Podieľame sa na aktívnej ochrane vzácnych druhov motýľov

Projekt prispel k aktívnej ochrane biotopov vzácnych druhov motýľov a celkovej druhovej rozmanitosti Malých a Bielych Karpát.

Krajina pre motýle

Názov projektu: Ochrana vzácnych druhov motýľov nelesných biotopov v Českej republike a na Slovensku

Projektová schéma: LIFE+ Príroda

Projektový akronym: LIFE Motýle ČR-SR

Kód projektu: LIFE09 NAT/CZ/000364

Krajiny: Česká republika, Slovenská republika

Projektové územie: Bílé Karpaty (ČR), Biele Karpaty a Malé Karpaty (SR)

Koordinujúci príjemca: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR)

Partneri projektu: 

v ČR: ZO ČSOP Bílé Karpaty, ZO ČSOP Jadernička

v SR: Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ), Štátna ochrana prírody SR (ŠOP SR) cez svoje pracoviská – S-CHKO Biele Karpty a S-CHKO Malé Karpaty

Trvanie projetu: 01/01/2011 – 31/12/2016

Rozpočet projektu: 6 447 799 € (50% rozpočtu z príspevku EK)

Adresa oficiálnej projektovej stránky: www.ochranaprirody.cz

 

Hlavný cieľ projektu

Cieľom projektu je zastaviť pokles biodiverzity a posilniť sústavu NATURA 2000 v projektovom území prostredníctvom aktívnej ochrany nelesných biotopov a druhov európskeho a národného významu a ich priaznivého stavu, zavádzanie vhodných manažmentových postupov a podporu tradičného spôsobu hospodárenia.

Čiastkové ciele projektu

1. Zlepšiť stav nelesných biotopov a cieľových druhov.

2. Zvýšiť početnosť cieľových druhov a celkovú druhovú rozmanitosť prostredníctvom vhodných manažmentových a obnovných opatrení.

3. Vybudovanie materiálnych, technických a inštitucionálnych predpkladov pre trvalo udržateľný manažment cieľových druhov v nadväznosti na tradičné a alternatívne formy hospodárenia.

4. Zvýšiť záujem a povedomie verejnosti o problematike ochrany motýľov, vzácnych nelesných spoločenstiev a ich trvalo udržateľné využívanie.

5. Zlepšiť spoluprácu medzi štátnymi a mimovládnymi organizáciami, vlastníkmi a užívateľmi pozemkov a ďalšími dotknutými stranami pri ochrane nelesných spoločenstiev v projektovom území.

Žltáčik zanoväťový (Colias myrmidone)

V ČR je považovaný za takmer vyhynutý druh. V roku 2009 bol zistený v UEV Bílé Karpaty a UEV Čertoryje ale len v minimálnom počte, na hranici zistiteľnosti. V súčasnosti sa v relatívno vyššom počte vyskytuje už len na slovenskej strane Bielych Karpát. Zachovanie druhu si však vyžaduje okamžité zavedenie vhodného spôsobu manažmentu. Dá sa predpokladať, že ak sa podarí obnoviť kvalitu biotopov a zabezpečiť trvalú udržateľnosť ich priaznivého stavu, druh sa môže samovoľne navrátiť do svojich pôvodných lokalít aj na českej strane Bielych Karpát.

Jasoň chochlačkový (Parnassius mnemosyne)

Druh úzko viazaný na hostiteľskú rastlinu (Corydalis sp.) a presvetlené úzkolisté lesy a lesné okraje. Z oblasti Čiech už úplne vymizol. Na Morave sa vyskytuje v Jeseníkoch, Litovelskom Pomoraví, Milovickom lese, Beskydoch a v okolí Brna. V UEV Bílé Karpaty je potvrdených 6 lokalít a na južnom Valašsku 7-9 lokalít (vrátane 1 lokality s veľmi silnou populáciou). V ČR početnosť tohto druhu výrazne klesá. Na Slovensku je tento pokles miernejší a početnosť populácie druhu vyššia.

Jasoň červenooký (Parnassius apollo)

Kriticky ohrozený druh, ktorý sa v rámci projektového územia nachádza už len v slovenskej časti Bielych Karpát. Bez príslušného ochranárskeho manažmentu hrozí vyhynutie tohto druhu aj na Slovensku.

