PROJEKT: Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné lúky

V poľnohospodárskej krajine na Dolnom Žitnom ostrove sme obnovili celkovo 60 mokradí v rámci projektu LIFE Ostrovné lúky. Toto prostredie bolo v minulosti formované veľriekou Dunaj, voda tu vytvárala väčšie aj menšie mokrade, niektoré dočasné, iné permanentné. Oblasť prekvitala biodiverzitou, význam mal každý výškový centimeter, ktorý v krajine vytváral rôznorodosť prostredí.

Aj malé zmeny majú obrovský význam pre biodiverzitu

So zmenou v spôsobe využívania a obrábania pôdy (interzifikácia) sme o veľkú časť tejto rôznorodosti prišli. Našou snahou je preto obnoviť prírodné prvky na tomto území, a ukázať, že aj malá časť územia ponechaná pre prírodu, alebo spravovaná šetrne bude mať pre biodiverzitu obrovský význam. Zdravá krajina je tiež odolnejšia voči negatívnym dopadom zmeny klímy a zdravá pôda, lúky, lesy a mokrade dokážu zachytávať obrovské množstvá CO2 z atmosféry. Pokles biodiverzity preto zhoršuje naše vyhliadky na adaptáciu na zmenu klímy. 

Obnovené mokrade sú plné života

Momentálne sú nové mokrade plné vody a krásne vynikajú v krajine, kde vládnu najmä monokultúrne polia. Ich okraje často lemujú rozprávkové hlavové vŕby. Veríme, že ich prítomnosť ponúkne úkryt a priestor pre život rôznym druhom rastlín aj živočíchov, ktoré z územia buď z časti alebo úplne zmizli.

Zdieľať obsah na: