• exkurzie a výlety s odborným sprievodom pre školy, odbornú aj širokú verejnosť
• prezentácie a prednášky pre základné, stredné a vysoké školy
• informačné a edukačné materiály pre hodiny zemepisu, geografie či biológie