Modráčik čiernoškvrnný (Maculinea arion)

V minulosti bol pomerne bežným druhom v Bielych Karpatoch. Z dôvodu upustenia od tradičného hospodárenia a pasenia jeho počet rapídne klesá a v súčasnosti sa v ČR vyskytuje len zriedkavo. Na Valašsku, kde sa zachovala tradičná pastva, sú posledné zvyšky jeho populácie (za posledné roky potvrdený len na 6 lokalitách). Na Slovensku je jeho početnosť vyššia ale tiež je ohrozený predovšetkým v dôsledku zarastania biotopov. Je to motýľ s veľmi zaujímavým životným cyklom, ktorého larvy sú myrmekofilné, naviazané najmä na druh mravca Myrmica sabuleti. Je silne viazaný na pravidelne spásané alebo inak narušované biotopy.

Modráčik bahniskový (Maculinea nausithous)

Vyskytuje sa najmä na mezofilných lúkach ale aj okrajoch ciest. Hostiteľskou rastlinou je krvavec lekársky (Sanguisorba officinalis), larvy sú myrmekofilné. V Bielych Karpatoch je pomerne bežný aj keď početnosť jeho populácie postupne klesá a to tak v ČR ako aj na Slovensku.

Modráčik krvavcový (Maculinea teleius)

Druh mezofilných lúk. Podobne ako predchádzajúci druh aj modráčik krvavcový kladie vajíčka na krvavec lekársky (Sanguisorba officinalis). Pomerne bežný druh v Bielych Karpatoch, často sa vyskytuje spoločne s modráčikom bahniskovým. Larvy sú myrmekofilné. Početnosť jeho populácie v ČR a na Slovensku postupne klesá.

Modráčik horcový (Maculinea alcon)

Vyskytuje sa na suchých a teplých svahoch s narušeným povrchom, obľubuje najmä lokality vo vojenských výcvikových priestoroch, kde je povrch pravidelne narúšaný ťažkou technikou. V ČR sa vyskytuje len lokálne, v súčasnosti je známych len niekoľko lokalít. V slovenskej časti projektového územia sa tento druh nevyskytuje.

Ohniváčik veľký (Lycaena dispar)

Bežný druh, vyskytuje sa najmä na ruderálnych alebo mezofilných lúkach, optimálne v pokročilom štádiu sukcesie. Vajíčka kladie na štiav. Na zabezpečenie optimálnych podmienok je potrebné zaviesť mozaikový spôsob obhospodarovania.

Priadkovec trnkový (Eriogaster catax)

V minulosti sa vyskytoval najmä v riedkych širokolistých lesoch, kde sa páslo. Po zavedení zákazu pastvy v lesoch a prechode na súčasný spôsob lesného hospodárenia sa druh sústredil na xerotermné svahy s riedkym porastom krovín. Jeho početnosť významne poklesla a v súčasnosti sa v Čechách považuje za vyhynutý druh. Na Morave sa dnes vyskytuje len v južnej časti Bielych Karpát. Samičky sú veľmi málo pohyblivé a nedokážu lietať na väčšie vzdialenosti. Preto tento druh vytvára izolované lokálne populácie, ktoré sú ohrozené zalesňovaním, používaním chemických prípravkov a pod. Na Slovensku je jeho stav podstatne lepší a početnosť vyššia. Predpokladá sa, že obnovením vhodných biotopov na českej strane projektového územia, ktoré nie sú príliš vzdialené od súčasných lokalít jeho výskytu na Slovensku, sa vytvoria vhodné podmienky na jeho samovoľné rozšírenie aj na českú stranu.

Spriadač kostihojový (Panax quadripunctaria)

Bežný druh na čistinách, lesostepiach ale aj na vyčistených plochách pod elektrickým vedením a inde. Imága zbierajú nektár na druhu Eupatorium cannabinum. Aj keď v súčasnosti nie je ohrozeným druhom, na zabezpečenie dlhodobej životaschopnosti jeho populácií je potrebné uplatňovať mozaikový spôsob obhospodarovania.

Na území ČR projekt prebieha v európsky významných územiach v regióne Bílých Karpat. UEV Bílé Karpaty a UEV Čertoryje patria medzi najväčšie oblasti druhovo bohatých lúk v strednej Európe. Sú tam prioritné typy biotopov a lokality s výskytom vzácnych orchideí. Na druhy bohaté sú aj penovcové prameniská so spoločenstvom Caricion davallianae. V projektovom území sa na českej strane vyskytujú 3 druhy rastlín a 12 druhov bezstavovcov európskeho významu. Lokalita Kalábová je jediná na Morave s výskytom vzácneho druhu Liparis loeselii, ktorý sa tu vyskytuje v počte niekoľko desiatok jedincov. Na celom území ČR je len 14 lokalít s výskytom tohto druhu. Oblasť južného Valašska sa vyznačuje výskytom vzácnych druhov bezstavovcov, najmä hmyzu (napr. Maculinea arion, Psophus stridulus, Eubria palustris a ďalšie).

Slovenská časť projektového územia je najvýznamnejšou oblasťou výskytu vzácneho a kriticky ohrozeného motýľa žltáčika zanoväťového (Colias myrmidone), ako aj ďalších ohrozených druhov motýľov (Lycaena dispar, Parnassius apollo, Maculinea nausithous, M. teleius a ďalších).

 

V projekte budú realizované tieto aktivity, ktorých stručný popis je uvedený nižšie. Aktivity sú definované a označené podľa požiadaviek programu LIFE, cez ktorý je projekt financovaný. O výsledkoch aktivít budeme informovať priebežne na tejto stránke projektu.

A. Prípravné aktivity

Aktivity “A” realizované v Českej republike

A.1: Spracovanie plánov projektových opatrení pre projektové lokality v EVL Bílé Karpaty, EVL Čertoryje, EVL Březová-Kalábová, v EVL v oblasti Jižní Valašsko (EVL Hrušová dolina, EVL Hodňovská dolina, EVL Tratihušť) a pre “stepping stones” (AOPK ČR)

A.2: Spracovanie plánov projektových opatrení pre cieľové druhy motýľov a rastlín (čeľaď Gentianaceae, Liparis loeselii) (AOPK ČR)

Aktivity “A” realizované v Slovenskej republike

A.3: Spracovanie Programu záchrany pre druh Colias myrmidone (ŠOP SR)

A.4: Spracovanie manažmentových plánov pre navrhované územia európskeho významu Pavúkov jarok, Kobela a Čachtické Karpaty na slovenskej strane projektového územia (ŠOP SR)

A.5: Spracovanie podkladov k plánom starostlivosti na ochranu lokalít s výskytom cieľových druhov (ŠOP SR)

A.6: Príprava a schválenie technickej dokumentácie a zabezpečenie stavebného povolenia pre vybudovanie manažmentového centra pri Správe CHKO Biele Karpaty (ŠOP SR)

 

B. Kúpa a prenájom pozemkov

Aktivity “B” realizované v Českej republike

B.1: Prenájom pozemku na projektových lokalitách významných z hľadiska ochrany cieľových druhov motýľov na českej strane Bielych Karpát (AOPK ČR)

Aktivity “B” realizované v Slovenskej republike

B.2: Odkúpenie pozemkov na vybudovanie infraštruktúry na zabezpečenie pasenia na lokalitách v slovenskej časti Bielych Karpát (BROZ)

 

C. Konkrétne ochranárske opatrenia

Opatrenia “C” realizované v Českej republike

C.1: Obnova a podpora tradičného spôsobu využívania nelesných biotopov v navrhovaných územiach európskeho významu Bílé Karpaty, Čertoryje a v “stepping stones” (ČSOP Bílé Karpaty)

C.2: Obnova a podpora tradičného spôsobu využívania nelesných biotopov v oblasti Jižní Valašsko (navrhované územie európskeho významu Kalábová a územia “stepping stones”) (ZO ČSOP Jadernička)

C.3: Spracovanie návrhu na agroenvironmentálne opatrenia zamerané na biotopy významné pre motýle a ich praktické overenie v rámci projektového územia (ZO ČSOP Jadernička)

C.4: Špeciálne ochranárske opatrenia zamerané na ohrozené druhy motýľov a ich metapopulácií na českej strane Bielych Karpát (AOPK ČR)

Opatrenia “C” realizované v Slovenskej republike

C.5: Podpora obnovného manažmentu nelesných biotopov na lokalitách v slovenskej časti Bielych Karpát a v Považskom Inovci (ŠOP SR)

C.6: Obnova biotopov pasením na slovenskej strane Bielych Karpát (BROZ)

C.7: Podpora obnovného manažmentu nelesných biotopov na lokalitách v Malých Karpatoch (ŠOP SR)

C.8: Vybudovanie manažmentového centra pre biotopy a druhy pri Správe CHKO Biele Karpaty (ŠOP SR)

C.9: Špeciálne ochranárske opatrenia zamerané na ohrozené druhy motýľov a ich metapopulácie na slovenskej strane Bielych Karpát (ŠOP SR)

 

D. Práca s verejnosťou a prezentácia výsledkov

D.1: Zvyšovanie povedomia verejnosti o význame nelesných biotopov a ich biodiverzity

D.2: Príprava a rozširovanie propagačných materiálov

D.3: Prezentácia projektu na konferenciách

 

E. Manažment a monitoring projektu

E.1: Manažment a monitoring realizácie projektu

E.2: Monitoring vplyvu projektu na cieľové druhy a ich biotopy

E.3: Finančný manažment projektu

E.4: Audit

E.5: After-LIFE Conservation Plan (opatrenia realizované po skončení projektu)

A – Prípravné aktivity

A.3: Spracovanie Programu záchrany pre druh Colias myrmidone (ŠOP SR)

Rok 2012: zhromažďovanie podkladov, publikovaných a nepublikovaných údajov, oslovenie externých spracovateľov.

Rok 2013: spracovanie návrhu PZ a jeho predloženie odborným posudzovateľom.

Roky 2015 – 2016: dokument bol podaný na schválenie na Okresný úrad ŽP v Trenčíne v Septembri 2015. Plán záchrany druhu bol podaný na Ministerstvo ŽP v Júni 2015 a schválený 25. februára 2016. Schválná dokumentácia obsahuje popis vhodného manažmentu druhu, mapy lokalít výskytu a tabuľky s releantnými údajmi. Nasledujúce manažmentové opatrenia z plánu záchrany boli implementované v projektových lokalitách (aktivity C5 a C9 v roku 2016), ide najmä o pastvu v lokalitách (Chúmy, ÚEV Holubyho kopanice, Hájnica – kóta, Moravské Lieskové – sady, PR Beckovské Skalice), odstraňovanie náletov (Chúmy, ÚEV Kobela, Hájnica – kóta, ÚEV Čachtické Karpaty) a kosenie (ÚEV Tematínske vrchy, ÚEV Čachtické Karpaty).

A.4: Spracovanie manažmentových plánov pre navrhované územia európskeho významu Pavúkov jarok, Kobela a Čachtické Karpaty na slovenskej strane projektového územia (ŠOP SR)

Rok 2012: zhromažďovanie údajov a podkladov k vybraným územiam, vypracovanie štruktúry a obsahu plánov, príprava mapových podkladov, oslovenie externých spracovateľov.

Rok 2013: vypracovanie manažmentového plánu pre SKÚEV Kobela a vybraných kapitol manažmentových plánov pre SKÚEV Pavúkov jarok a SKÚEV Čachtické Karpaty

Rok 2016: manažmentový plán pre ÚEV Čachtické Karpaty bol podaný na scvhálenie na zčiatku roka 2017.

A.5: Spracovanie podkladov k plánom starostlivosti na ochranu lokalít s výskytom cieľových druhov (ŠOP SR)

Rok 2012: zhromažďovanie údajov a podkladov k vybraným územiam, vypracovanie štruktúry a obsahu plánov, príprava mapových podkladov, oslovenie externých spracovateľov.

Rok 2013: mapovanie a monitoring aktuálneho stavu vybraných lokalít: Holubyho kopanice, Brezovská dolina, Žalostinná, Krivoklátske lúky, Krivoklátske bradlá, Záhradská, Krasín, Vršatské bradlá, Nebrová, Tematínske kopce, Brezovské Karpaty, Buková. Vypracovanie návrhu plánu starostlivosti pre SKÚEV Buková a SKÚEV Brezovské Karpaty.

Rok 2016: plán starostlivosti o SKÚEV Buková bol podaný a schválený a je aktuálne platný.

A.6: Príprava a schválenie technickej dokumentácie a zabezpečenie stavebného povolenia pre vybudovanie manažmentového centra pri Správe CHKO Biele Karpaty (ŠOP SR)

Rok 2012: príprava podkladov pre verejné obstarávanie na vypracovanie technickej dokumentácie, analýza vlastníckych vzťahov, kalkulácia nákladov.

Rok 2013: príprava výberového konania.

Rok 2016: všetky relevantné povolenia pre vybudovanie manažmentového centra boli vydané. Projekt pre stavebné povolenie/technická dokumentácia bola skompletizovaná firmou SIENA Ltd v júli 2016. Projekt pre stavebné povolenie bol podaný na stavebný úrad v Nemšovej v Novembri 2016. Technická asistencia na stavbu bola zabezpečená Štátnou ochranou prírody SR.

 

B – Kúpa a prenájom pozemkov

Do roku 2016

Celkovo bolo z projektu zakúpených 266,53 ha pozemkov – z toho 233,9 ha v CHKO Biele Karpaty a 32,63 v CHKO Jadernička.

B.2: Odkúpenie pozemkov na vybudovanie infraštruktúry na zabezpečenie pasenia na lokalitách v slovenskej časti Bielych Karpát (BROZ)

Rok 2012: analýza vlastníckych vzťahov vo vybraných územiach, predbežná komunikácia s vlastníkmi pozemkov.

Rok 2013: zabezpečenei nákupu 10 ha pozemkov v projektovom území (SKÚEV Holubyho kopanice) a komunikácia s vlastníkmi o kúpe ďalších pozemkov. Vyčistenie 5 ha zakúpených pozemkov od náletových drevín a starého trávneho porastu a ich príprava na pastvu v roku 2014.

Rok 2014- 2016: Od začiatku projektu bolo postupne zakúpených 10,76 hektárov pozemkov, situovaných v území európskeho významu SKUEV0367 Holubyho kopanice. Miesto bolo starostlivo vybrané za účelom zimného ustajnenia viacerých plemien zvierat. V minulosti slúžili pozemky na pastvu a nachádza sa tu (aj keď zničená) základná infraštruktúra na pastvu, ktorú sme zrekonštruovali ako napríklad stabilné oplotenie alebo studne. Lokalita je ľahko dostupná po spevnenej ceste, takže zvieratá môžu byť ľahko transportované na pastviny a je možné ju rozdeliť na viacero menších lokalít za účelom oddelenia rôznych plemien  a stád zvierat cez zimu vzhľadom na rozdielne podmienky chovu. Predpokladáme nákup ďalších 5,6 hektárov do konca projektu po ukončení prebiehajúcich dedičských konaní. Tieto pozemky však prijímateľ už užíva po dohode s majiteľmi a budú zakúpené do konca projektu.

 

C – Konkrétne ochranárske opatrenia

C.5: Podpora obnovného manažmentu nelesných biotopov na lokalitách v slovenskej časti Bielych Karpát a v Považskom Inovci (ŠOP SR)

Rok 2012: kontrola lokalít za účelom zistenia súčasného stavu biotopov a výberu optimálneho spôsobu manažmentu.

Rok 2013: kontrola stavu projektových lokalít a stretnutia s vlastníkmi a užívateľmi.

V rokoch 2015-2016 boli zrealizované nasledovné aktivity:

Do konca roka 2016:

Odstraňovanie náletových drevín na celkovej ploche 74,5 ha.

Kosenie (jún-september 2015), na celkovej ploche 31 ha.

Pasenie (extenzívne a mozaikové pasenie) na celkovej ploche 56 ha.

C.6: Obnova biotopov pasením na slovenskej strane Bielych Karpát (BROZ)

Celkový cieľ projektu vypásať 150 hektárov bol prekročený a v súčasnosti úspešne vypásame 259,65 hektárov.

Rok 2012: komunikácia s poľnohospodárskymi družstvami a súkromnými farmármi; vyhodnotenie vhodnosti hospodárskych zvierat z hľadiska cieľov projektu; registrácia chovu a pasienkov (evidencia hospodárskych zvierat, registre chovu, atď.) a prehľad poskytovaných dotácií; zisťovanie podmienok pre verejné obstarávanie na nákup zvierat.

Rok 2013: nákup oviec (plemeno Pôvodná Valaška) a minitraktora s prídavnými zariadeniami. Zabezpečená pastva na ploche 152 ha v projektovom území.

Rok 2014-2016:

Počas projektu sme obnovili až 259,65 hektárov vhodných biotopov pre cieľové druhy motýľov v nasledovných lokalitách v územiach európskeho významu alebo v blízkych tzv. nášľapných kameňoch, ktoré prepájajú lokality s výskytom motýľov:

SKUEV0367 Holubyho kopanice – 120, 7 hektárov

SKUEV0371 Žalostiná – 5, 95 hektárov

SKUEV0372 Krivoklátske lúky – 28, 2 hektárov

SKUEV0373 Krivoklátske bradlá – 34, 9 hektárov

SKUEV0376 Vršatské bradlá – 69, 9 hektárov

Na niektorých miestach bolo potrebné lokality vyčistiť od sukcesnej vegetácie a na všetkých bola inštalovaná pastevná infraštruktúra (elektrické oplôtky, prístrešky alebo napájadlá atď.). Pasenie je extenzívne, mozaikovým alebo rotačným spôsobom, ktorý vyhovuje cieľovým druhom motýľov. Lokality vypása 218 zvierat zakúpených z projektu, presnejšie 106 oviec, 45 kôz a 67 kráv, na mnohých lokalitách sme nadviazali spoluprácu s miestnymi hospodármi, ktorí po vyčistení a inštalovaní infraštruktúry pasú na lokalitách vlastné stáda zvierat.

C.7: Podpora obnovného manažmentu nelesných biotopov na lokalitách v Malých Karpatoch (ŠOP SR)

Rok 2013: výber lokalít, komunikácia s vlastníkmi a užívateľmi a príprava podkladov na verejné obstarávanie na zabezpečenie menežmentových prác.

Do roku 2016: 

Revitalizačné opatrenia – odstraňovanie kríkov, kosenie na 42 ha.

Pastva realizovaná na 15 ha.

C.8: Vybudovanie manažmentového centra pre biotopy a druhy pri Správe CHKO Biele Karpaty (ŠOP SR)

Rok 2013: príprava podkladov a dokumentácie pre verejné obstarávanie na vybudovanie centra.

Do roku 2016: manažmentové centrum bolo vybavené všetkými potrebnými strojmi, ktoré sú potrebné na manažmenty lokalít a následne boli na tento účel aj využité.

C.9: Špeciálne ochranárske opatrenia zamerané na ohrozené druhy motýľov a ich metapopulácie na slovenskej strane Bielych Karpát (ŠOP SR)

Rok 2012: kontrola lokalít za účelom zistenia súčasného stavu biotopov a výberu optimálneho spôsobu manažmentu.

Rok 2013: komunikácia s vlastníkmi a užívateľmi a príprava podkladov na verejné obstarávanie na zabezpečenie menežmentových prác.

V rokoch 2015 – 2016: implementácia manažmentových opatrení.

 

Aktivity D – Práca s verejnosťou a prezentácia výsledkov

D.1: Zvyšovanie povedomia verejnosti o význame nelesných biotopov a ich biodiverzity

Rok 2012: priebežná komunikácia s obyvateľmi v projektovom území, dotknutými orgánmi štátnej správy a ďalšími subjektami

D.2: Príprava a rozširovanie propagačných materiálov

Rok 2012: fotodokumentácia projektového územia.

Rok 2013: tlač informačných panelov

D.3: Prezentácia projektu na konferenciách

Rok 2011: LIFE+ seminár, Newquay, Veľká Británia; seminár „Ochrana motýľov na Slovensku“ , IC pri Správe NP Muránska planina

Rok 2012: seminár „Ochrana motýľov na Slovensku“, Červený Kláštor

 

Aktivity E – Manažment a monitoring projektu

E.1: Manažment a monitoring realizácie projektu

20.4.2011: pracovné stretnutie partnerov projektu, Veselí nad Moravou

3.-5.5.2012: pracovné stretnutie so zástupcami EK, Luhačovice

7.9.2012: 1. stretnutie Riadiaceho výboru projektu, Veselí nad Moravou

13.12.2012: pracovné stretnutie BROZ a ŠOP SR, Nemšová

5.2.2013: 2. stretnutie Riadiaceho výboru projektu, Veselí nad Moravou

24.5.2013: návšteva monitora v projektovom území na lokalite Vršatské bradlá

16.9.2013: 3. stretnutie Riadiaceho výboru projektu, Veselí nad Moravou

12.11.2013: účasť na seminári o financovaní NATURA2000 v programovom období 2014-2020, ktorý organizovalo MŽP SR

E.2: Monitoring vplyvu projektu na cieľové druhy a ich biotopy

Rok 2013: monitoring populácií cieľových druhov motýľov na lokalitách Krivoklátske lúky, Krivoklátske bradlá, Vršatské bradlá, Nebrová, Babiná, Brezovská dolina, Holubyho kopanice, Tematínske vrchy, Záhradská, Kobela, Pavúkov jarok, Hájnica-kóta, Chúmy, Beckovské skalice, Čachtice-kameňolom, Krasín, U Lipnických, Stehlíkovské, Žihľavník, Moravské Lieskové – sady, Plevovec, Buková, Žalostinná, Dolná Chvojnica, Čachtické Karpaty, Brezovské Karpaty.

Zdieľať obsah na: