Ak by ste chceli nájsť najzachovalejší pôvodný lužný les v okolí Dunaja, netreba chodiť príliš ďaleko od Bratislavy. Nachádza sa na Dolnom Rusovskom ostrove, a viaže sa k nemu zaujímavý príbeh. Ostrov vznikol činnosťou Dunaja v 18. storočí, už vtedy bol ostrov na mapách zakreslený so súvislým porastom lužného lesa. Veľkým súkromným vlastníkom v tomto území bol v minulosti gróf Elemér Lónyay, neskôr vlastníctvo prevzal štát. V 70-tych rokoch 20. storočia bol naplánovaný jeho zánik – mal sa stať súčasťou Hrušovskej zdrže, čo by znamenalo výrub lužného lesa a trvalé zaplavenie. Napokon – najmä vďaka úsiliu ochrancov prírody a ochrane blízkeho vodného zdroja bol projekt vodného diela Gabčíkovo upravený a väčšia časť ostrova ostala zachovaná. A aj vďaka prebiehajúcej výstavbe vodného diela ostávali lesy na ostrove ušetrené od lesného hospodárenia. To sa však po jeho sprevádzkovaní zmenilo.  – Lesní hospodári , tvrdiac, že lesy na ostrove sú prestarnuté tu už mali naplánované veľkoplošné holoruby na celkovej ploche desiatok hektárov a ochranármi plánovaná prírodná rezervácia bola ešte v nedohľadne. No aj vtedy sa na ostrov usmialo šťastie. V roku 2002 boli stroje a pilčíci už pripravení, ale Dunaj sa presne vtedy rozlial a na zaplavený ostrov sa nemohla dostať ťažká technika ani ľudia. Koncom toho istého roka napokon bola na ostrove vyhlásená Prírodná rezervácia Dunajské ostrovy s najvyšším stupňom ochrany.

Desať rokov po vyhlásení rezervácie sa podarilo spoluprácou ochranárov z Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia (BROZ), Vodohospodárskej výstavby, š. p. a Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, ako aj vďaka finančnej podpore Európskej komisie a Ministerstva životného prostredia SR pripraviť projekt LIFE Ochrana vtáctva Podunajska (LIFE07 NAT/SK/000707), v rámci ktorého sa tento týždeň začínajú na Dolnom Rusovskom ostrove realizovať práce zabezpečujúce obnovu pôvodných ramien v oblasti. K tomu by malo prispieť predovšetkým odstránenie umelých prehrádzok križujúcich Rusovské rameno.

Ako povedal manažér projektu LIFE Ochrana vtáctva Podunajska Tomáš Kušík: „Vďaka plánovaným opatreniam sa zlepší vodný režim v Rusovskom ramene a podmienky pre  možný návrat haje tmavej (Milvus milvus) alebo bociana čierneho (Ciconia nigra) do oblasti dunajských luhov.“

Ako dodal Dr. Matúš Kúdela z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského: „Ide o plaché druhy vtákov, ktoré boli v minulosti pre dunajské luhy typické. Posledné roky, však v dunajských luhoch od Bratislavy po Komárno nehniezdil už ani jeden pár haje tmavej. Pre porovnanie, pred dvomi-tromi desaťročiami tu hniezdilo až okolo 25 párov hají, z toho mnohé práve na dunajských ostrovoch v blízkosti Bratislavy.“

tlačová správa

príspevok v TV (12.1.) 28. minútaRusovský ostrov
Zdieľať obsah na: