Bratislava – 16.10.2014, Podnik Vodohospodárska výstavba, š.p. (Ďalej len VV, š.p.) ako rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR presadzuje rozvíjanie environmentálnych projektov na svojich pozemkoch.   Najnovším projektom, ktorý VV, š.p. pripravuje spolu s Bratislavským regionálnym ochranárskym združením (ďalej len BROZ) je projekt  živých ekologických kosačiek na  Vodnom diele Gabčíkovo v úseku Čunovo . Ten je zameraný na kosenie trávnatých plôch na pozemkoch Vodohospodárskej výstavby. Zámerom projektu je využiť prirodzenú údržbu zelene hospodárske zvieratá. Stáda domácich zvierat budú v tomto prípade fungovať ako prírodné kosačky trávnatých plôch. Výhodou takéhoto spásania zelene je to, že sa zvieratá dostanú aj tam, kde technika často zlyhá. Nesporným prínosom je tiež fakt, že starostlivosť o zvieratá je finančne výhodnejšia než údržba strojov a objednávanie špecializovaných firiem na údržbu zelene.  Tie sú často spojené s vysokou spotrebou nafty, výparmi zo strojov, či  hlukom. Pasenie hospodárskych zvierat zvyšuje kvalitu trávnatého porastu. Zvieratá pri pasení pomáhajú rozširovať semená tráv a iných rastlín. Zároveň spásané územie prirodzene hnoja. Je to tiež ideálny spôsob ako udržať v rizikových úsekoch inundačných (záplavových) území nízke porasty, čím sa umožňuje bezproblémový odtok vody počas zvýšených prietokov riek. V mnohých krajinách Európy sa už dávno vracajú k pôvodnému spôsobu údržby zelene a hlučné kosačky nahradil pohľad na stáda zvierat prechádzajúcich sa po pastviskách. Na Slovensku sa však nikde nerealizuje oficiálna údržba zelene takýmto spôsobom. Projekt BROZ 1520 bude teda prvým svojho druhu. Pasenie zvierat je tradičnou činnosťou, ktorou ľudia udržiavali krajinu po stáročia. Za tú dobu si na lúky a pasienky privykli mnohé druhy rastlín a živočíchov, ktoré sú dnes svojim životom priamo závislé na takýchto biotopoch. Zmenou poľnohospodárstva a životného štýlu postupne voľné pasenie zvierat vymizlo a spolu s ním sa z krajiny vytratili viaceré druhy vtákov, lúčnych kvetov či motýľov. „Tento projekt má ambíciu racionálne spojiť údržbu plôch popri vodných tokoch a hrádzach a zároveň obnoviť rozmanitosť života – biodiverzitu v našej krajine“ povedal Tomáš Kušík z BROZ. V začiatočnej etape projektu je na účel spásania vyčlenený pozemok v Čunove s rozlohou viac ako 45 000 m2. Na tomto území budú zvieratá udržiavať zeleň v čase od apríla až po október (v závislosti od vegetačných podmienok). Pokiaľ projekt prinesie očakávané výsledky, dostane priestor aj na iných úsekoch Vodného diela Gabčíkovo. Kontakt: Michaela Bartíková, bartikova(at)broz.sk, 0910 974 236, www.broz.sk Diana Migaľová Baschierová, diana.migalova(at)vvb.sk, 0917 887 650, www.vvb.sk   Viac aj tu – televízna repotáž TA3 (15.min), článok v denníku Pravda.  
pastva Cunovo
Zdieľať obsah na: