PROJEKT: Ochrana korytnačky močiarnej (Emys orbicularis) na vybraných lokalitách južného Slovenska
korytnačka

Ak chceme korytnačiek v prírode viac, musíme im v nej nájsť priestor. Alebo im ho vytvoriť.

Zarastajúce kanále a zazemňujúce sa močiare predstavujú nepriaznivý stav biotopu korytnačky močiarnej. Jedným z kľúčových opatrení je preto vybagrovanie sedimentov a vytvorenie permanentných vodných plôch s otvorenou hladinou pre slnenie korytnačiek, ako aj s dostatočnou hĺbkou pre ich zimovanie.

Bagrovanie prebiehalo na viacerých miestach. Vznikli tak nové menšie vodné plochy, prekopaním kanálov sa obnovilo spojenie medzi plochami a taktiež bolo dôležité znížiť sklon strmých brehov a umožniť korytnačkám lepší prístup do vody. Súčasťou obnovy mokradí je aj presvetlenie brehov, čím vzniknú plochy vhodné na slnenie.

Okrem obnovy vodných plôch sme zrealizovali aj prečistenie kladísk kosením a pastvou a taktiež vytvorenie nového kladiska. Kladisko vzniklo na lokalite, kde dlhodobo absentovalo. Nové kladisko bolo vytvorené úpravou terénu tak, že sme najprv z neho odstránili náletové dreviny a následne naviezli hlinito-piesčitý materiál. Kladisko sa nachádza neďaleko vodných plôch, kde sa korytnačky močiarnej zdržiavajú.

Zdieľať obsah na: