Memorandum o porozumení

 

medzi, zástupcami odbornej verejnosti, zástupcami akademickej obce a predstaviteľmi mimovládnych organizácií

 

Predstaviteľia odbornej verejnosti, zástupcovia akademickej obce a predstavitelia mimovládnych organizácií zdôrazňujúc potrebu zvýšenia ochrany vody ako strategickej suroviny a najmä zdrojov pitnej vody, 

 

prijali

 

Memorandum o porozumení vo vzťahu k ochrane vody ako najvýznamnejšej strategickej suroviny Slovenskej republiky v  21. storočí

(v zmysle uznesenia Vlády SR č. 583 z 24. 10. 2012,

dokumentov Európskej komisie „Europe 2020 Strategy“

a „A Blueprint to Safeguard Europe´s Water Resources“)

 

 

  1. 1.     Vyjadrujú presvedčenie, že ochrana vôd, najmä zdrojov pitnej vody, je prioritným verejným záujmom občanov Slovenskej republiky, a preto vyhlasujú, že:

 

a)    budú vynakladať úsilie na predchádzanie rizikám ohrozenia vôd, najmä zdrojov pitnej vody;

b)    budú sa podieľať na legislatívnych iniciatívach v oblasti zvýšenia ochrany vôd;

c)     oslovia ministra životného prostredia Slovenskej republiky a ponúknu mu spoluprácu v oblasti ochrany vôd;

d)    budú prispievať k zvyšovaniu povedomia širokej verejnosti v oblasti využívania a ochrany vôd.

 

  1. 2.     Všeobecné podmienky

 

a)     Partneri sa budú spoločne usilovať o vytvorenie podmienok pre vzájomnú spoluprácu pri napĺňaní jednotlivých bodov tohto memoranda.

b)     Memorandum je prejavom záujmu zúčastnených strán angažovať sa v oblasti ochrany vôd a nemá žiadnu právnu záväznosť,

 

  1. 3.     Účinnosť a doba trvania

 

Memorandum o porozumení nadobúda účinnosť dňom jeho podpísania  partnermi a zostáva účinným na dobu neurčitú.

 

V Bratislave, 20. 12. 2012

Signatári:

Slovenská asociácia hydrogeológov

Katedra hydrogeológie PRIF UK

NuSi, s.r.o.

BVS, a.s.

Greenpeace Slovensko

Nie ropovodu cez Žitný ostrov

BROZ 

Viac v reportáži tu.Zdieľať obsah na: