Terénny prieskum

Od expertnej štúdie k technickej projekcii

Revitalizácie starých bočných dunajských ramien sa dajú nazvať jedným slovom „proces“. Tak, ako k ich degradácii dochádzalo postupne, vplyvom úprav pre potreby plavby, tak aj ich oživenie na miestach, kde to má zmysel pre cenné biotopy lužných lesov, vtáky, ryby aj obojživelníky, pre dotáciu podzemných vôd a protipovodňovú ochranu pre nás ľudí, bude postupné.