Územie európskeho významu Vydrica (7,1 ha) predstavuje vzácne lesné porasty na južnom svahu Malých Karpát, rozprestierajúce sa pozdĺž rieky Vydrica, prameniacej v oblasti Pezinských Karpát a ústiacej priamo do Dunaja. Územie je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty a zároveň patrí do sústavy chránených území členských krajín Európskej únie NATURA 2000.

 Vydrica si zachovala prirodzené riečne koryto, na mnohých úsekoch s pôvodnými riečnymi meandrami, ako aj spoločenstvá rastlín a živočíchov riečnej nivy. Zachovalé vŕbovo-topoľové či jelšové porasty nachádzame v tesnej blízkosti rieky. Bukové a jedľové kvetnaté lesy zase pokrývajú okolité svahy. Rieka je na veľkej časti svojho toku obklopená práve bukovými lesmi, ktoré sú dôležitou súčasťou rekreačnej zóny Bratislavy.

 Zo živočíchov môžeme v území nájsť vzácne druhy bezstavovcov ako kováčik fialový, mora schmidtova, či mlynárik východný. Pre vývoj viacerých druhov živočíchov je veľmi dôležité ponechávať v porastoch staré stromy a odumierajúce drevo, do ktorého kladú vajíčka, či v ktorom sa vyvíjajú ich larvy. Riečka zároveň predstavuje jedinečnú lokalitu raka riavového, jedno z mála miest výskytu tohto európsky významného druhu na Slovensku. Rak riavový je náročný na okysličenie vody, jej teplotu a je mimoriadne citlivý na znečistenie prostredia. Preferuje horné, pramenné časti vodných tokov, kde sa aj počas teplého letného obdobia udržiava nižšia teplota vody a tým zároveň vyššia koncentrácia rozpusteného kyslíka. Jeho výskyt je ohrozený predovšetkým znížením kvality vody v dôsledku vypúšťania znečisťujúcich látok priamo do toku alebo ich únikom v jeho blízkosti. Pozdĺž toku sa zriedkavo vyskytuje vydra riečna, pre ktorú územie predstavuje predovšetkým dôležitý migračný koridor.

 Jedinečný charakter toku a jeho okolia môže negatívne ovplyvniť odstraňovanie pobrežnej vegetácie, zámery na ďalšiu výstavbu, či rekonštrukcie existujúcich objektov.

 Prírodnými pomermi, históriou a zaujímavosťami územia návštevníkov sprevádza niekoľko informačných panelov tvoriacich dva náučné chodníky. Územie je intenzívne využívané na rekreáciu a šport, o čom svedčí turistický chodník, viacero obľúbených bežeckých trás, ako aj vyznačená cyklotrasa či infraštruktúra pre verejnosť. V povodí riečky Vydrice sa v minulosti nachádzalo aj deväť mlynov, z ktorých sa do súčasnosti zachovali dva. Areál mlyna Klepáč dnes ponúka program najmä rodinám s deťmi a školám, ale slúži aj turistom na malé občerstvenie.

Zdroje: