Priebežná Správa PRIEBEHU  VEREJNEJ ZBIERKY

SVS-OVS3-2014/026118

  

Žiadateľ- organizátor :

 

Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ)

Adresa – sídlo: Na Riviére 7/A, 841 04  Bratislava, právna forma: občianske združenie

IČO:  31771815

 

CIEĽ ZBIERKY:

 

Ochrana a tvorba životného prostredia.

 

Získané finančné prostriedky budú použité najmä na:

-        ochranu a obnovu vzácnych nelesných a lesných biotopov, mokradí, či pieskových dún (najmä lokality – Bratislava, Malé Karpaty, Záhorie)

-        ochranu dunajských lužných lesov, vrátane výkupu a prenájmu pozemkov na účel ochrany prírody

-        ochranu populácií ohrozených druhov vtáctva – vytváranie vhodných hniezdnych biotopov

-        zvýšenie povedomia verejnosti o ochrane prírody formou exkurzií a prednášok

 

PRIEBEH ZBIERKY:

 

Trvanie zbierky: 1.1. 2014 – 20.10.2015

 

Výnos k 15.1.2016 …………………78,72 €

 

Podľa spôsobu získania:

 

Verejná zbierka bola realizovaná v období od 1.11. 2014 do 20.10. 2015 len zasielaním na krátke číslo 877 v sieťach telekomunikačných operátorov, cena jednej SMS správy bola 2 eurá a získané finančné prostriedky vo výške minimálne 96% z ceny 1 SMS správy boli uvedené na účet verejnej zbierky prostredníctvom záujmového združenia právnických osôb s názvom Fórum donorov .

 

Zasielanie  získaných finančných prostriedkov bolo realizované na základe zmluvy o spolupráci uzavretej dňa 10.12.2014 medzi organizáciou Fórum donorov a BROZ .

 

Realizácia pomocou zasielaním príspevkov na osobitný účet, zbieraním príspevkov do stacionárnych pokladničiek, predajom predmetov a predajom  vstupeniek nebola vykonaná.

 

 Zdieľať obsah na: