O európskom programe otvorených riek

Európsky program otvorených riek je holandská grantová nadácia financovaná spoločnosťou Arcadia. Arcadia je charitatívna nadácia, ktorá pracuje na ochrane prírody, zachovaní kultúrneho dedičstva a podpore otvoreného prístupu k vedomostiam. Od roku 2002 Arcadia udelila organizáciám na celom svete viac ako 1 miliardu dolárov.

www.openrivers.eu

https://openrivers.eu/projects/202304431-four-barrier-removals-slovakia/

 

Prečo realizujeme projekt Foki pre ryby?

Dunaj je druhá najväčšia rieka v Európe, preteká desiatimi krajinami, zásobuje pitnou vodou približne 20 miliónov ľudí a spája 83 miliónov ľudí v povodí Dunaja. Dunajská príroda je domovom širokej škály významných druhov voľne žijúcich živočíchov. Na Slovensku sa najdivokejšia časť s mnohými ostrovmi vytvorila medzi mestom Bratislava a obcou Klížska Nemá. Toto špecifické územie tvorí hlavné koryto rieky, jej bočné ramená, mohutná spleť menších i väčších ramenných sústav v kombinácii s ostrovmi, mokraďami, lužnými lesmi a lúkami. Svoje útočisko a mimoriadne priaznivé podmienky na rozmnožovanie tu našlo mnoho druhov živočíchov vrátane veľkého počtu rýb, obojživelníkov a vtákov. Počas vegetačného obdobia je to takmer nepreniknuteľná oblasť plná života – skutočná stredoeurópska Amazónia.

Celá táto vnútrozemská delta bola ovplyvnená úpravami v 19. a 20. storočí vrátane výstavby vodnej elektrárne Gabčíkovo s priehradami a umelým plavebným kanálom, kde bola väčšina vody presmerovaná z pôvodného koryta rieky. Systém ramien medzi obcou Dobrohošť a Sap sa radikálne zmenil. Mnohé bočné ramená a systémy veľkých riečnych ramien boli veľmi negatívne ovplyvnené zmeneným vodným režimom. Väčšina riečnych ramien stratila dynamiku a bola degradovaná viac ako 30 rokov. Náš najväčší mokraďový systém, unikátna vnútrozemská delta s viac ako 4500 ha aluviálnych biotopov, zostala na desaťročia bez minimálneho množstva vody. Napriek negatívnym vplyvom spôsobeným extrémnymi zásahmi územie stále predstavuje ekosystém so širokým záberom najväčšieho mokraďového komplexu na Slovensku s vysokým stupňom biodiverzity.

Ciele projektu

V minulosti, keď bol Dunaj upravený pre potreby plavby, výstavby vodnej elektrárne a plavebného kanála, boli mnohé tečúce ramená odrezané od hlavného koryta a väčšina pôvodne tečúcich častí rieky sa zmenila na stojaté. Po roku 1992 (uvedenie vodnej elektrárne Gabčíkovo a plavebného kanála do prevádzky) sa stratilo až 50 % biotopov Dunaja na Slovensku. Najviac postihnutým úsekom vnútrozemskej delty je časť medzi obcami Dobrohošť a Sap vrátane oblasti Istragov a bočného ramena Foki. (katastrálne územie Gabčíkovo). Uvedené zmeny drasticky ovplyvnili populácie rýb a znížili ich početnosť až o 70 %. Jedným z hlavných dôvodov tohto dramatického poklesu sú neprístupné a znehodnotené neresiská a znížená dynamika toku. 

Cieľom projektu je obnoviť bočné rameno opätovným napojením na hlavné koryto – starý Dunaj, obnova vodného režimu a realizácia opatrení na obnovu dynamiky vody.  Obnova prirodzených procesov rieky bude mať dlhodobý efekt, ktorý sa prejavuje postupne, v oveľa väčšom rozsahu. Tak ako k úbytku rýb v Dunaji dochádzalo postupne, aj ich návrat a obnova populácií bude postupná, s dopadom na celý tok, nielen na obnovený úsek. Pozitívny účinok sa dosiahne pre biotopy Dunaja vrátane hniezdnych a potravných biotopov mnohých druhov, ktoré desaťročia trpia zhoršujúcimi sa podmienkami v dôsledku rozsiahlych regulácií Dunaja. Realizované opatrenia umožnia pôvodným reofilným druhom dunajských rýb prístup na ich neresiská a umožnia vývoj mláďat (napr. Chondrostoma nasus, Gymnocephalus schraetser, Zingel streber, Zingel zingel, Rutilus pigus). Obnovenie vodného režimu v bočnom ramene bude dôležité aj pre zlepšenie podmienok pre jeden z najohrozenejších typov biotopov v Európe – lužné lesy. Pozitívny efekt bude evidentný aj pre človeka – zlepšenie hladiny a režimu podzemných vôd, ako aj lepšie zadržiavanie vody v krajine, a tým zvýšenie odolnosti voči obdobiu sucha. Tieto opatrenia prispejú aj k zlepšeniu prirodzenej ochrany územia pred rizikom povodní.

Veľká časť územia je jednou z ramsarských lokalít na Slovensku a je zaradená do sústavy Natura 2000, a je aj územím európskeho významu (ÚEV). Na národnej úrovni je územie dunajských záplavových území chránenou krajinnou oblasťou s viacerými maloplošnými chránenými územiami s najvyšším stupňom ochrany.

Plánované revitalizačné opatrenia

Realizácia navrhovaných opatrení projektu Foki pre ryby demonštruje pilotné prepojenie degradovaného bočného ramena priamo s korytom starého Dunaja, ktoré je silne negatívne ovplyvnené výstavbou vodnej elektrárne Gabčíkovo a plavebného kanála. 

Hlavným cieľom projektu je obnova vodného režimu v bočnom ramene Foki jeho opätovným prepojením so starým korytom Dunaja a odstránením viacerých bariér nachádzajúcich sa priamo v bočnom ramene. Ako umelé prekážky boli identifikované dve traverzy a tri výhony. Na základe odbornej štúdie a vypracovanej technickej dokumentácie sa plánuje prestavba existujúcich výhonov znížením a skrátením na požadovanú úroveň. Traverzy budú odstránené na celkovú šírku obnoveného bočného ramena. Celková dĺžka obnoveného bočného ramena Dunaja bude 2 km. Projekt Foki pre ryby má dve špecifiká. (1) Ide o prvú obnovu bočného ramena opätovným napojením na staré koryto Dunaja (úsek rieky silne negatívne ovplyvnený výstavbou VDG) a (2) vtok do bočného ramena je plánovaný pod úrovňou nízkej regulačnej a plavebnej vody. Vďaka týmto špecifikám očakávame celoročné prepojenie s hlavným korytom Dunaja. Bude to výborná príležitosť na získanie nových poznatkov a zručností, ako aj ich ďalšie šírenie. 

Projekt a jeho plánované opatrenia prispejú k implementácii Ramsarského dohovoru. Ciele projektu sú tiež v súlade s Rámcovou smernicou o vode, ako aj so slovenskou vodohospodárskou stratégiou. Ciele projektu sú v súlade so Stratégiou EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020 s cieľom „dokončiť implementáciu smernice o vtákoch a smernice o biotopoch“ a „smernice o biotopoch“ priamym prispením k implementácii opatrení plánovaných v existujúcich plánoch manažmentu.

Zdieľať obsah na: