Územie európskeho významu Abrod sa rozprestiera na Borskej nížine na ploche 162 ha v katastri obce Veľké Leváre, okres Malacky. Lokalita je súčasťou národnej prírodnej rezervácie Abrod (92 ha) a od roku 1988 tiež súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Záhorie.

Najlepší prístup na lokalitu je od železničnej stanice Závod, od ktorej vedie úzka asfaltová cesta pozdĺž železnice takmer až po hranicu lokality. Abrod predstavuje podlhovastú terénnu zníženinu tiahnucu sa v dĺžke asi 2 km pozdĺž potoka Porec. V tejto zníženine sa vďaka vysokej hladine podzemnej vody, nepriepustnému ílovitému podložiu a občasným záplavám vytvorili vhodné podmienky na vznik mokraďovej a rašeliniskovej vegetácie.

V súčasnosti tvoria Abrod najmä slatinné lúky s bezkolencom belasým. Abrod je najväčším komplexom tohto typu lúk na Slovensku. Spolu so zvyškami vápnitých slatín a nížinných kosných lúk tvoria hlavný predmet ochrany územia. Abrod je však významnou lokalitou aj kvôli výskytu viacerých vzácnych a ohrozených druhov flóry Slovenska. Milovníkom flóry je známy ako významná botanická lokalita už od roku 1923. Je jedinou lokalitou na Slovensku so životaschopnou populáciou mečíka močiarneho, šašiny černastej, či vstavačovca bledožltého. Okrem nich flóru lokality obohacujú aj ďalšie zo 116 ohrozených druhov rastlín, ktoré tu nachádzajú svoje útočisko viaceré druhy orchideí ako napr. vstavač ploštičný, vstavač močiarny, ale aj ľanček ľanovitý, rebríček slezinníkolistý a iné.

Mnohé vzácne ale aj hojné druhy rastlín sú významné pre úzku väzbu vzácnych bezstavovcov na ne, napr. motýľov. Taký krvavec lekársky je živnou rastlinou húseníc modráčika krvavcového a modráčika bahniskového. Ohrozený horec pľúcny je zas živnou rastlinou modráčika horcového. Tieto motýle sú jedny z najzaujímavejších a v súčasnosti asi aj najpreskúmanejšími motýľmi vôbec. Môže za to ich spôsob života a osobitné nároky na prostredie. Okrem živnej rastliny totiž k vývinu svojich húseníc potrebujú aj kolónie mravcov rodu Myrmica, ktoré využívajú v záverečnej fáze svojho dospievania sťaby adoptívnych rodičov. Kvôli týmto väzbám sú modráčiky veľmi zraniteľné na zmeny prostredia a preto sú aj výborným ukazovateľom jeho zachovalosti. Abrod patrí k najvýznamnejším miestam výskytu lúčnych a mokraďových druhov motýľov na Slovensku vôbec. Popri vzácnych motýľoch sa na Abrode vyskytujú aj ojedinelé druhy chrobákov ako pižmovec hnedý, bystruška potočná, či náš najväčší chrobák roháč obyčajný. Spomedzi vzácnych stavovcov viazaných na lokalitu treba spomenúť kunku červenobruchú, netopiera obyčajného, kaňu močiarnu či bobra vodného. Ten je za posledné desaťročie zodpovedný za „vodné hospodárstvo“  značnej časti lokality.

Zdroje: