V rámci projektu BLÜHLINGE budú v úzkej spolupráci so skúsenými strategickými partnermi vybudované vel’ké interaktívne biocentrá a menšie nášl’apné kamene v podobe kvitnúcich plôch, ktoré budú slúžit’ ako biotopy pre motýle v rakúskych a slovenských mestách a obciach.

Biocentrá, ktoré vzniknú v lokalitách Bisamberg, Viedeň, Marchegg, Bratislava a Stupava budú plnit’ funkciu majákových projektov. Pritiahnu miestne obyvatel’stvo, turistov, peších chodcov, železničných cestujúcich a cyklistov a prostredníctvom náučných tabúl’ sprostredkujú všeobecné vedomosti o biodiverzite a konkrétne vedomosti o modelovej skupine hmyzu, ktorú sme pre projekt zvolili – motýl’och.

Projekt BLÜHLINGE je kombináciou rôznych prvkov zvyšovania povedomia skladajúcich sa z optických, haptických a vedeckých prvkov s povahou občianskej vedy, z ktorých všetky prispievajú k zmene správania. Prostredníctvom rozmanitých komunikačných stratégií a zapojením najrôznejších mediálnych kanálov stavia projekt motýle do centra pozornosti ako hlavné indikátory biodiverzity. Týmto spôsobom spolupracujú školy, mestá, obce, občania, záhradkári a mediálni partneri na Slovensku a v Rakúsku v rámci cezhraničného projektu na hľadaní riešenia a vytvárajú zároveň základy pre budúce projekty na tému biodiverzita.

 

 

Aký je rozdiel medzi biocentrom a nášl’apným kameňom?

Trittstein IconNášl’apný kameň je v súkromnej záhrade a na obecných plochách umelo osadený, ostrovu podobný premost’ovací prvok pre motýle na podporu genetického toku medzi priestorovo oddelenými populáciami v oboch krajinách. Aktuálne odborné štúdie dokazujú, že nášl’apné kamene predstavujú podstatne dôležitejšie opatrenie ochrany prírody ako sa doteraz predpokladalo. V rámci workshopov budú rovnako sprostredkované vedomosti, ktoré možno využit’ priamo vo vlastnej záhrade, na školskom dvore alebo na iných verejných plochách. Vd’aka takzvaným balíčkom záchrany motýl’ov je s malou pomocou týchto prostriedkov možné osádzt’ vlastné malé nášl’apné kamene. Násobiaci účinok tohto opatrenia sa tým znovu posilní.

 

Biocentrum je naproti tomu vel’ký, vo verejnom priestore osadený prvok pozostávajúci z kvitnúcich rastlín a rastlín poskytujúcich potravu motýl’om a inému hmyzu. Pomocou interaktívnych náučných tabúl’ bude na týchto miestach dochádzat’ k aktívnemu zvyšovaniu povedomia u turistov a miestnych obyvateľov.

 

 

 

 

 

 

 

       

Na tejto karte sú zaznamenané všetky doteraz naplánované nášl'apné kamene a biocentrá:

Aktuálne nie sú planované žiadne podujatia

Partner

Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) je mimovládna organizácia, ktorá sa počas 20 rokov svojej existencie venuje ochrane prírody, najmä v oblasti Dunajských lužných lesov a na Záhorí. V projektových územiach, v ktorých BROZ pôsobí, dochádza v spolupráci so štátnymi organizáciami ochrany prírody, lesníkmi, vodohospodármi a cezhraničnými partnermi (z Rakúska, Maďarska, Českej republiky) k realizácii národných a nadnárodných projektov. Za účelom ochrany prírody združenie priamo spravuje viac ako 1.000 hektárov pozemkov v oblasti Podunajska, kde realizuje opatrenia na ochranu vzácnych biotopov a druhov. BROZ má skúsenosti s realizáciou mnohých medzinárodných ochranárskych projektov venujúcich sa napríklad revitalizácii riečnych ramien a zavádzaniu pastvy v chránených oblastiach

Strategickí partneri:

• Oddelenie magistrátu MA 42 Viedenské mestské záhrady
• Obec Langenzersdorf
• Obec Marchegg
• Priatelia Biologickej stanice Marchegg
• Akciová spoločnost’ ÖBB Infrastruktur
• Oddelenie magistrátu mesta Viedeň pre ochranu prírody – MA 22
• Spolkové ministerstvo pol’nohospodárstva a lesníctva, životného prostredia a vodohospodárstva
• Bratislavská vodárenská spoločnost’, a.s.
• Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie
• Obvodný úrad Vojenského obvodu Záhorie
• Štátna ochrana prírody SR CHKO Záhorie
• Permakultúra SK
• Mesto Stupava
• Obec Vinosady
• Základná škola Narnia
• Materská škola Vinosady
• Mestská čast’ Karlova Ves, Bratislava

Kontakt

So všetkými vašimi otázkami a podnetmi sa obrát’te na naše kolegyne:

Projektové vedenie, GLOBAL 2000:
Martina Sordian
martina.sordian(at)global2000.at
+43 1 81257 30 47
Projektové vedenie, BROZ:
Katarína Klimová
klimova(at)broz.sk
+421 910 222 137

 

Blühlinge Projektpartner