívať už existujúce zabehnuté envirovýchovné programy a…

Názov projektu: Posilnenie biodiverzity a ekologickej siete na území rieky Moravy prostredníctvom manažmentu biotopov a environmentálnej výchovy (zvyšovania povedomia) v ekocentrách

Projektová schéma: Interreg V-A SK – AT 2014 – 2020
Projektový akronym: B 011 3E-Morava Nature

www.sk-at.eu

Projekt je realizovaný v špecifickom Slovensko-Rakúskom cezhraničnom regióne. Aktivity budú realizované v území medzi dvoma hlavnými mestami Bratislava a Viedeň, kde viac ako 2,5 mil. obyvateľov žije v tesnej blízkosti s chránenými územiami.  Hlavnú kostru tohto územia tvorí najmä rieka Morava, ktorá je obkolesená rozsiahlymi lužnými lesmi. Významné sú tiež veľmi cenné suchomilné biotopy nachádzajúce sa najmä na svahoch prvých výbežkov karpatského oblúku, ktorý začína svoju púť Európou práve v tomto regióne.

Projektové aktivity zahŕňajú revitalizáciu a manažment suchozemských a vodných biotopov v projektovom území, posilnenie environmentálnej výchovy spojenej s prírodnou turistikou a vybudovanie potrebnej infraštruktúry v podobe ekocentier tak na slovenskej ako aj na rakúskej strane.  Jednotlivé aktivity projektu sú určené pre všetky vekové kategórie obyvateľov, pre odbornú aj laickú verejnosť. Pozornosť sa sústreďuje na revitalizáciu zdevastovaných a neudržiavaných vybraných biotopov resp. prvkov ekologickej siete pozdĺž rieky Moravy a ich dlohodový trvaloudržateľný rozvoj.

Hlavné tri oblasti projektových aktivít sú:

1. Obnova a manažment vybraných biotopov  resp. prvkov ekologickej siete po oboch stranách rieky Moravy

 • Obnova tradičnej pastvy hospodárskych zvierat na území Natura 2000 Devínskej Kobyly
 • Obnova tradičnej pastvy hospodárskych zvierat na viatych pieskoch
 • Zlepšenie vodného režimu vodných biotopov – Hohenau
 • Posilnenie ochrany Sandbergu a bezpečnosti turistov
 • Vybudovanie umelých hniezdnych ostrovov pre vtáctvo a eliminácia nežiaducich vodných rastlín v lokalite Adamovské jazerá

 

 1. Environmentálna výchova – cezhraničná koordinovaná ponuka v ekocentrách na území rieky Moravy
 • Environmentálna výchova so ZŠ, MŠ a návštevníkov parku Stupava, v škole v prírode Piesočná, v ekocentre v DNV , v Marcheggu a okolitých obciach okolo rieky Moravy
 • Školenie a poradenstvo v súvislosti so zameraním vzdelávacích programov ekologickej výchovy na prírodný turizmus v rámci ekocentier
 • Inovatívna ekopedagogika v Hohenau
 • Organizácia a realizácia regionálnej cezhraničnej výstavy v ekocentre Hohenau

 

 1. Ekocentrá – koordinovaná cezhraničná výstavba infraštruktúry pre environmentálnu výchovu na území rieky Moravy
 • Spracovanie projektovej dokumentácie pre výstavbu resp. rekonštrukciu infraštruktúry pre envirovýchovu (ekocentrá a ekoučebňa)
 • Realizácia výstavby resp. rekonštrukcie infraštruktúry pre envirovýchovu (ekocentier a ekoučebne) v Stupave, DNV, Moravskom sv.Jáne, Marcheggu a Hohenau

Hlavný prijímateľ:

Mesto Stupava

 

Partneri projektu:

NÖ.Regional.GmbH

Trnavský samosprávny kraj

Marktgemeinde Hohenau an der March

Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves

Mesto Gbely

BROZ – Bratislavské regionálne ochranárske združenie

March.Raum. Ökotourismus und Förderung regionaler nachhaltiger Produkte in den March-Auen und im Marchfeld

Weinivertel Tourismus GmbH

Peter Lipovský

Lipovsky(at)broz.sk

Zdieľať obsah na: