Každoročne je 2. február  venovaný oslave mokradí. Je to deň, kedy cez mokrade a vodu, ktorá je v nich obsiahnutá, oslavujeme život. V súčasnosti to platí naozaj doslovne.

Aktuálne sú ochrana existujúcich mokradí a vytváranie nových ešte kľúčovejšie ako v minulosti. Stále sa zintenzívňujúcim prejavom klimatickej zmeny vieme ako ľudstvo čeliť len tak, že prostredie v ktorom žijeme sa s nimi bude vedieť vysporiadať. V praxi to znamená, že naše ekosystémy musia byť stabilné, fungujúce a zdravé.

Mokrade zlepšujú klimatické pomery v krajine podobne ako lesy. Znižujú riziko vzniku povodní a súčasne bránia šíreniu lesných požiarov. V horúcich dňoch sa voda z mokradí intenzívne odparuje a ochladzuje svoje okolie.

V súvislosti s klimatickou zmenou sú funkčné mokrade jednou z najvýkonnejších zložiek ekosystému. Ich schopnosť viazať oxid uhličitý z atmosféry je unikátna. Dobre fungujúca mokraď napríklad v porovnaní s už i tak efektívnym lužným lesom, absorbuje dokonca viac ton oxidu uhličitého na hektár. Mokrade sú preto v boji s klimatickou zmenou jednou z najdôležitejších zložiek zemského povrchu a preto ich budeme musieť  v budúcnosti nielen chrániť, ale ich aj aktívne obnovovať.

Mokrade sa vyznačujú aj nesmiernou rozmanitosťou života. Sú domovom rastlín a živočíchov, ktoré nikde inde nenájdeme. V slovenských mokradiach žije až vyše tisíc druhov chrobákov, desiatky druhov rýb, plazov a obojživelníkov. Sú na ne potravne alebo hniezdením viazané mnohé druhy vtákov a neodmysliteľne k nim patria aj charakteristické druhy cicavcov. Bez vody neprežije žiaden živočích, rastlina a ani človek.

Ľudia si však dôležitosť mokradí ani dnes dostatočne neuvedomujú. Vo svete stále prevažuje ubúdanie mokradí nad opačným trendom a to napriek snahám ochranárov a medzinárodných dohovorov. Prečo je to tak? Voda, ktorú tieto biotopy ukrývajú sa totiž stáva nežiaducim faktorom na miestach, ktoré človek potrebuje stavebne alebo poľnohospodársky rozvíjať. Mokrade bránia orbe, preto sú odvodnené melioračnými kanálmi. Prirodzená vodná dynamika bráni plavbe, preto sú postavené priehrady alebo plavebné kanály. Pomaly tečúca voda bráni využitiu elektrickej energie, preto je prietok umelo zmenený v prospech výstavby vodnej elektrárne. Každý deň sa nájde množstvo dôvodov prečo konkrétne mokrade musia ustúpiť „rozvoju“. Takéto konanie nie je domyslené do dôsledkov, a navyše je veľmi nebezpečné, pretože nakoniec môžeme vodu úplne stratiť.

V Bratislavskom regionálnom ochranárskom združení si dôležitosť mokradí plne uvedomujeme. Pre záchranu mokradí už odborníci z občianskeho združenia zrealizovali viac ako 10 významných projektov. Hlavne vďaka podpore z európskeho programu LIFE a Ministerstva životného prostredia SR sa podarilo zabrániť zániku viacerých mokradí, obnoviť ich a ďalej pokračovať v činnostiach zameraných v ich prospech:  v sprietočňovaní dunajských ramnných systémov, obnove vodného režimu významných mokradí ako aj v obnove lužných lesov.

Do dnešného dňa sa ochranárom z BROZ podarilo sprietočniť resp. iným spôsobom zrevitalizovať 75 km riečnych ramien a obnoviť 2400 ha mokradí. Ďalšie aktivity, ktoré pomôžu mokradiam, hlavne v dunajských luhoch, pokračujú v rámci prebiehajúceho projektu Obnova a manažment dunajských lužných biotopov (LIFE 14 NAT/SK/001306 ) a projektu Ochrana brehule hnedej, rybárika riečneho a včelárika zlatého v dunajsko-moravskom regióne (LIFE12 NAT/SK/001137), z ktorého sme v roku 2019 spolu s vodohospodármi zrealizovali rozsiahlu obnovu Kľúčovského ramena. V projekte Dynamic LIFE Lines Danube (LIFE18 NAT/AT/000733), ktorý začal v roku 2019 sú naplánované obnovy riečnych ramien, ktoré budeme realizovať cezhranične, spolu s rakúskymi partnermi. Takisto sa v rámci projektu Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné lúky (LIFE12 NAT/SK/001155 ) venujeme aj obnove mokradí v poľnohospodárskej krajine, ktorá dlhodobo trpí suchom.

Téma ochrany a obnovy mokradí bude nepochybne v budúcnosti viac a viac rezonovať. Všetci experti na životné prostredie sa zhodujú na tom, že je to jedna z najdôležitejších aktivít pri adaptačných a mitigačných opatreniach na zmenu klímy. Preto si treba svetový deň mokradí pripomínať s výzvou na tento rok -chrániť, obnovovať a uvedomele spravovať všetky naše mokrade – rieky, potoky, jazerá a  rybníky. Obsahujú totiž vodu, ktorú musíme zdržať v meandroch a mokradiach v našej krajine čo najdlhšie a nie ju posielať preč z nášho územia čo najrýchlejšou cestou v napriamených tokoch a odvodňovacích kanáloch.

Zdieľať obsah na: