Územie je lokalizované v centrálnej časti Malých Karpát na výmere 3382,11 ha. Ide o lesnaté územie, ktoré je celé súčasťou CHKO Malé Karpaty. Na celom území platí II. stupeň ochrany. Cez územie prechádza významná turistická trasa – Štefánikova magistrála. Pre návštevníkov je územie dobre dostupné najmä z horského priechodu Pezinská Baba.

Lesy sú dominantou tohto územia európskeho významu. Typickými sú vo vyšších a hrebeňových partiách bukové porasty, najmä na kyslých substrátoch. Na strmých sutinových stanovištiach sa vytvorili vzácne lesné spoločenstva zložené s cenných listnatých drevín, ako je napr: javor horský, lipa malolistá, jaseň štíhly. Pozdĺž potokov možno naraziť na líniové porasty jelše lepkavej. Kyslým substrátom, chudobným na živiny, je spôsobený aj výskyt kyslých dubových lesov výrazne obmedzeného vzrastu, kde sa v podraste vyskytuje vres a čučoriedka. Lesníckou činnosťou boli do lesných spoločenstiev vysadené nepôvodné druhy drevín ako napr: smrekovec opadavý, smrek, borovica lesná, agát biely.

Predmetom ochrany v tomto území sú aj druhy európskeho významu: fúzač alpský (Rosalia alpina), spriadač kostihojový (Callimorpha quadripunctaria), netopier obyčajný (Myotis myotis), uchaňa čierna (Barbastella barbastellus) a podkovár malý (Rhinolophus hipposideros). Okrem bežných druhov poľovnej zvery ako je napr: jeleň, diviak, líška, jazvec je pre túto oblasť typickým nepôvodný druh poľovnej zvery – muflón, ktorý svojou intenzívnou pastvou na eróziu citlivých lesných spoločenstvách spôsobuje značné poškodenie. V Kuchynskej hornatine bol zaznamenaný aj výskyt cenných druh vtákov ako ďateľ prostredný, sokol rároh a sokol sťahovavý. V odľahlých lesoch hniezdi bocian čierny a orol kráľovský.

Okrem lesných spoločenstiev, ktoré sú v Kuchynskej hornatine najrozšírenejšie, vyskytujú sa tu i spoločenstvá nelesné. Lúčne spoločenstvá sú reprezentované predovšetkým mezofilnými lúkami zo zv. Arrhenatherion.

Z chránených a ohrozených druhov rastlín sa v Kuchynskej hornatine vyskytujú viaceré druhy z čeľade Orchidaceae – napr. prilbovka biela (Cephalanthera damasonium), prilbovka dlholistá (C. longifolia), p. červená (C. rubra), vstavačovec májový (Dactylorhiza majalis), vstavač bledý (Orchis pallens), kruštík drobnolistý (Epipactis microphylla), bradáčik vajcovitý (Listera ovata), z ďalších druhov napr. divozel úhľadný (Verbascum speciosum).