Motto tohtoročného Svetového dňa mokradí zdôrazňuje významnú úlohu, ktorú mokrade zohrávajú v životoch nás všetkých. Budúcnosť ľudstva závisí od mokradí. Mokrade zadržiavajú a čistia vodu, poskytujú ryby, ryžu a plodiny, ktoré živia bilióny ľudí sveta. Mokrade fungujú ako prírodné špongie, zmierňujú klimatické extrémy, povodne i obdobia sucha. Prekypujú bohatstvom života rastlín a živočíchov a veľký význam majú aj pre viazanie a ukladanie kyslíka.


Prínos mokradí stále nie je dostatočne známy a docenený. Za posledných 100 rokov bolo zničených až 64 % mokradí. Mokrade boli a sú okolo nás. Ochrane a obnove mokradí sa na Slovensku venuje napr. Bratislavské regionálne ochranárske združenie – BROZ.  Spolu s odborníkmi z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského,  Výskumného ústavu vodného hospodárstva a Vodohospodárskej výstavby, š.p. realizujú viaceré projekty na zlepšenie stavu mokradí a ich obyvateľov. Práve niektoré vzácne druhy živočíchov sú vhodnými indikátormi dobrého stavu mokradí a zdravého životného prostredia. Obnove mokradí sa ochranári venujú napríklad v projekte LIFE08 NAT/SK/000239 na ochranu hraboša severského panónskeho.


Obyvateľov Bratislavy čaká v krátkom čase sprietočnenie Devínskeho ramena. „Okolie v minulosti voľne tečúceho ramena Dunaja po takmer 50 rokoch onedlho opäť ožije. Voda v ňom vďaka plánovaným úpravám začne opäť voľne prúdiť a väčšinu roka bude obmývať Slovanský ostrov. Toto by malo prispieť k zlepšeniu kvality a výdatnosti vodných zdrojov na ostrove. V ramene sa vytvoria vhodné podmienky pre život aj rozmnožovanie  mnohých druhov rýb, tie sa sem doposiaľ dostávali z Dunaja iba pri záplavách a po poklese hladín sa už nemali ako vrátiť z vysychajúceho ramena naspäť do rieky. Práce začneme realizovať už v polovici februára,“ hovorí manažér projektu LIFE 10 NAT/SK/080 Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy Tomáš Kušík.

Ďalším z projektov na obnovu mokradí a prírodných ekosystémov je projekt LIFE12 NAT/SK/001137 Ochrana brehule hnedej, rybárika riečneho a včelárika zlatého v dunajsko-moravskom regióne.  Projekty LIFE schvaľuje a podporuje Európska komisia a spolufinancuje ich aj Ministerstvo životného prostredia SR.

Viac info tu. mokrade
Zdieľať obsah na: